Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva


 Pregled Aktivnosti na Projektu

pratite detaljnije informacije o realizaciji aktivnosti na projektu Zajedno za Bor bez dima.


Projekat “Zajedno za Bor bez dima” ima za cilj jačanje saradnje između organizacija civilnog cruštva, lokalne samouprave, naučnih i stručnih organizacija i drugih subjekata radi učešća građana u donošenju odluka i implementaciji lokalne politike zaštite vazduha u aglomeraciji Bor.

Specijalni ciljevi su:

  • organizaciono, funkcionalno i stručno jačanje Monitorig tima za kvalitet vazduha;
  • bolje informisanje javnosti o stanju kvaliteta vazduha i realizaciji dokumenta javne politike;
  • doprinos povećanju ekološke svesti građana i subjekata zaštite životne sredine;
  • veća uključenost građana i ostalih subjekata zaštite životne sredine u javne uvide, prezentacije i procese donošenja odluka o životnoj sredini.

Zajedno za Bor bez dima.

Ovo ćemo ostvarivati:

  • realizacijom informativnih i obrazovnih aktivnosti,
  • izdavanjem periodičnih biltena o zagađenosti vazduha i uputstava o postupanju građana u slučajevima povećanih koncentracija PM10 i PM 2,5.,
  • organizovanjem tribina, fokus grupa,
  • anketiranjem građana kako bi njihove stavove uključili u predloge dokumenata o javnim politikama o vazduhu i
  • javnim uvidima i dokumentima o zaštititi vazduha i životne sredine.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.