Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 


U Tehničkoj školi u Boru organizovana je tribina sa učenicima u okviru projekta Bor za odlučivanje o životnoj sredini, povodom Svetskog dana hrane iz programa Ekodani Bora.

Pogledajte prezentaciju: https://view.genial.ly/5f7b5dc781774d0d5d0cac14/presentation-svetski-dan-hrane 


Округли сто “Капацитети јавности за одлучивање о животној средини” одражан је 26. септембра 2020. године

Округли сто “Капацитети јавности за одлучивање о животној средини” одражан је у оквиру пројекта “Б – О – Р за одлучивање о животној средини”, који је финансијски подржало Министарство заштите животне средине Србије, а чији је носилац Друштво младих истраживача Бор са партнерима Фондацијом “Др Берислав Ристић Берко”, удружењем Алтернатива и удружењем Група 55.

Округли сто је одржан у Мотелу Злотске пећине, 26.септембра 2020. год.

Присутно је било 27 учесника из 16 институција, јавних предузећа и невладиних организација, приказане су четири презентације:

На основу презентација и расправе ЗАКЉУЧЕНО ЈЕ:

 Не постоје довољни капацитети на националном и локалном нивоу за укључивање јавности у доношењу одлука,

  1. Потребно је јачање капацитета локалне заједнице: органа власти и градске управе, јавних предузећа и установа, научних, образовних и стручних институције, ОЦД, медија, грађана.
  2. Сачинити и релизовати програме едукације о правима и обавезама институција, организација и грађана и могућностима и поступцима укључивања у доношењу одлука,
  3. Потребно је институционално јачање на свим нивоима: нормативно (доношење нових и усаглашавање са европским стандардима постојећа нормативна акта), организационо, кадровски, материјално.
  4. Побољшати информисање јавности путем медија и друштвених мрежа у чему већу улогу треба да преузму ОЦД,
  5. Организације цивилног друштва (ОЦД) треба да повећају ниво заједничке сарадње стварањем мрежа или коалиција приликом укључивања у процесе доношења одлука значајних за животну средину.
  6. Еколошке оргснизације треба да успоставе бољу сарадњу са струковним организацијама (Српско хемијско друштво, Српско лекарско друштво, Инжењерска комора идр.).
  7. Предлажемо да се на националном нивоу хитно донесу закони (нпр. Закон о надокнади штете нанете животној средини), подзаконска акта предвиђена постојећим законима, планови санације контаминираних подручја од значаја за Републику и ојачају инспекцијске службе у окрузима.

Након завршеног рада по планираним темама, организован је краћи обилазак Лазаревог кањона.

Овим програмом су обележени Светски дан планина и Светски дан туризма, у оквиру програма Еколошки дани Бора.

  Генерална оцена је да су презентација биле одличне, да је требало бити више времена за дискусије, да убудуће треба позвати већи број доносиоца одлука, више разговарати о активностима ОЦД и притисцима на доносиоце одлука. Оцењено је да су теме биле актуелне, учесници заинтерсовани и добро је да су се на истом месту окупили, по први пут, представници бројних ОЦД у Бору и да је потребно ојачати међусобну сарадњу.


Molimo vas da popunite ovu anketu i iznesete svoje mišljenje i predloge kako bi pomogli unapređenju učešća građana i organizacija civilnog društva u odlučivanju, kao i unapređenju metodologije pripreme, usvajanja i realizacije ključnih dokumenata javne politike zaštite životne sredine u našoj lokalnoj zajednici i šire. 

Anketu možete popunjavati klikom na link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLIR3Mw0xJa9EZv_5QCYHwCdcmKYXgCmT1tQdHtH–rcN1wg/viewform?usp=sf_link

Ili neposredno ovde na sajtu.


Redovnim praćenjem i reagovanjem na aktuelne rasprave podneti su predlozi i primedbe na zahteve i dokumente:

Primedbe i predlozi na Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta otkopavanja i pripreme krečnog kamena u ležištu Zagrađe-5.
(pdf dokument)

 

Predlozi za unapređenje teksta Nacrta Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju visokonaponskih vodova za uvođenje u objekat priključno razvodnog postrojenja Crni Vrh1.
(pdf dokument)

 

Predlozi i primedbe na Plan upravljanja spomenikom prirode Lazarev kanjon za period 2021-2030 godine.
(pdf dokument)


Liflet projekta:

F1

 

 

Подршка пројектима цивилног друштва
у области заштите животне средине у 2020. години

Назив пројекта: Боље Организовани Ресурси за одлучивање о животној средини.

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Опис пројекта

Друштво младих истраживача Бор са својим партнерима жели да допринесе сагледавању, дефинисању и уношењу нових приоритета и стандарда еколошке политике у локална еколошка документа града Бора чије ревидирање треба да отпочне како би се брже решавали наслеђени проблеми загађења животне средине у условима присуства велике светске рударске компаније ЗиЈин, као и да допринесе јавним расправама о документима еколошке политике на националном нивоу у процесу европских интеграција. До ових приоритете треба доћи из анкета и трибина са грађанима, из анализа стања животне средине и постојећих докумената, нових измена и допуна националних докумената, а заговарање за реализацију ових приоритета би било вршено преко учешћа у изради и реализацији ревидираних докумената, преко проширене мреже еколошких ОЦД и других институција, што захтева о њихово оспособљавање преко обуке, израде заједничке платформе, кроз појачано информисање преко друштвених мрежа и интернет сајта.

 

 Општи циљ пројекта

Јачање и подизање капацитета ОЦД ради демократизације одлучивања у области заштите животне средине.

Специфични циљеви пројекта    

1. Повећати информисаност јавности о кључним проблемима и начинима укључивања јавности у одлучивање о животној средини.

