Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Izveštaj o rezultatima ankete o stavovima građana Bora o zelenoj ekonomiji

 

U okviru projekta GEAR – Green ekonomy for Advanced Region – Zelena ekonomija za napredni region, koji se realizuje u više zemalja Balkana uz finansijsku podršku EU, Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa partnerima realizuje projekat: B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zelenu ekonomiju i zaštitu životne sredine.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je i anketa građana o zelenoj ekonomiji koja je realizovana putem interneta u periodu novembar 2019 – januar 2020. godine a zatim dopunjena radi postizanja reprezentativnosti uzorka anketiranjem građana i na skupovima i seminarima koje je organizovalo Društvo mladih istraživača i partneri. Anketa je sadržala na početku grupu pitanja o osnovnim obeležjima ispitanika kao što su pol, starosni uzrast i mesto življenja a zatim i deset pitanja o osnovnim stavovima i ocenama ispitanika o zelenoj ekonomiji. Pored osnovnih obeležja pitanja su bila grupisana u nekoliko grupa: prva sa pitanjima o tome šta je zelena ekonomija, koji su koncepti najbliži konceptu zelene ekonomije i šta je najvažnije za dalji razvoj zelene ekonomije; druga grupa pitanja o tome koja su područja zelene ekonomije najvažnija za lokalnu sredinu, o zelenom rudarstvu, seoskom turizmu i zelenim radnim mestima i treća grupa pitanja o tome ko treba da pokreće inicijativu za dalji razvoj zelene ekonomije, kakva je uloga lokalnih zajednica i nevladinih organizacija u razvoju zelene ekonomije. Najveći broj pitanja omogućavao je više odgovora kako bi se ispitanicima omogućilo da što detaljnije izraze svoje stavove i ocene. Posebno je ponuđena mogućnost na kraju svakog pitanja i posebno na kraju upitnika da se dodaju slobodno formulisani odgovori o svemu što nije obuhvaćeno upitnikom a ispitanici smatraju važnim.

Anketu je popunilo 202 ispitanika (planirano je 200) i to prema osnovnim obeležjima 108 ženskog pola i 91 muškog, zatim 155 ispitanika iz grada i 47 sa sela, a po starosnim grupama 46 ispitanika do 30 godina starosti, 134 između 30 i 65 godina i 22 preko 65 godina starosti. Uglavnom se nisu pokazale značajnije razlike u odgovorima ispitanika prema ovim osnovnim obeležjima.

 

Na osnovu sprovedene anketa građana Bora o zelenoj ekonomiji može se zaključiti sledeće:

 

– Građani Bora imaju izraženu svest o potrebi zaštite životne sredine sa kojom je čvrsto povezana svest o značaju i ulozi zelene ekonomije u daljem razvoju koji na principima održivosti treba da objedinjava ekonomski i socijalni razvoj sa zaštitom životne sredine;

–  Građani Bora poseduju određena znanja o zelenoj ekonomiji i mogu da procene koja su područja zelene ekonoimije značajna za dalji razvoj lokalne zajednice;

– Građani Bora uočavaju značajnu ulogu lokalne zajednice u podsticanju daljeg razvoja zelene ekologije, ali i ključnu ulogu države i drugih činilace, što pokazuje u kom pravcu treba da budu usmerene aktivnosti onih NVO kloje se zalažu za razvoj zelene ekonomije;

– Stavovi građana Bora o značaju društvene svesti za dalji razvoj zelene ekonomije pokazuju da NVO i klasičnim metodama svoga delovanja kao što su informisanje i edukacija mogu da daju značajan doprinos razvoju zelene ekonomija, ali da građani smatraju važnim i pokretanje građanskih akcija i pilot-projekata u razvoju zelene ekonomije;

– Stavovi građana Bora da je uloga lokalne zajednice pre svega da definiše dugoročne ciljeve razvoja lokalne zajednice koji se zasnivaju na principima zelene ekonomije i da definiše jasnu i sprovodivu javnu politiku zaštite životne sredine, povezani sa stavovima da je prvenstvena uloga NVO da predstavljaju i zastupaju mišljenje građana kroz javne nastupe, aktivnosti javnog zastupanja i lobiranja, da učestvuju u izradi strategija, politika i zakonskih rešenja koji će biti usklađeni sa principima održivog razvoja i zelene ekonomije i da prate i učestvuju u procesima donošenja odluka, pokazuju da postoji značajan potencijal javnosti u Boru da u narednom periodu pruži puni doprinos u demokratskoj proceduri izrade, donošenju i sprovođenju novih prostornih planova, novog Programa razvoja grada koji će zameniti dosadašnju Strategiju lokalnog održivog razvoja i novog Programa zaštite životne sredine koji će zameniti dosadašnji Lokalni ekološki akcioni plan.

  Kompletan: Izveštaj o rezultatima ankete o zelenoj ekonomiji.

 


Seminar za predstavnike ekoloških organizacija civilnog društva

Društvo mladih istraživača iz Bora, u saradnji sa Savezom ekoloških organizacija Zelena lista Srbije i udruženjem Village, u okviru projekta B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zelenu ekonomiju, organizovalo je seminar za predstavnike organizacija iz sedam gradova Srbije koje čine Zelenu listu i predstavnike ekoloških organizacija iz Bora. Seminar je održan 5. i 6. oktobra 2019. u prostorijama Doma omladine Bor i motela pored Lazareve pećine u Zlotu. 

Teme o zelenoj ekonomiji, učešća građana u odlučivanju o životnoj sredini, upravljanja rudničkim otpadom i prirodnim vrednostima Bora u funkciji razvoja održivog turizma obrađene su putem prezentacija koje su prikazali Dragan Ranđelović, Toplica Marjanović i Nataša Ranđelović, kao i na terenima okoline Bora – “crne ekološke tačke” devastiranih prostora rudničkog otpada i “zelenog prstena” – očuvanih prostora prirode Lazarevog kanjona, Lazareve pećine, Brestovačke banje.

 

Aktivnosti na realizaciji projekta:

Prilozi:

Osnove-cirkularne-ekonomije – rezime.

Prezentacija Zelena ekonomija:

[embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2019/11/ZELENA-EKONOMIJA-Dragan-Ranđelović.pps” width=”360px” height=”360px” viewer=”microsoft”]


Tribina o aktuelnim ekološkim problemima Bora

Društvo mladih istraživača Bor, u saradnji sa Udruženjem građana GRUPA 55, Građanskom čitaonicom Evropa, Pokretom za razvoj sela Village, Pokretom za novo doba, udruženjima Eko East i Čukaru Peki, organizovalo je 22. i 31. oktobra tribine građana na kojima je razgovarano o aktuelnim ekološkim problemima grada Bora i predložene konkretni mere koje treba obuhvatiti Kratkoročnim planom zaštite vazduha u Boru, koji je u procesu izrade.

Detaljnije…


Anketa građana o zelenoj ekonomiji

U okviru projekta GEAR – Green ekonomy for Advanced Region – Zelena ekonomija za napredni region, koji se realizuje u više zemalja Balkana uz finansijsku podršku EU, Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa partnerima realizuje projekat:
B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zelenu ekonomiju i zaštitu životne sredine.

Detaljnije…


Seminar za domaćine u zelenom turizmu

Seminar za preduzetnike i predstavnike malih i srednjih preduzeća

Seminar za preduzetnike i predstavnike malih i srednjih preduzeća je održan 14. juna 2020. Teme su obuhvatile značaj zelenog preduzentištva za razvoj zelene ekonomije, osnivanje malih i srednjih preduzeća, poreske obaveze, stimulativne mere i podrška, uloga nevladinog sektora.

[embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/06/ZELENO-PREDUZETNIŠTVO-Dragan-Ranđelović.pps” width=”360px” height=”360px” viewer=”microsoft”]

     Detaljnije je o temama koje su od izuzetnog značaja za preduzetništvo govorio Vukosav Antonijević, iz Udruženja građana “Village” ,Pokret za razvoj Istočne Srbije:

    Šta treba znati o preduzetništvu.

    Registracija preduzetničke radnje.

    Subvencije i podsticajna sredstva.