Sadržaj biltena
 • 1. strana
 • Vizija za novi milenijum
 • 2. strana
 • Vizija za novi milenijum  (nastavak)
 • 3. strana
 • Vizija za novi milenijum
 • 4. strana
 • Vizija za novi milenijum
 • 5. strana
 • Seminar u Segedinu
  Lokalna samouprava i zaštita životne sredine
 • 6. strana
 • Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha u julu 2002.
 • 7. strana
 • Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha u avgustu 2002.
 • 8. strana
 • Mišljenje građana o životnoj sredini
 • 9. strana
 • Mišljenje građana o životnoj sredini
  (nastavak)
 • 10. strana
 • Mišljenje građana o životnoj sredini (nastavak)
 • 11. strana
 • Kampanja za lokalni ekološki parlament
 • 12. strana
 • Drugi o nama

  Iz rada društva

  Početna strana

  O nama

  Aktivnosti

  Projekti

  Kampanje

  EkoBor - bilten Ekološkog kluba

  Arhiva

  Mediji o nama

  Aktivnosti srodnih organizacija

  Korisni linkovi

  Kontakt


   

  Bilten ekološkog kluba
  Društva Mladih istraživača - Bor
  E K O B R
    Godina I Broj  4      str. 1.         29. septembar 2002.

  Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana

  Vizija za novi milenijum

  Jedan od najvažnijih koraka u izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana je izrada vizije zajednice, sagledavanje kako građani žele da izgleda njihova zajednica za 10 godina.

  U procesu izrade LEAP Bora organizovane su radionice sa pojedinim ciljnim grupama (mesne zajednice, deca školskog uzrasta i mladi, članovi NVO), sprovedena anketa građana kojom je obuhvaćeno 2% punoletnog stanovništva, prikupljena mišljenja članova, timova koji su angažovani na pripremi dokumenata i na osnovu svih viđenja, predloga i mišljenja sačinjen je nacrt vizije zajednice.

  Molimo vas da se sa novim predlozima i mišljenjima javite redakciji kako bi zajedničkim radom došli do željene i realne vizije naše zajednice u novom milenijumu.

  Prirodno okruženje

  • Urađen prostorni plan sa definisanim zonama rudarstva, industrije, poljoprivrede, šumarstva, lovnim područjima, sanitarnim zonama, prostorima za razvoj turizma i urbanim naseljima,
  • Definisane zone uticaja objekata rudarstva i metalurgije na životnu sredinu,
  • Rekultivisana odlagališta rudničke raskrivke,
  • Rekultivisana flotacijska jalovišta,
  • Revitalzovana priobalja Borske i Kriveljske reke,
  • Šume oko grada pretvorene u parkove sa prostorima za različite vidove rekreacije i za korisnike različitog uzrasta,
  • Južni Kučaj proglašen svetskim rezervatom biosfere,
  • Stol, Mali i Veliki Krš zaštićeni kao prostori izuzetnih priorodnih odlika, geološke i biološke raznovrsnosti,
  • Definisane zone rezervisane za vodosnabdevanje sa zaštitnim zonama,
  • Uređeni prirodni izvori,
  • Definisani urbanistički planovi turističkih prostora,
  • Borsko jezero - centar letnjeg turizma,
  • Brestovačka banja - centar banjskog turizma,
  • Gornjane sa Stolom, Malim i Velikim Kršom i Zlot sa Dubašnicom centri seoskog turizma,
  • Crni vrh centar zimskog turizma,
  • Urađeni urbanistički planovi grada i seoskih naselja,
  • Rašćišena sva divlja smetlišta u opštini,
  • Sanirana klizišta na obodima površinskih kopova,
  • Završena izgradnja naselja i zgrada za porodice raseljene sa prostora ugroženih rudarskim radovima,
  • Regulisani imovinski pravni odnosi sa vlasnicima imanja na kojima su otvoreni površinski kopovi i vlasnicima oštećenog zemljišta.

  (nastavak na str. 2.)  

  Projekat izlaženja informatora EKOBOR pomogli su Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - kancelarija u Jugoslaviji i Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu      

  Društvo mladih istraživača
  19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
  e-mail: mibor@ptt.yu


  design:Vasic
  copyright © 2001-2002. Etos; all rights reserved.
  datum izmene stranice/last modified: 10. 12. 2002.