Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Pratite detaljnije informacije o realizaciji aktivnosti na projektu:

 Pregled Aktivnosti na Projektu 

 

Inicijativa Društva mladih istraživača Bor 

Bolje je OdRživo”

realizuje se u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira GIZ-Nemačka kancelarija za međunarodnu saradnju.

Na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija u Njujorku 2015. godine usvojena je Agenda održivog razvoja od 2015. do 2030. godine nazvana Agenda 2030. Ovaj dokument sadrži 17 ciljeva održivog razvoja koji prevashodno treba da doprinesu smanjenju siromaštva, nejednakosti i nepravde, da utiču na uzroke i minimalizuju posledice klimatskih promena. Fokusirana je na sve države radi njihove saradnje na ostvarenju ovih ciljeva. Iz njih proističe strategija sa 169 specifičnih ciljeva koje treba ostvariti, kao i indikatori za praćenje njihove ostvarenosti. Srbija se obavezala da svoje politike uskladi sa ciljevima održivog razvoja, a pre svega ih treba uneti u nacionalni i lokalne programe razvoja.

 Kao veliki industrijski centar Bor se nalazi pred novim ciklusom razvoja koji treba da obezbedi rešavanje brojnih nasleđenih i tekućih problema zaštite životne sredine. Trenutna situacije je da je istakao rok važenja ključnih razvojnih dokumenata Grada Bora- Strategija održivog razvoja, Lokalni ekološki akcioni plan i dr. u kojima nisu bili dovoljno razrađeni ciljevi održivog razvoja. Obzirom na karakter borske industrijske sredine, koja ima velike probleme u oblasti zaštite životne sredine, očekuje se usvajanje i sprovođenje brojnih ključnih dokumenta u koje je potrebno ugraditi ciljeve i principe održivog razvoja. Uslov za to je podizanje znanja i ekološke svesti građana, a posebno dece i mladih koji su i glavna ciljna grupa ove inicijative.

Vodeća organizacija ove inicijative je Društvo mladih istraživača Bor, a partneri su  Lokalna samouprava-Grad Bor, Udruženje građana „Village“ – Pokret za razvoj sela Zlot, OŠ“Dušan Radović“, OŠ“3. Oktobar“ Bor, Tehnička škola Bor, Veb tim „Bor 030“ i DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge  Bor.

Ciljevi inicijative su da se doprinose većem učešću građana u realizaciji Ciljeva održivog razvoja – COR u lokalnoj zajednici, a posebno dece i mladih, osnaživanje građana,  organizacija civilnog društva i lokalne samouprave da se bave realizacijom Ciljeva održivog razvoja, povećanje informisanosti građana o Agendi 2030 i podizanje ekološke svesti i znanja dece i  mladih radi vršnjačkog transfera znanja.

Inicijativa „Bolje je OdRživo“ će biti realizovana kroz različite aktivnosti. Putem anketiranja građana, analize postojećih javnih dokumenata i informativnih sastanaka u lokalnoj samoupravi biće kreirana i pokrenuta inicijativa za dopunu lokalnih dokumenata javne politike ciljevima održivog razvoja.

Građani će biti informisani o Agendi 2030 i mogućnostima za preduzimanje konkretnih aktivnosti u implementaciji ciljeva održivog razvoja kroz promotivne sastanke u ruralnim sredinama, obuku vršnjačkih edukatora, dece i mladih, brošuru i medijsku kampanju.

Kako su deca i mladi upravo oni zbog kojih Participacija i aktivizam dece i mladih u podizanju ekološke svesti i znanja biće postignuti kroz vršnjačku edukaciju uz kreirane nastavne materijale (radionice i edukativni film),kreiranje ekomobilijara i autorskih medijskih priloga dece. Postavljanjem parkirališta za bicikle, uličnim manifestacijama “Biciklom za zdravlje” i “Vežbam za zdravlje”, edukativnim izletima u područja očuvane prirode u okolini Bora uz postavljanje ekomobilijara sa ekološkim porukama dece i mladih i medijskom kampanjom biće promovisani načini održivog ponašanja pojedinaca, zdravih stilova života i aktivizam dece i mladih za primenu ciljeva održivog razvoja.