Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Učestvujući na Javnoj raspravi u  Nišu 14. jula 2023. godine o Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu, predstavnik  Društva mladih istraživača iz Bora je predložilo 5 grupe izmena i dopuna Plana, koje su dostavljene Ministarstvu.


На Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са израдом Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом које је објавило Министарство за заштиту животне средине, Друштво младих истраживача Бор у сарадњи са удружњима и организацијама: Виллаге Злот, Грађанска читаоница Европа из Бора и Савезом еколошких организација Зелена листа Србије са седиштем у Рашкој је доставило Примедбе и сугестије у предвиђеном року.


На трибини 6. јуна 2023. године представљен је Нацрт плана квалитета ваздуха агломерације Бор и дати Предлози ДМИ за унапређење квалитета ваздуха. Стручни тим израђивача

плана (ИРМ Бор), је на предлоге и примедбе дао своје коментаре појашњења и одговоре.

 


ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ НА ЕЛАБОРАТ

– КОНЦЕПТУАЛНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ УВИД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГЛАЦИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ СТАМБЕНИХ НАСЕЉА НА ПОТЕСУ ТРУЈКАНОВ ПОТОК

Друштво младих истраживача је детаљно размотрило материјал и доставило примедбе и сугестије.

Погледајте / преузмите достављене примедбе и сугестије.

 


Stavovi i primedbe na Studiju o proceni uticaja…

Društvo mladih istraživača je detaljno razmotrilo predlog Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda rudnika Cerovo i Jama u Boru.
U studiji su dati netačni podaci o lokaciji i udaljenosti postrojenja od osetljivih objekata (škole, obdaništa, pijaca itd) pa nije bilo moguće pravilno proceniti njegov uticaj na zagađenje vazduha na ovim lokacijama. Izabrana je tehnologija pri kojoj se izdvaja vodonik sulfid otrovan i eksplozivan gas koji će pogoršati stanje i onako zagađenog vazduha. Iz tih razloga smatramo da ne treba usvojiti ovu studiju o proceni uticaja odnosno naložiti investitoru da promeni tehnologiju prečišćavanja rudničkih voda, jer su u primeni nove membranske i biotehnologije svuda u svetu, a inspekciji da ne dozvoli rad postrojenja koje je izgrađeno bez studije o proceni uticaja.

DMI nije protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ali da pri tome ne dolazi do zagađenja vazduha i nepravilnog odlaganja otpada.

Pogledajte / preuzmite stavove i predloge DMI.


Предлози ДМИ на Предлог Програма управљања отпадом

Кључна начелна примедба је да Програм не обухвата проблематику рудничког отпада, ни у аналитичком делу ( у табели Табела 1.8. Количине отпада генерисане у Републици Србији 2020. године нема података о рудничком отпаду – са образложењем да ову евиденцију не води Агенција за животну средину, али води Министратво енергетике и рударства) ни у циљевима и мерама за решавање проблема управљања отпадом.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.


Предлози ДМИ на Нацрт Закона о процени утицаја на животну средину

Искуство у досадашњој примени Закона указује на формални приступ обавештавања јавности, као и у омогућавању учешћа у јавном увиду – презентацијама и разматрању предлога и примедби заинтересоване јавности.
Оваква пракса се мора изменити између осталог и овим предлогом закона и јавност мора бити укључена у цео процес и имати утицај на донете одлуке.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.


Предлози ДМИ на Нацрт Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину

Стратешка процена утицаја, у досадашњој пракси у Србији, била је само формални документ, који је формално био доступан јавности, без правог информисања и учешћа јавности у поступку његовог прихватања и без икакве контроле њене имплементације.
Мере које су њоме предвиђене су најчешће формалне, преписане из једне у другу процену. Хијерархијски нижи документи само преузимају такве одредбе што их чини још формалнијим.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.


Предлози ДМИ на Предлог Програма развоја циркуларне економије

Поред низа предложених мера промотивног, информативног и едукативног карактера потребно је разрадити и реалне мере институционалног јачања, посебно локалних самоуправа и одговарајућих државних органа, привредних асоцијација и др. као и мере обезбеђивања средстава за развој и подстицање циркуларне економије (например посебне кредитне линије, посебни фондови и сл.).

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.


Примедбе, мишљење и предлози на захтев за сагласност на
Студију о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта
надвишења флотацијског јаловишта „Ваља Фундата“.

 

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ Бор.


ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА НАЦРТА ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ БОР КОЈИ ЈЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

Pogledajte / preuzmite predloge DMI Bor


ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2030. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ КОЈИ ЈЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Pogledajte / preuzmite predloge DMI Bor


Примедбе на план ветропарка на Црном Врху

У току је јавни увид нацрта плана детаљне регулације ветропарка који ће се градити на Црном Врху и Стратешке процене утицаја на животну средину.

Друштво младих истраживача је предложило да се ови документу повуку из даље процедуре усвајања и упуте инвеститору на допуну из следећих разлога:

Није сагледан могући утицај ветропарка на промену правца и брзине ветра што је посебно од великог значаја за Агломерацију Бор у којој је ваздух треће категорије (прекомерно загађен) јер ветрови из северног и сверозападног правца повљно утичу на смањење загађење Бора. Ветропарк се гради на простору са кога дувају повољни ветрови за град те је неопходно проучити утицај будудћег ветропарка на загађење ваздуха Бора и околине.

Није урађена процена утицаја крчења шума и шумског растиња на водни биланс. Ветроелектрена ће се градити на вододелници три слива. Великог Тимока, Млаве и Пека. Изворишни делови ових река се налазе на локалцији будућег втропарака па ће крчење шума и растиња довести до промене режима ових водотокова, могуће и до бујичних поплава јер су такве појаве биле карактеристичне предходних година. У сушном периоду може доћи до несташице воде и смањање протока река које су већ оптерећне загађујућим материјама.

– Стратешку процену утицаја није могуће урадити пре завршетка теренских истраживања и анализа да би се утврдило стање и извршила процена могућих утицја планиране ветроелектране на биодиверзитет како је предвиђено и дато у табели 1.3. Стратешке процене утицаја, које треба да траје до фебруара 2022. године.


U okviru javnog Uvida za odlučivanje o potrebi procene uticaja “Serbia Zijin copper” d.o.o. Bor za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih rudničkih voda rudnika Cerovo i Jama u Boru, Društvo mladih istraživača Bor je podnelo jedan broj primedbi i predloga:

Pogledajte/preuzmite upućene primedbe i predloge.


Društvo mladih istraživača Bor je uputilo brojne primedbe i predloge na Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021 do 2035 god. i Strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021 do 2035 god. na životnu sredinu.

Pogledajte/preuzmite upućene primedbe i predloge.

Nakon završene Javne rasprave u kojoj je DMI Bor sa partnerima podneo predloge, primedbe i sugestije objavljujemo:

Prema Izveštaju o obavljenom Javnom uvidu u Nacrt Prostornog plana RS od 2021. do 2035., (str 48-83) od podnetih 110 predloga i primedbi, prihvaćeno je 40 a delimično je prihvaćeno još 40, nije prihvaćeno 5 a za 25 sugestija/predloga se smatra da nisu predmet Nacrta Prostornog plana RS odnosno odnosno da nisu osnovane.

A prema Izveštaju o objavljenom Javnom uvidu u Izveštaja o Strateškoj proceni uticaja Prostornog plana RS od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu, (str 734-736) prihvaćeno je 7, delimično prihvaćeno 3 a nisu prihvaćene 2 primedbe odnosno sugestije.

Izvod iz Izveštaja (44 str- DMI Bor) o javnom uvidu pogledajte / preuzmite.

Kompletan Izveštaj (819 str-svi učesnici) o javnom uvidu pogledajte/preuzmite.


Društvo mladih istraživača Bor je uputilo primedbe i predloge na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. (Pogledajte/Preuzmite predloge)


Društvo mladih istraživača Bor je uputilo primedbe i predloge na izmenu i dopunu Prostornog plana Republike Srbije i od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je dobilo sledeće obaveštenje. (Pogledajte/Preuzmite)


Društvo mladih istraživača Bor pored rada na realizaciji zadataka iz projekata u kojima učestvuje, redovno učestvuje i u javnim raspravama koje su u toku o važnim pitanjima i povodom donošenja značajnih dokumenata.

Objavljujemo jedan broj stavova, primedbi i predloga DMI koji su upućeni državnim organima i organima lokalne samouprave:

 

Društvo mladih istraživača je kod Ministarstva zaštite životne sredine pokrenulo Inicijativu za izradu Procene uticaja na životnu sredinu rudarskih objekata koji se grade za potrebe ventilacije rudnika Jama u Boru.

Počela je izgradnja ventilacionog okna u mesnoj zajdnici “Sever” neposredno pored stambenog naselja, dečjeg igrališta i bolnice. Prema pisanju medija planira se izgradnja četiri takva objekta u gradu i prigradskom naselju Brezonik.

Prostornim i urbanističkim planovima Grada Bora nije predviđena izgradnja rudarskih objekata na ovim prostorima već je  ovaj prostor predviđen za stanovanje.

Izgradnja ovih objekata će poboljšati uslove rada u jami, pogotovu što je planirano značajno povećanje proizvodnje.

Prilikom miniranja oslobađaju se oksidi azota, prašina se podiže pri radovima u jami: miniranje, bušenje, utovar, transport rude i jalovine. Radom rudarske mehanizacije oslobađaju se gasovi. Ovakve jame poznate su i po tome što se u njima javlja radioaktivni gas radon. Izbacivanjem gasova i prašine iz jame postoji opasnost da se poveća zagađenost vazduha delova grada i prigradskog naselja koji je i onako prekomerno zagađen.

U cilju zaštite vazduha od zagađivanja Društvo mladih istraživača predlaže ministrastvu da donese REŠENJE ZiJin-u da odmah pristupi izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu prema važećim zakonima o zaštiti životne sredine, zaštiti vazduha i proceni uticaja na životnu sredinu.

Do usvajanja procene uticaja, uz učešće javnosti, doneti rešenje o zabrani izvođenja radova na započetim ventilacionim oknima.

 

Društvo mladih istraživača iz Bora je sa svojim saradnicima sačinilo predlog za izmenu i dopunu nacrta Zakona o rudarstvu.

Konstatovano je da predloženi nacrt zakona prepoznaje interes investitora i države a ne i lokalne zajednice i stanovništva koje živi na lokaciji ili je izloženo uticaju rudnika.

Predlog je da se zakonom utvrdi obaveza nadoknade štete lokalnim zajednicama zbog uništavanja ili oštećenja komunalne infrastrukture: puteva, vodovoda, kanalizacije, niskonaponske razvodne mrže, telekomunikacione mreže i sistema, javnih objekata i dr….. Predloženo je da se zakonom reguliše obaveza nadoknade štete lokalnom stanovništvu zbog uništavanja, oštećenja i ugrožavanja materijalnih dobara (a ne samo zauzimanja zemljišta), onemogćavanja bavljenja tradicionalnim privrednim delatnostim ili umanjanja prihoda i povećanja troškova života kao i nematerijalne štete zbog opasnosti i/ili ugrožavanja zdravlja i narušavanja kvaliteta života.

Predlozi se odnose i na stvaranje zakonskih uslova i obaveza za primenu uredbe o upravljanju rudarskim otpadom koja je doneta još sredinom 2017. godine, koja je u primeni od 1. januara 2020 godine. Nije nam poznato da se po njoj postupa jer nije objavljen ni jedan javni uvid niti dokument o kategorizaciji i klasifikaciji rudarskog otpada i deponijma koje postoje ili se otvaraju nove, što je obaveza po uredbi.

Predlozi se odnose i na sanaciju, rekultivaciju, postojećih napuštenih rudarskih objekata i deponija i, posebno, za hitnu sanaciju rekultivaciju, remedijaciju i privođenja predhodnoj nameni ugroženog, degradiranog i uništenog zemljišta i čišćenju korita reka i priobalja od nanetog rudarskog otpada i vraćanja života u njima.

Posebna pažnja je posvećena predlozima koji se odnose na pristup informacijama od javnog značaja vezanih za rudarske aktivnosti, informisanja javnosti i uključivanja u donošenju odluka.

Ovim predlozima bi se stvorili uslovi za ostvarenje proklamovanih ciljeva donošenja ovog zakona: zaštita životne sredine i održivi razvoj lokalne zajednice.

(Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)


Društvo mladih istraživača je sa svojim saradnicima sačinilo predlog za izmenu i dopunu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i predlaže zabranu izgradnje derivacionih mini hidroelektrana na celoj teritoriji Republike Srbije.
Predloženo je da se dopune odredbe o ciljevima zakona osnovnim ciljem ublaževenje klimatskih promena. Suština predloga je da javnost bude infomisana i uključene u sve procese donošenja odluka o strateškim dokumentima, planovima i programima kojima se predviđaju mere i aktivnosti radi ispunjavanja ciljeva ovog zakona kao i u postupku donošenja odluka o sistemima podsticaja, budžeta i raspodeli podsticaja.
Pored poljoprivrednog i otpada iz šumarstva kao važnu biomasu za dobijanje energije treba uvrstiti i akvatičnu biomasu koja nastaje čišćenjem reka i akumulacija. (Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)


Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Polazne osnove za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici i pozvalo zainteresovanu javnost da dostavi predloge i sugestije u vezi sa uređivanjem oblasti koje će biti predmet izmena i dopuna zakona.

Društvo mladih istraživača Bor sa svojim partnerima je organizovalo konsultacije i Ministarstvu dostavilo predloge za dopunu Polaznih osnova za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici koje su proistekle iz konsultacija. (Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)


Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Na objavljene Polazne osnove Društvo mladih istraživača Bor, nakon konsultacija sa partnerima je uputilo Ministarstvu: Predloge za dopunu Polaznih osnova. (Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)


Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo da je započela izrada Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i objavilo: Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Polazne osnove – pdf)

Društvo mladih istraživača Bor je uputilo Ministarstvu rudarstva i energetike Predloge za dopunu Polaznih osnova za izradu Zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Prdloge DMI – pdf)


Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra od 24.11.2020. god. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 3.12.2020.god. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf).


Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta pripremnih radova – zemljani radovi – iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapacitete topionice bakra u kompleksu ZiJin od 17.12.2020. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 25.12.2020.god. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf).


Gradskoj skupštini Grada Bora upućeni su “Predlozi za unapređenje teksta nacrta Odluke o budžetu Grada Bora za 2021. godinu od strane grupe OCD (Društvo mladih istraživača, Pokret za novo doba, Građanska čitaonica Evropa i Grupa 55), upućeno 19.11.2020.god. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf).


Gradskoj upravi Grada Bora upućeni su Predlozi i primedbe na rani javni uvid Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane “VE Crni Vrh” na teritoriji Grada Bora. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)


Ministarstvu zaštite životne sredine, 6. decembra 2020. god upućeno je Mišljenje povodom zahteva “Serbia Zi Jin Copper” d.o.o. Bor za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor pov.kopa “Kraku Bugaresku Cementacija 1” na teritorijo K.O. Krivelj. (Pogledajte-preuzmite upućeno mišljenje – pdf)


Opštinskoj upravi Žagubica, upućeno je Mišljenje i Predlog na rani javni uvid Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane “VE Crni Vrh” na teritoriji opštine Žagubica. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)


Društvo mladih istraživača je 15.12.2020. godine uputilo predloge za unapređenje teksta Predloga Akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2023. godine. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)


Na Nacrt Izveštaja o Strateškoj proceni uticaja i predloga Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine DMI je podneo 23.12.2020. primedbe i predloge za dopune. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)


Gradskoj upravi u Boru je povodom oglasa o izgradnji nove toplane u Boru u ulici Cara lazara (NGC), upućen predlog DMI. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)


Grupa OCD (Društvo mladih istraživača Bor, udruženja građana Grupa 55, Pokret za novo doba, Građanska čitaonica Evropa, Village, Ekobaština) je 3. novembra 2020. predložila unapređenje teksta Nacrta Strategije za razvoj turizma grada Bora od 2020-2024. godine. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)


Ministarstvu zaštite životne sredine je DMI uputilo Predloge i mišljenje u vezi zahteva „Serbia Zijin Copper“ za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu dopunskog rudarskog projekta za povećanje kapaciteta flotacije rudnika Majdanpek. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf)


Na Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja u vezi povećanja kapaciteta flotacije rudnika Majdanpek, Društvo mladih istraživača je podnelo žalbu 16. oktobra 2020. godine. (Pogledajte-preuzmite upućenu žalbu – pdf)