Društvo mladih istraživača Bor    Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
Pogledajte i ostale strane na našem sajtu
 
Detalji o projektu B - O - R

Opis projekta

Cilj projekta

Aktivnosti

Ciljna grupa


Početak realizacije

Katalog novih tehnologija

Seminar i brošura "Nove tehnologije za čistiji Dunav"

Elektronska debata

Medijska kampanja


Početna strana

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

Diskusioni forum

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Korisni linkovi

Kontakt


Broj posetilaca:

 Projekti
B – O – R (Bolje održive reke)
(Better Optained Rivers)
Mibor->Projekti->B-O-R
REC UNDP
Panorama Đerdapske klisure
Panorama Đerdapske klisure, jedne od najlepših u Evropi

U slivu Dunava nalazi se veliki broj rudnika koji primenjuju većinom zastarele tehnologije koje proizvode veliku količinu čvrstog i tečnog otpada. Pored stalnog zagađivanja pritoka i samog Dunava direktnim ispuštanjem otpadnih voda, česti su i veoma opasni akcidenti proboja flotacijakih brana (slučaj u Rumuniji). Održiva proizvodnja je moguća samo uz primenu novih tehnologija koje radikalno smanjuju zagađenje toksičnim supstancama koje dospevaju u vodotokove i zagađuju pritoke i sam Dunav.

Ušće Kriveljkse u Borsku rekuPreduzeća u okviru RTB-a Bor ispuštaju u prirodne vodotokove više od 20 miliona kubnih metara otpadnih voda i flotacijske jalovine godišnje. Njihovo nekontrolisano izlivanje uništilo je više od 20.000 hektara najplodnijeg poljoprivrednog zemljišta. Zbog oštećenja kolektora ispod flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj, Balkanu preti nova ekološka katastrofa. Sadržaj nekih teških metala u Borskoj i Kriveljskoj reci je čak za 10 puta veći od dozvoljenih vrednosti i celokupna količina teških metala i ostalih toksičnih supstanci preko Timoka dospeva u Dunav i u velikoj meri ga zagađuje.

Korito Borske rekeKampanja za primenu novih tehnologija u rudarskoj proizvodnji koje smanjuju zagađenje doprineće, prvo, promociji ovih tehnologija, a drugo, održive proizvodnje u slivu Dunava i grane rudarstva. Ciljevi projekta su: stvoriti uslove za smanjenje zagadjenja u dunavskom slivu kroz podizanje nivoa stručnog znanja i razvijanje svesti o mogućnosti održive rudarske proizvodnje primenom novih tehnologija, kao i obezbedjivanjem zakonske i ekonomske podrške i podrške javnosti. Projekat obuhvata aktivnosti na informisanju i popularizaciji novih metoda rudarske proizvodnje, anketu proizvođaca, obuku stručnjaka i zaposlenih u rudarskim basenima, lobiranje kod drzvnih organa, medijsku kampanju za primenu novih metoda rudarske proizvodnje i drugo.

Glavni nosilac realizacije projekta je Društvo mladih istraživača Bor a u realizaciju projekta su kao partneri uključene naučno-istraživačke i obrazovne organizacije koje razvijaju nove tehnologije i obučavaju stručnjake, zatim mediji koji obezbeđuju informisanje i učešće javnosti u rešavanju problema zagađenja, lokalne vlasti i ekološke NVO


Društvo mladih istraživača će preuzeti odgovornost informativne kancelarije za odobrene projekte, što znači da će sve bitne vesti i tekuća dešavanja na projektima biti propraćena putem informativnih kanala Društva i plasirana u javnost svim raspoloživim kanalima, kako bi se osigurala još veća vidljivost i popularizacija projekta (vidi na adresi Foruma www.etos.co.yu/forum/grupa.asp?FORUM_ID=48)

Globalni cilj ovog projekta je podizanje svesti i opšteg znanje o mogućnostima održive rudarske proizvodnje u dunavskom slivu odnosno o potrebi i mogućnostima razvoja i primene novih tehnologija u rudarstvu koje smanjuju zagadjenje vodotokova, u ovom slučaju konkretno zagađenje dunavskog sliva teškim metalima. Podizanje svesti i znanja treba da obezbedi promenu ponašanja svih zainteresovanih (biznis sektora, naučno-istraživačkih organizacija, lokalnih i drugih vlasti, medija i javnosti uopšte) i time doprinese smanjenju zagadjenja.

Posebni ciljevi su unapređenje nivoa stručnog znanja o mogućnostima održive rudarske proizvodnje primenom novih tehnologija i obezbeđenje podrške javnosti za uvođenje i primenu novih čistijih tehnologija.

Ključne aktivnosti radi realizacije ciljeva projekta su:

  1. Medijska kampanja preko javnih glasila
  2. Štampanje i distrubucija namenskih informativnih materijala: lifleta, kataloga, biltena
  3. Postavljanje i ažuriranje stranica web sajta
  4. Oragnizovanje seminara za obuku stručnjaka o novim tehnologijama
  5. Organizovanje stručnog skupa i prezentacija novih tehnologija
  6. Organizovanje javne debate
  7. Sprovođenje ankete građana i stručnjaka
  8. Izrada Akcionog plana za smanjenje zagađenja

Tehnički fakultet u Boru kao partner obezbediće svoju dokumentaciju o novim čistim rudarskim tehnologijama, predavače i prostor za obuku, stručnajke za pripremu informativnih materijala, uslove za stručni skup i dr.

Instutut za bakar Bor kao partner obezbediće svoju dokumentaciju o novim čistim tehnologijama, stručnjake za obuku i pripremu informativnih materijala, i dr.

LEAP Kancelarija Bor obezbediće pripremu Akcionog plana, stručnjake za obuku i pripremu informativnih materijala, opremu za edukaciju i informisanje, povezivanje aktivnosti ovog projekta sa LEAP I REAP aktivnostima, vezu sa lokalnom samoupravom i državnim organima .

JP Štampa, radio i film iz Bora obezbediće realizaciju medijske kampanje i praćenje svih projektnih aktivnosti preko svojih elektronskih i štampanih medija (TV Bor, Radio Bor i dr.) i saradnje sa centralnim glasilima u zemlji.

Društvo mladih istraživača Bor kao nosilac projekta obezbediće pripremu projekta, organizaciju i monitoring svih aktivnosti, realizovaće anketu, seminar, javnu debatu, uslove za stručni skup i prezentaciju novigh tehnologija, štampanje svih informativnih materijala, pripremu i ažuriranje web stranica i dr.

Osnovna ciljna grupa su stručnjaci koji razvijaju i primenjuju nove tehnologije čistije rudarske proizvodnje, a najšira, građani na užem i širem području dunavskog sliva koji su ugroženi zagađenjem toksičnim materijama iz rudarske proizvodnje.

home     vrh strane


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
e-mail: mibor@ptt.yu


design:Vasic
copyright © 2001-2004. Etos; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 21.11.2004.