Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 


Molimo vas da popunite ovu anketu i iznesete svoje mišljenje i predloge kako bi pomogli unapređenju učešća građana i organizacija civilnog društva u odlučivanju, kao i unapređenju metodologije pripreme, usvajanja i realizacije ključnih dokumenata javne politike zaštite životne sredine u našoj lokalnoj zajednici i šire. 

Anketu možete popunjavati klikom na link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLIR3Mw0xJa9EZv_5QCYHwCdcmKYXgCmT1tQdHtH–rcN1wg/viewform?usp=sf_link

Ili neposredno ovde na sajtu.


Redovnim praćenjem i reagovanjem na aktuelne rasprave podneti su predlozi i primedbe na zahteve i dokumente:

Primedbe i predlozi na Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta otkopavanja i pripreme krečnog kamena u ležištu Zagrađe-5.
(pdf dokument)

 

Predlozi za unapređenje teksta Nacrta Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju visokonaponskih vodova za uvođenje u objekat priključno razvodnog postrojenja Crni Vrh1.
(pdf dokument)

 

Predlozi i primedbe na Plan upravljanja spomenikom prirode Lazarev kanjon za period 2021-2030 godine.
(pdf dokument)


Liflet projekta:

F1

 

 

Подршка пројектима цивилног друштва
у области заштите животне средине у 2020. години

Назив пројекта: Боље Организовани Ресурси за одлучивање о животној средини.

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Опис пројекта

Друштво младих истраживача Бор са својим партнерима жели да допринесе сагледавању, дефинисању и уношењу нових приоритета и стандарда еколошке политике у локална еколошка документа града Бора чије ревидирање треба да отпочне како би се брже решавали наслеђени проблеми загађења животне средине у условима присуства велике светске рударске компаније ЗиЈин, као и да допринесе јавним расправама о документима еколошке политике на националном нивоу у процесу европских интеграција. До ових приоритете треба доћи из анкета и трибина са грађанима, из анализа стања животне средине и постојећих докумената, нових измена и допуна националних докумената, а заговарање за реализацију ових приоритета би било вршено преко учешћа у изради и реализацији ревидираних докумената, преко проширене мреже еколошких ОЦД и других институција, што захтева о њихово оспособљавање преко обуке, израде заједничке платформе, кроз појачано информисање преко друштвених мрежа и интернет сајта.

 

 Општи циљ пројекта

Јачање и подизање капацитета ОЦД ради демократизације одлучивања у области заштите животне средине.

Специфични циљеви пројекта    

1. Повећати информисаност јавности о кључним проблемима и начинима укључивања јавности у одлучивање о животној средини.

2. Допринети унапређењу локалних и националних еколошких политика кроз веће укључивање цивилног друштва и грађана у процес доношења одлука.

Корисници пројекта

Органи државне управе, посебно одговарајући сектори и одељења Министарства за заштиту животне средине, Министарства рударства и енергетике и др.

Локална самоуправа, посебно Канцеларија за заштиту животне средине Бора, јавна предузећа и установе, привредне организације – мин 10 субјеката Еколошке организације цивилног друштва из Бора, мин. 10.

Шира јавност и грађани преко трибина и јавних расправа – 500 учесника , медија и руштвених мрежа.

 

Главне активности пројекта:

Медијска кампања 

Спровести медијску кампању у оквиру које ће кроз реконстриусан и ажуриран интернет сајт ДМИ Бор, са посебним страницама о активности пројекта и о проблематици заштити животне средине, кроз редовно ажуриране странице на друштвеним мрежама, комуникацију са медијима и дистрибуцију промо материјала бити информисани грађани и шира јавност о еколошкој политици Бора и на националном нивоу. Кампања се одвија током целог периода трајања пројекта.

Израда анализа о кључним питањима животне средине      

Израда више анализа важећих локалних докумената еколошке политике и захтева нових националних прописа – стратегија и закона везано за најзначајније еколошке теме.

Обзиром да град Бор има више еколошких проблема и да је већ урађено неколико анализа за главне проблеме, нове анализе у оквиру овог пројекта ће обухватити посебно проблематику спровођења Архуске конвенције у сегменту јавне свести и учешћа грађана у одлучивању, климатске промене, зелену економију – посебно зелено рударство.

Анализама обухватити досадашњу Стратегију локалног одрживог развоја, Локални еколошки акциони план, Локални план управљања отпадом и друга локална документа, као и одговарајућа национална документа.

Анализе израдити у периоду август-септембар а затим презентирати органима локалне самоуправе, цивилном сектору и грађанима ради коришћења у процесу одлучивања о питањима животне средине.

Анкета грађана     

Реализација анкете мин 200 грађана о стању и приоритетима заштите животне средине, са извештајем о резултатима. Анкету реализовати комбиновано: путем интернета и путем попуњавања папирног обрасца, посебно за грађане са села и оне који не користе интернет. Резултате упоредити са ранијим анкетама које су реализоване у претходним пројетима и процесу припреме локалних еколошких акционих планова. Резултате презентирати јавности.

Анкета ће се реализовати у периоду август-септембар.

Програм Еколошки дани Бора   

Организовање 1 округлог стола и 3 трибине у оквиру програма Еколошки дани Бора од којих 2 за грађане и 1 за ученике и студенте.

Програм Еколошки дани Бора се спроводи скоро две деценије и он сада сада садржи и преко 30 еколошких тема везано за значајне еколошке датуме.

У оквиру овог пројекта реализовање округлог стола у септембру поводом светског дана чистих планина и туризма са 30 учесника у оквиру Еколошких дана Бора 2020 на Лазаревој пећини а на тему “Капацитети јавности за одлучивање о животној средини”, трибине грађане и ученика поводом Светског дана хране и климатских акција у октобру и поводом Светског дана еколошких покрета у новембру. У оквиру трибина упознати грађане са резултатима анкете о њиховим ставовима и анализама постојећих локалних и националних докуманата еколошке политике, као и са ставовима ОЦД о јавним расправама.

Фокус групе за чланове еколошких ОЦД         

Организовање 2 фокус групе за чланове еколошких ОЦД са око 40 учесника о њиховим искуствима и ставовима у вези учешћа у јавним расправама о документима јавних политика и проценама утицаја. Фокус групе организговати у септембру и октобру. Резултате фокус група користити за унапређење учешћа ОЦД у процесу доношења одлука.

Учешће у јавним расправама      

Организовање и учествовање у јавним расправама у процесу доношења докумената јавне политике,као и у јавним расправама о проценама утицаја. Очекује се већи број расправа у току јесењих месеци према плану Владе РС и града Бора.

Очекивани резултати пројекта и индикатори

ДМИ и еколошке ОЦД унапредиле своје капацитете за учешће у доношењу еколошких одлука кроз израду анализе важећих локалних докумената еколошке политике и захтева националних прописа, утврђивање ставова грађана кроз анкету и сагледавање искустава у јавним расправама и другим облицима учешћа грађана у одлучивању о заштити животне средине – израђено 5 анализа, организоване 2 фокус групе -број учесника, 200 анкетираних грађана

 

Повећана информисаност јавности о еколошким темама кроз медијску кампању и јавне трибине – отворене нове странице сајта – број посетилаца, отворене странице на друштвеним мрежама – број посетилаца и коментара, објављени прилози у медијима – број гостовања, прилога, посетиоца интернет портала, организован 1 округли сто и 3 трибине – број учесника трибина око 500, одштампан и подељен промо материјал – 500 флајера, 50 постера.

 

Повећана демократичност у доношењу одлука о животној средини у локалној самоуправи као и на националном нивоу – број расправа у којима су учествовале ОЦД – мин 3, број предлога за допуне докумената еколош ке политике, број прихваћених предлога, број учесника у расправама око 300.

 

Активности пројекта ће бити настављене као део редовних активности Друштва младих истраживача и конзорцијума еколошких ОЦД Бора, кроз учешће у изради и реализацији докумената еколошке политике, јавне расправе о студијама стратешке процене и процене утицаја, пре свега за просторне планове и објекте рударства и металургије у Бору

Време трајања пројектних активности: од 1. августа 2020. до 31. децембра 2020.

Партнери на пројекту:

Фондација Др Берислав Ристић Берко

Удружење грађана ГРУПА 55

Удружење Алтернатива Бор