Sadržaj biltena
 • 1. strana
 • Reč urednika
  Leap na
  ekološkoj istini
 • 2. strana
 • Rad stručnog tima
  na izradi LEAP-a
  Plan izrade
  LEAP-a
 • 3. strana
 • Programi
  MORIEK-a 2002.
 • 4. i 5. strana
 • Foto safari
  Lazarevim kanjonom
 • 6. i 7. strana
 • Mišljenje gradjana
  o životnoj sredini

  Iz rada društva
 • Početna strana
 • O nama
 • Dani MI
 • Voda i zdravlje
 • Etno večeri

 • LEAP Bora
 • LEAP Bora
 • Uvodno izlaganje
 • Eko - volonteri
 • Vizija zajednice
 • Plakat za LEAP

 • MORIEK 2001.
 • MORIEK 2000.

 • Linkovi srodnih sajtova
 • Eko-istina
 • Mladi istraživači Srbije
  Mladi istraživači Beograda
  Mladi istraživači Vojvodine
  Društvo ekologa Srbije
  Danube Environmental Forum
  Mladi istraživači Beograda
  Mladi istraživači Vojvodine
  Društvo ekologa Srbije
  Danube Environmental Forum

  Bilten ekološkog kluba
  Društva Mladih istraživača - Bor
  E K O B R
  Godina I Broj 1 12. jul 2002.

  REČ UREDNIKA

  Ekološki klub Društva mladih istraživača pokrenuo je bilten "EkoBor" u cilju povećanja nivoa informisanja javnosti o procesu izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana, stanju životne sredine i uključivanju javnosti u izradu LEAP-a.

  Ovaj projekat podržan je od strane Regionalnog ekološkog centra za centralnu i istočnu Evropu - Kancelarije u Jugoslaviji a finansijsku podršku pružila je Ambasada Kraljevine Holandije.

  U periodu od 15. jula do 30. septembra biće štampana četiri broja biltena sa najnovijim informicajama o životnoj sredini Bora i svim događanjima, programima, akcijama i projektima u borskoj opštini.

  Pozivamo čitaoce da nam pišu i daju predloge, sugestije i svoja viđenja ekološke problematike.
  Seminar o metodologiji
  izrade lokalnog
  ekološkog akcionog plana
  Pisma će biti objavljena u biltenima i dostavljena timovima za izradu Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana kako bi korisne ideje i predlozi bili ugrađeni u LEAP dokument.

  LEAP NA
  EKOLOŠKOJ ISTINI

  Deseti naučno - stručni skup ekološka istina održan je početkom juna u Donjem Milanovcu. Na skupu je preko 250 autora i koautor saopštilo 162 rada. Posebna seseija bila je posvećena Lokalnim Ekološkim Akcionim Planovima u Jugoslaviji. O dosadašnjimiskustvima govorio je Miloš Katić, projekt menadžer REC kancelarije u Jugoslavije. Posebno je istaknuto da je Rec bio inicijator ovih procesa u lokalnim zajednicama, finansijski je pomogao pokretanje procesa, finansirao aktivnosti NVO u pojedinim sredinama, odštampao Vodič za primenu lokalnih ekoloških akcionih programa, organizovao niz edukativnih seminara o upoznavanju lokalnih zajednica sa ovim programom uz učešće predstavnika lokalnih vlasti i nevladinih organizacija, organizovao seminare na temu kreiranja i implementacije LEAP-a u lokalnim zajednicama. U Jugoslaviji je proces LEAP-a pokrenut u 12 opština. Do sada je dokument završen samo u Nišu.

  Iskustva iz svojih sredina saopštili su Andrijan Tasić, glavni koordinator za LEAP Opštine Niš; prof. dr Dragan Cvetković iz Niša, Slavica KašĆelan, koordinator LEAP-a u Kotoru i članovi stručnog tima iz Bora.

  Diskusija je pokazala da stručna javnost nije u dovoljnoj meri upoznata sa ciljevima, metodologijom i koristima ovog procesa. Mnoga pitanja su se odnosila i na to kako pokrenuti LEAP? Razgovaralo se i o sporoj izradi dokumenata. Iskustva pokazuju da do zastoja dolazi zbog nedovoljne saradnje sektora lokalne samouprave, biznis sektora i NVO ili do nedovoljnog razumevanja ovog procesa čak i sredinama gde je on pokrenut. Značajno je iskustvo Opštine Niš koja je uspela da izradi dokument kao i Kotora gde je otpočela relizacija prioretnih zadataka iako sam dokument još uvek nije završen.


  Društvo mladih istraživača
  19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
  e-mail: mibor@ptt.yu


  design:Vasic
  copyright © 2001. Etos; all rights reserved.
  datum izmene stranice/last modified: 30. 7. 2002.