2. Допринети унапређењу локалних и националних еколошких политика кроз веће укључивање цивилног друштва и грађана у процес доношења одлука.

Корисници пројекта

Органи државне управе, посебно одговарајући сектори и одељења Министарства за заштиту животне средине, Министарства рударства и енергетике и др.

Локална самоуправа, посебно Канцеларија за заштиту животне средине Бора, јавна предузећа и установе, привредне организације – мин 10 субјеката Еколошке организације цивилног друштва из Бора, мин. 10.

Шира јавност и грађани преко трибина и јавних расправа – 500 учесника , медија и руштвених мрежа.

 

Главне активности пројекта:

Медијска кампања 

Спровести медијску кампању у оквиру које ће кроз реконстриусан и ажуриран интернет сајт ДМИ Бор, са посебним страницама о активности пројекта и о проблематици заштити животне средине, кроз редовно ажуриране странице на друштвеним мрежама, комуникацију са медијима и дистрибуцију промо материјала бити информисани грађани и шира јавност о еколошкој политици Бора и на националном нивоу. Кампања се одвија током целог периода трајања пројекта.

Израда анализа о кључним питањима животне средине      

Израда више анализа важећих локалних докумената еколошке политике и захтева нових националних прописа – стратегија и закона везано за најзначајније еколошке теме.

Обзиром да град Бор има више еколошких проблема и да је већ урађено неколико анализа за главне проблеме, нове анализе у оквиру овог пројекта ће обухватити посебно проблематику спровођења Архуске конвенције у сегменту јавне свести и учешћа грађана у одлучивању, климатске промене, зелену економију – посебно зелено рударство.

Анализама обухватити досадашњу Стратегију локалног одрживог развоја, Локални еколошки акциони план, Локални план управљања отпадом и друга локална документа, као и одговарајућа национална документа.

Анализе израдити у периоду август-септембар а затим презентирати органима локалне самоуправе, цивилном сектору и грађанима ради коришћења у процесу одлучивања о питањима животне средине.

Анкета грађана     

Реализација анкете мин 200 грађана о стању и приоритетима заштите животне средине, са извештајем о резултатима. Анкету реализовати комбиновано: путем интернета и путем попуњавања папирног обрасца, посебно за грађане са села и оне који не користе интернет. Резултате упоредити са ранијим анкетама које су реализоване у претходним пројетима и процесу припреме локалних еколошких акционих планова. Резултате презентирати јавности.

Анкета ће се реализовати у периоду август-септембар.

Програм Еколошки дани Бора   

Организовање 1 округлог стола и 3 трибине у оквиру програма Еколошки дани Бора од којих 2 за грађане и 1 за ученике и студенте.

Програм Еколошки дани Бора се спроводи скоро две деценије и он сада сада садржи и преко 30 еколошких тема везано за значајне еколошке датуме.

У оквиру овог пројекта реализовање округлог стола у септембру поводом светског дана чистих планина и туризма са 30 учесника у оквиру Еколошких дана Бора 2020 на Лазаревој пећини а на тему “Капацитети јавности за одлучивање о животној средини”, трибине грађане и ученика поводом Светског дана хране и климатских акција у октобру и поводом Светског дана еколошких покрета у новембру. У оквиру трибина упознати грађане са резултатима анкете о њиховим ставовима и анализама постојећих локалних и националних докуманата еколошке политике, као и са ставовима ОЦД о јавним расправама.

Фокус групе за чланове еколошких ОЦД         

Организовање 2 фокус групе за чланове еколошких ОЦД са око 40 учесника о њиховим искуствима и ставовима у вези учешћа у јавним расправама о документима јавних политика и проценама утицаја. Фокус групе организговати у септембру и октобру. Резултате фокус група користити за унапређење учешћа ОЦД у процесу доношења одлука.

Учешће у јавним расправама      

Организовање и учествовање у јавним расправама у процесу доношења докумената јавне политике,као и у јавним расправама о проценама утицаја. Очекује се већи број расправа у току јесењих месеци према плану Владе РС и града Бора.

Очекивани резултати пројекта и индикатори

ДМИ и еколошке ОЦД унапредиле своје капацитете за учешће у доношењу еколошких одлука кроз израду анализе важећих локалних докумената еколошке политике и захтева националних прописа, утврђивање ставова грађана кроз анкету и сагледавање искустава у јавним расправама и другим облицима учешћа грађана у одлучивању о заштити животне средине – израђено 5 анализа, организоване 2 фокус групе -број учесника, 200 анкетираних грађана

 

Повећана информисаност јавности о еколошким темама кроз медијску кампању и јавне трибине – отворене нове странице сајта – број посетилаца, отворене странице на друштвеним мрежама – број посетилаца и коментара, објављени прилози у медијима – број гостовања, прилога, посетиоца интернет портала, организован 1 округли сто и 3 трибине – број учесника трибина око 500, одштампан и подељен промо материјал – 500 флајера, 50 постера.

 

Повећана демократичност у доношењу одлука о животној средини у локалној самоуправи као и на националном нивоу – број расправа у којима су учествовале ОЦД – мин 3, број предлога за допуне докумената еколош ке политике, број прихваћених предлога, број учесника у расправама око 300.

 

Активности пројекта ће бити настављене као део редовних активности Друштва младих истраживача и конзорцијума еколошких ОЦД Бора, кроз учешће у изради и реализацији докумената еколошке политике, јавне расправе о студијама стратешке процене и процене утицаја, пре свега за просторне планове и објекте рударства и металургије у Бору

Време трајања пројектних активности: од 1. августа 2020. до 31. децембра 2020.

Партнери на пројекту:

Фондација Др Берислав Ристић Берко

Удружење грађана ГРУПА 55

Удружење Алтернатива Бор