Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Podrška građanskom aktivizmu u lokalnoj zajednici

 

   Aktivnosti:


Izveštaj
o rezultatima ankete o stavovima građana Bora o zaštiti životne sredine

U okviru šireg projekta „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji finansira Vlada Ujedinjenog kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag Fondcija, Društvo mladih istražiuvača Bor sprovodi lokalni projekat „B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine“.

Radi pripreme za izradu novog Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Bora, odnosno po novoj zakonskoj regulativi Programa zaštite životne sredine grada, Drušvo mladih istraživača Bor kao važnu aktivnost ovog projekta planiralo je realizaciju ankete kojom bi se utvrdili stavovi građana Bora o ključnim ekološkim problemima grada i načinima njihovog rešavanja. Anketa je realizovana u periodu mart- juni 2020.

Anketa je sadržala grupu pitanja o osnovnim obeležjima ispitanika kao što su pol, starosni uzrast i mesto življenja a zatim i 18 pitanja o osnovnim stavovima i ocenama ispitanika o stanju i mogućim aktivnostima u zaštiti životne sredine. Pored osnovnih obeležja pitanja su bila grupisana u nekoliko grupa:
-prva grupa pitanja o kojima se od ispitanika tražila ocena stanja životne sredine uopšte i o pojedinim aspektima – vazduha, vode, zemljišta, prirode i zdravlja;
-druga grupa pitanja se odnosila na informisanost građana i njihovu motivaciju da učestvuju u programima i akcijama na poboljšanju stanja životne sredine.
-treća grupa pitanja se odnosila na subjekte ekološke politike u lokalnoj zajednici i šire, posebno ulogu OCD, a
-četvrta grupa se odnosila na glavne razvojne pravce održivog razvoja lokalne zajednice, posebno o zelenom rudarstvu i novim konceptima zaštite životne sredine.

Većina pitanja i njihovo grupisanje usklađeno je sa anketom koja je realizovana 2013. prilikom izrade tekućeg Lokalnog ekološkog akcionog plana Bora kako bi se pratile eventualne promene stavova građana.

Anketu je popunilo 224 ispitanika, najveći broj na internetu, dok je manji broj radi veće reprezentativnosti popunjen na skupovima koje je organizovalo Društvo mladih istraživača Bor u junu 2020.

Detaljnije…


 

OKRUGLI STO Ekološki dani Bora 2020. i EcoTER 2020.,

Povodom međunarodnih dana zaštite životne sredine, borbe protivu degradacije zemljišta i zaštite Dunava Okrugli sto o životnoj sredini povodom Svetskog dana životne sredine, borbe protivu desertifikacije i degradacije zemljišta i dana Dunava, kao i nasatavak međunarodne konferencije EcoTER2020 realizovane u Kladovu od 17. do 19. juna održan je 23. juna 2020. godine u Boru, u Medija centru, u organizaciji Društva mladih istraživača i Tehničkog fakulteta…

Detaljnije…

 


Konsultativni sastanak ekoloških OCD Bora

Društvo mladih istraživača Bor realizuje projekat Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine u okviru koga je predviđena organizacija konsultativnog sastanka za predstavnike ekoloških nevladinih organizacija radi podsticanja međusobne saradnje.

Na sastanku su razmenjena iskustva o dosadašnjoj aktivnosti i razmotrena i usvojena zajednička Platforma za dalju saradnju ekološklih organizacija u procesima odlučivanja o životnoj sredini, posebno u procesima izrade, donošenja i realizacije dokumenata javne ekološke politike kao što su programi i planovi, strategije, zakoni i podzakonska akta, strateške procene i procene uticaja i dr.

Detaljnije…

 


Virtualni meeting, sastanak, sa prezentacijama i raspravom

 

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, 5. juna, održan je virtualni meeting, sastanak, sa prezentacijama i raspravom.

U okviru globalnog projekta – Podrška građanskom aktivizmu u zajednici koji sprovode British Counsil i Trag fondacija a finansira  Vlada Ujedinjenog kraljevstva podržala je Projekat Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine Društva Mladih istraživača Bor.

Detaljnije…


    Izrada analiza stanja i mera za unapređvanje životne sredine u Boru

Jedna od aktivnostu u okviru projekta Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine realizuje se kroz izradu više analiza stanja i mera za unapređivanje životne sredine u Boru u ključnim pitanjima -zaštite vazduha, voda, zemljišta, prirode i upravljanja otpadom. Analize obuhvataju stanje životne sredine, analizu odgovarajućih zakonskih propisa i lokalnih ekoloških dokumanata, mere i preporuke za dalje aktivnosti i ulogu ekoloških organizacija.

Analize će biti predate Kancelariji za životnu sredinu grada Bora i nadležnim državnim organima a ekološke OCD koristiće ih u procesima zagovaranja, u izradi, donošenju i realizaciji propisa i dokumenata ekološke politike. Građani će biti upoznati preko sajta DMI i preko tribina koje će biti organizovane u narednom periodu u toku javnih rasprava i kroz Ekološke dane Bora i druge programe.

