Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva


Саопштење за јавност

Због сумње да је дошло до загађења које може нарушити здравље људи и/или животну средину, Друштво младих истраживача из Бора је упутило Министарству животне средине захтев за наменским мерењем нивоа загађујућих материја у ваздуху у агломерацији Бор.
Захтев с односи на потребу мерења концентрација: сумпордиоксида, суспендованих честица (ПМ10, ПМ2,5), арсена, олова, кадмијума, живе и антимона.


Погледајте/преузмите Захтев.

Zahtev Ministarstvu za namenskim merenjem

У Другом броју билтена ЕКО БОР је објављен Извештај о стању квалитета ваздуха у Бору у 2020. години.

Bilten 2 Januar 2021

Друштво младих истраживача је са експертима сачинило aнализу квалитета ваздуха у Бору и докумената јавне политике о ваздуху локалне самоуправе.

Анализа ваздуха се односи на промене у последњих десет година до којих је дошло променом технолошких процеса топљења концентрата бакра и власничке структуре загађивача.

Анализа докумената јавне политике односи се на документа које су усвојили надлежни органи локалне заједнице и њихову примену у пракси.

Предложене су мере које треба хитно да предузму загађивач, локална управа и државне институције ради побољшања квалитета ваздуха. Указано је на неопходну сарадњу свих субјеката заштите и улози грађана и организација цивилног друштва.

Аутори публикације су: др Виша Тасић, мр Бранислав Живановић и Топлица Марјановић.

Квалитет ваздуха и документи јавне политике града Бора (пдф)

Kvalitet-vazduha-i-dokumenti-javne-politike-Bor

Ако осетите да је ваздух у граду знатно загађен сумпордиоксидом из индустријских објеката, урадите следеће:

Прво, проверите тренутне податке о висини загађења на сајту Агенције за заштиту животне средине која редовно, сваког сата, објављује податке са мерних станица у Граду. 

Дневни извештаји о квалитету ваздуха се објављују и на званичној интернет презентацији града Бора.

Друго, понашајте се у складу са Препорукама експерата за поступаље грађана Бор у случају високих концентрација сумпордиоксида у ваздуху, тачније примените их  у вашем је интересу.

Погледајте или преузмите Препоруке експерата за поступање грађана Бор у случају високих концентрација сумпордиоксида:

PREPORUKE-Postupanje-sumpordioksid

У оквиру реализације Пројекта Политика и пракса у заштити ваздуха и поводом обележавања Дана чистог ваздуха, 3. октобра 2020. одржана је Трибина Друштва младих истраживача у Медија центру у Бору

 

О пројекту Политика и пракса у заштити ваздуха говорио је Топлица Марјановић испред Друштва младих истраживача.

TRIBINA 3.11.2020

О квалитету ваздуха у Бору и мерењима у периоду 2016-2020 године говорио је: Др Виша Тасић, Научни саветник у Институту за рударство и металургију Бор.

Kvalitet-vazduha-Bor-2016-2020

Др Виша Тасић, је презентирао податке о повећаним концентрацијама: SO2 , PM10, As(арсен) у PM10, Pb(оловo) у PM10, Cd(кадмијум) у PM10 и Ni(никл) у PM10  на мерним местима TF(Технички факултет), TP(Градски парк), JP(Југопетрол), BR(Брезоник), и SL(Слатина) и IN(Институт) у периоду 2019-2020. год., у поређењу са концентрацијама измереним у периоду 2016-2018. год.

На основу резултата мерења у овом периоду, указао је и на разлоге таквих резултата:

Основни разлог за појаву високих концентрација SO2 у агломерацији Бор је чињеница да све емисије SO2 у топионици бакра нису обухваћене адекватним системима за третман отпадних гасова. Ради се пре свега о отпадним гасовима који се стварају у процесу пламене рафинације (Конвертори), а који због свог састава и количине нису погодни за третман у Фабрици сумпорне киселине, тако да део тих гасова одлази у атмосферу без адекватног третмана.

Начин вођења технолошког процеса у топионици бакра условио је појаву повећаних емисија SO2.

Од доласка стратешког партнера крајем 2018. године производња катодног бакра је скоро достигла пројектовани капацитет топионице од 80000 тона катодног бакра годишње. То значи, да је, као последица повећане производње у 2019. и 2020. години  дошло до повећаних емисија SO2.

Застоји који се јављају у топионици услед кварова такође су разлог за повећане емисије SO2 из топионице.

Прерада концентрата бакра са већим садржајима As, Pb, Cd и Ni  у топионици основни је разлог за повећање концентрација ових састојака у PM10 на свим или појединим мерним местима у агломерацији Бор у периоду 2016-2020. год.

Бранислав Живановић је презентирао Анализу докумената јавне политике о заштити ваздуха.

Prezentacija analiza dokumenata

У расправи која је потом следила, а у којој је учествовало више присутних, као и на основу детаљних резултата вишегодишњих мерења и сагледавања докумената јавне политике о заштити ваздуха предложено је да се предузму адекватне мере на националном, локалном нивоу али и на нивоу привредних предузећа.

Ови предлози ће бити доступни  и јавности и надлежним органима Републике Србије, Града Бора и привредним предузећима на која се односе.


Одржан је Инструктивни семинар у Новом Саду 

Семинар у оквиру програма подршке цивилном друштву за заштиту животне средине и одрживи развој заједнице “Снажно зелено” оранизује Београдска отворен школа у Новом Саду.
Представници Друштва младих истраживача из Бора чествују у раду семинара са програмом “Јавна политика и пракса заштите ваздуха”.
Програм “Снажно зелено”, који подржава ЕУ, реализују, својим пројектима, 14 организација у локалним заједницама из области: заштита ваздуха, воде, природе, управљања отпадом и праћења докумената локалне политике.

 


Састанак пројектног тима пројекта “Јавна политика и пракса заштите ваздуха” Друштва младих истраживача Бора одржан је 20. октобра 2020. 


На састанку су договорени детаљнији задаци за наредни период и сумирани резултати активности на овом пројекту за протекла два месеца.


У Првом  броју билтена ЕКО БОР објављен је Извештај о Стању квалитета ваздуха у Бору у периоду јануар – септембар 2020. године.

БИЛТЕН ОКТОБАР 2020