Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Monitoring tim za kvalitet vazduha Grada Bora na sastanku 22. oktobra 2020. god., razmatrao je 

Izveštaj o rezultatima monitoringa vazduha u septembru u Aglomeraciji Bor i tim povodom konstatovao da su stalno bila prisutna prekoračenja koncentracija sumpordioksida, lebdeće prašine, arsena i kadmijuma u prvoj polovini meseca, a da se zaustavljanjem rada metalurško-hemijskih pogona postepeno poboljšavao kvalitet vazduha. 

Na predlog Društva mladih istraživača, usvojeni su zaključci:

Uputiti zahtev SerbiaZiJinBorcopper.doo da u skladu sa članom 58, stav 1, tačka 1 Zakona o zaštiti vazduha dostavi informaciju o emisijama otpadnih gasova, razlozima povećane emisije, preduzetim merama sanacije i rekonstrukcije, i drugim preduzetim merama za smanjenje emisije, ciljevima i očekivanim efektima, indikatorima praćenja postignutin efekta.

Uputiti zahtev nadležnoj institucij da u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama od javnog znčaja dostavi podatke o postavljenim saobraćajnim znacima na gradskim saobraćajnicama po kojima je odlukom Skupštine opštine (grada) zabranjen tertni saobračaj i prevoz opasnih materija,

Uputiti zahtev MUP-u Bor da dostavi informaciju o kontroli tertnog saobraćaj i prevoza opasnih materija ulicama kojima je to zabranjeno i preduzetim merama protiv prekršioca odluke Skupštine opštine (grada).

  O održanom sastanku i zaključcima izvestila je i Koalicija27. 

Koaliciju 27 su osnovale organizacije civilnog društva 2014. godine sa ciljem da prate i doprinose procesu usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske Unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju EU).

Koalicija 27 zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom Unijom i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana.