Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Снажно зелено

Програм подршке цивилном друштву за заштиту животне средине и одрживи развој заједница


   Активности на реализацији актуелног пројекта:

Заједно до чистог ваздуха    

 Активности на завршеном пројекту:

 Јавна политика и пракса у заштити ваздуха

   Извештај о резултатима пројекта:

Програм „Локална политика и пракса заштите ваздуха и укључивања јавности у процес доношења одлука“ донео очекиване резултате

 

    1. Опис проблема

Загађење ваздуха у Бору погађа највећи број грађана у граду и селима у околини површинских копова, одлагалишта рударске раскривке, флотацијских јаловишта и металуршко – хемијског комплекса. Честа су прекорачења граничних вредности дневних концентрација сумпордиоксида. Повремено долази до концентрација сумпордиоксида које су опасне по здравље људи и животну средину. Концентрације ПМ1о и ПМ2,5 такође прекорачују граничне вредности. У њима је стално присутан арсен чије су концентрације више стотина пута веће од дозвољених као и концентрација кадмијума. Никл је стално присутан у ваздуху у дозвољеним границама. Дневне и годишње концентрације олова често су изнад дозвољених вредности.

    2. Опис пројекта

Релизацијом пројекта треба да побољшамо систем обавештавање јавности о квалитету ваздуха у реалном времену, едукујемо грађане о размевању извештаја о квалитету ваздуха и мерама заштите здравља у случају високих концентрација сумпордиоксида, ПМ честица, опасних и штетних материја, успоставимо сарадњу органа локалних власти, научно – стручних, образовних и здравствених институција, привреде и цивилног друштва, мотивишемо стручњаке да се активно укључе у активностима заштите ваздуха, да ојачамо учешће грађана у доношењу одлука о заштити ваздуха, да се подигне ниво оспособљености ДМИ и других ОЦД за праћење и учешће у доношењу и примени прописа, а посебно у примени прописа из Поглавља 27 на локалном нивоу.

Очекујемо да у локалној заједници буде успостављен јединствен систем мониторинга квалитета ваздуха по националном и локалном плану, да грађани буду боље и објективније информисани о стању квалитета ваздуха, правовремено обавештени о појавама концентрација опасних по здравље у реалном времену, да буде успостављена сарадња свих субјеката који су укључени у процес доношења одлука, покренути поступци за доношење нових докумената јавне еколошке политике – локални програм заштите животне средине, план квалитете ваздуха и краткорочни план квалитета ваздуха, као и успостављен грађански систем мониторинга реализације донетих докумената.

 Главне активности пројекта

1.Израда анализе стања аерозагађења, докумената јавне политике о заштити ваздуха и њиховог спровођења у пракси.

2.Организовање семинара за обуку представнике локалне самоуправе, других субјеката и ОЦД о Поглављу 27 , јавним политикама заштите ваздуха на локалном новоу, спровођењу Архуске конвенције, разумевању резултата мониторинга квалитета ваздуха и предузимању мера личне заштите у случају високих концентрација.

3.Организовање семинара за представнике ОЦД о процедурама јавних увида и расправа ради  учешћа у доношењу одлука и спровођењу јавних политика

4.Организовање трибина о  проблематици загађења ваздуха и мерама заштите

5.Израда и дистрибуција билтена са резултатима мониторинга ваздуха у националној и локалној мрежи станица и упутстава за поступање у случају концентрација сумпордиоксида и ПМ честица опасних по здравље људи и животну средину.

6. Развој посебних страница сајта ДМИ о поглављу 27 , националним и локалним документима еколошке политике, о ставовима у оквиру јавних расправа о документима јавних политика

       3. Циљне групе и крајњи корисници

Проблем загађења ваздуха погађа све грађане Бора и зато су они крајњи корисници овог пројекта. Такође и најважнији еколошки проблем локалне заједнице и зато је локална самоуправа исто крајњи корисник. Гравне циљне групе су сви они који имају посебну обавезу да доприносе решавању проблема загађења ваздуха а то су  представници ОЦД, локалних власти, научних и здравствених институција, предузећа, месних заједница, који треба да буду едуковани на семинарима са укупно 60 полазника, као и највише заинтересовани грађани на трибинама са 100 учесника. Такође сви наведени биће корисници брошура, билтена и упутстава, као и медијских прилога.

        4. Учешће грађана

Интереси грађана биће обезбеђени кроз анализе утицаја загађеног ваздуха на здравље и укупну животну средину, анализе делотворности досадашњих мера еколошке политике на решавању овог за борску средину кључног еколошког проблема и предлагање ефикаснијих мера решавања. Идентификовање проблема загађења ваздуха вршено је на низу досадашњих скупова у којима су учествовали грађани, као и у анкетама ставова грађана у вези проблема животне средине. Овај пројекат ће побољшањем информисања и едукацијом грађана допринети њиховој већој мотивацији да организовано и са више знања учествују у процесима дефинисања и спровођења еколошке политике.

      5. Циљеви пројекта (општи и специфични циљеви)

Основни циљ пројекта је допринос јачању субјеката заштите квалитета ваздуха у локалној заједници града Бора.

Специфични циљеви пројекта су:

1. Повећана информисаност  јавности о јавној политици и пракси заштите ваздуха у локалној заједници

2. Повећана оспособљеност  и  мотивација грађана за учешће у одлучивању о заштити квалитета ваздуха

      6. Очекивани резултати

Предвиђени резултати пројекта (урађене анализе, организовани семинари и трибине, појачано информисање и др.) обезбедиће више знања о стању загађења ваздуха и мерама за решавање, посебно у европским стандардима дефинисаним у одговарајућим директивама ЕУ које треба применити у законодавству и пракси у Србији у процесу придуживања, као и знања о процедурама за делотворно учешће и допринос грађана и ОЦД решавању овог за Бор кључног проблема.

На националном новоу очекујемо доношење Стратегије заштите ваздуха и измене и допуне Закона о заштити ваздуха, које осим усаглашавања са европским еколошким стандардима и законодавством (Поглавље 27), треба да разреше проблем недовољног разграничења надлежности државе и локалних самоуправа у решавању проблема аерозагађења. У процесу израде и спровођења ових докумената активно ће учествовати и ДМИ Бор и сви субјекти у Бору, чему ће допринети и овај пројекат.

 

 Пратите активности на реализацији циљева у пројекту: 

           Јавна политика и пракса у заштити ваздуха

 

 Извештај о резултатима пројекта:

Програм „Локална политика и пракса заштите ваздуха и укључивања јавности у процес доношења одлука“ донео очекиване резултате