    Ekspertska analiza vazduha – Toplica Marjanović

    Analiza Izveštaj o upravljanju vodama – Marina Pešić

      Problematika stanja i zaštite zemljišnog resursa na teritoriji opštine Bor – Dragana Ranđelović

      Upravljanje otpadom i dokumenta javne politike.– Ljiljana Marković Luković

      Zaštita prirode opredeljenja i stanje grad Bor – Nataša Ranđelović


    Tribina za učenike povodom obeležavanje svetskih dana šuma, voda i meteorologije, koja je u okviru programa Ekološki dani Bora 2020. bila planirana za 17. mart, odložena je zbog ograničenja okupljanja i prestanka rada škola zbog epidemije, do prestanka važenja ograničnja.

Kako škole neće raditi do kraja školske godine, tribina je organizovana on line 13. maja 2020. , po metodologiji organizovanja nastave u Tehničkoj školi Bor čiji su učenici učesnici tribine.

Prezentaciju i elektronsko vođenje tribine realizovala je prof. Milena Doberšek.


     Javne rasprave:

     Primedbe i predlozi za izmenu i dopunu Prostornog plana Srbije od 2021 do 2035. godine.

     Čukaru Peki – javna rasprava i uvid u Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

     Javne rasprave o nacrtima odluka o izmeni i dopuni prostornog plana Bora radi zabrane izgradnje MHE

     Javna prezentacija Urbanističkog projekta… 

     Primedbe na Nacrt Odluke o izradi plana detaljne regulacije interne obilaznice DP IB-37 i DP IIA 166.

      Narodna skupština Srbije, Odbor za zaštitu životne sredine,  
    Javno slušanje na temu „Kvalitet vazduha u Srbiji“

      PredloziIPrimedbe – Rani Javni Uvid VECrniVrh

      Mišljenje DMI na Javni uvid Vetropark Žagubica.

      Predlozi DMI na IV Izvestaj o primeni Arhuske konvencije 


ANKETA Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine

U okviru šireg projekta “Podrška građanskom aktivizmu u zajednici” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija, Društvo mladih istraživača Bor realizuje projekat: BOR: Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je i ANKETA građana o njihovim ocenama i stavovima u vezi zaštite životne sredine.

Detaljnije…


   Završen je seminar: “Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine” 

   Obeležen je svetski dan energetske efikasnosti.

Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine

Našem gradu, kao poznatoj crnoj ekološkoj tački neophodno je brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, a našoj državi brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija. Tome treba da doprinesu pre svega građani i ostale zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

Društvo mladih istraživača Bor sa svojim partnerima želi da doprinese sagledavanju, definisanju i unošenju novih prioriteta i standarda ekološke politike u lokalna ekološka dokumenta grada Bora čije revidiranje treba da otpočne kako bi se brže rešavali nasleđeni problemi zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, kao i da doprinese javnim raspravama o dokumentima ekološke politike na nacionalnom nivou u procesu evropskih integracija. Do ovih prioritete treba doći iz anketa i tribina sa građanima, iz analiza stanja životne sredine i postojećih dokumenata, novih izmena i dopuna nacionalnih dokumenata, a zagovaranje za realizaciju ovih prioriteta bi bilo vršeno preko učešća u izradi i realizaciji revidiranih dokumenata, preko proširene mreže ekoloških OCD i drugih institucija, što zahteva o njihovo osposobljavanje preko obuke, izrade zajedničke platforme, kroz pojačano informisanje preko društvenih mreža i internet sajta.

Površinski kop Bor

Površinski kop Bor 2019. god.

Grad Bor je poznata crna ekološka tačka Srbije zbog uticaja dominantnih privrednih grana rudarstva i metalurgije, ali istovremeno sa dobro očuvanim planinskim okruženjem – zelenim prstenom Bora, u kome se nalaze značajna područja očuvane prirode u postupku ili evidentirane za zaštitu (Kučajske planine, Veliki i Mali Krš, Stol, Deli Jovan i dr.). Intenzivno ugrožavanje životne sredine Bora uslovilo je da se u strateškim dokumentima lokalne ekološke politike ali i u svesti građana i aktivnosti OCD i drugih subjekata akcenat stavlja na problem zagađenja vazduha, u poslednje vreme i vode i zemljišta, dok drugi aspekti životne sredine i njene zaštite nisu dovoljno prisutni. Među njima su i uticaj klimatskih promena, razvoj zelene ekonomije i drugi noviji koncepti. Postepena orijentacija lokalne zajednice da se pored rudarstva i metalurgije, kao alternativne privredne grane razviju i turizam, poljoprivreda, usluge, sektor male privrede i dr. upravo u očuvanom okruženju, a da se sa dolaskom strane rudarske kompanije iz Kine ZiJin više uloži u zaštitu životne sredine u rudarskim i metalruškim aktivnostima, zahteva da se na nov način sagledaju i postojeći strateški dokumenti ekološke politike i u njih ugrade novi ekološki koncepti i evropski ekološki standardi. Skupština grada je s tim u vezi donela odluku da se urade revizije Strategije lokalnog održivog razvoja koja objedinjava ekonomske, socijalne i ekološke razvojne aspekte, Lokalnog ekološkog akcionog plana – LEAP-a, Lokalne stretegije upravljanja otpadom i dr., da se izradi nova Strategija razvoja turizma koja će se bazirati na očuvanim prirodnim vrednostima okoline Bora i dr.

Površinski kop Bor 2019

Površinski kop Bor 2019. god.

Cilj projekta je doprinos pokrenutim promenama ekološke politike grada Bora kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka.

 Rezultati koji se očekuju su sledeći: 

  1. Definisana platforma zajedničkog delovanja ekoloških OCD za učešće u procesu donošenja odluka o životnoj sredini u konsultaciji sa građanima i donosiocima odluka
  2. Ekološke OCD definisale predloge standarda zaštite životne sredine kroz izradu analize važećih lokalnih dokumenata ekološke politike i zahteva nacionalnih propisa
  3. Povećana informisanost javnosti o ekološkim temama kroz medijsku kampanju
Površinski kop Bor 2019 zapunjavanje.

Površinski kop Bor 2019. god. zapunjavanje starog kopa.

Ključne aktivniosti su:

  1. Sprovesti medijsku kampanja u okviru koje će biti rekonstriusan i ažuriran internet sajt DMI Bor, posebno stranice o zaštiti životne sredine, redovno ažurirane stranice na fejsbuku radi promocije na društvenim mrežama, organizovano štampanje i distribucija promo materijala. 
  2. Ostvareni kontakti/ sastanci sa Kancelarijom grada za životnu sredinu i drugim odgovarajućim telima grada kao i sa Ministarstvom za životnu sredinu radi upoznavanja sa aktivnostima zagovaranja i rezultatima ankete, analiza i predloga građana. 
  3. Priprema, izbor učesnika i organizovanje dvodnevnog treninga za 20 saradnika ekoloških OCD i ostalih ostalih zainteresovanih institucija o ključnim ekološkim problemima i dokumentima javnih ekoloških politika, kao i o procedurama učešća OCD i građana u procesu odlučivanja o zaštiti životne sredine. Upoznavanje predstavnika OCD i zainteresovanih relevantnih institucija sa dosadašnjim iskustvima DMI Bor koje je učestvovalo u preko 20 javnih rasprava na nacionalnom i lokalnom nivou i formulisalo svoje komentare, primedbe i predloge, koje su dostavljene nosiocima rasprava.  Seminar održan 28 i 29. februara 2020. god
  4. Izrada više analiza važećih lokalnih dokumenata ekološke politike i zahteva novih nacionalnih propisa – strategija i zakona vezano za najznačajnije ekološke teme. Obzirom da grad Bor ima više ekoloških problema analize će obuhvatiti posebno problematiku zaštite vazduha, zatim zaštite od otpadnih voda, kako komunalnih tako i industrijskih, zatim upravljanja otpadom, posebno rudničkim otpadom, zatim zaštite zemljišta koje je ugroženo rudarenjem i industrijskom proizvoidnjom i na kraju analiza problematike zaštite prirode obzirom da je grad Bor iako crna ekološka tačka okružen zelenim prstenom očuvanih prostora prirode. Analizama obuhvatiti dosadašnju Strategiju lokalnog održivog razvoja, Lokalni ekološki akcioni plan, Lokalni plan upravljanja otpadom, Plan zaštite vazduha, Planove zaštite prirodnih vrednosti, kao i odgovarajuća nacionalna dokumenta. 
  5. Realizacija ankete građana o stanju i prioritetima zaštite životne sredine, sa izveštajem o rezultatima. Anketu realizovati kombinovano: putem interneta i putem popunjavanja papirnog obrasca, posebno za građane sa sela i one koji ne koriste internet. Rezultate uporediti sa ranijim anketama koje su realizovane u procesu pripreme lokalnih ekoloških akcionih planova. Rezultate prezentirati javnosti. 
  6. Organizovanje konstitutivnog sastanka i definisanje platforme za zajedničko delovanje proširene mreže ekoloških OCD sa min 10 organizacija, posebno organizacija mladih i onih koje deluju na selu. Sa platformom zajedničkog delovanja i animiranja građana u procesu donošenja odluka o zaštiti životne sredine upoznati javnost i konsultovati nadležne organe. 
  7. Organizovanje 3 tribine u okviru programa Ekološki dani Bora od kojih 2 za građane i 1 za učenike i studente. Program Ekološki dani Bora se sprovodi skoro dve decenije i on sada sada sadrži i preko 30 ekoloških tema vezano za značajne ekološke datume. Realizovanje tribina povodom svetskih dana vida, šuma i meteroiologije,kao i 1 tribine povodom Dana planete Zemlje. U okviru tribina upoznati građane sa rezultatima ankete o njihovim stavovima i analizama postojećih lokalnih i nacionalnih dokumanata ekološke politike.

Projekat sprovode British Council i Trag Fondacija u saradnji sa
Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva