Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Rešavanje dugo gomilanih ekoloških problema u Boru, koji je prepoznatljiv u nacionalnim i širim okvirima kao ekološka “crna tačka”, nije moguće bez aktivnog učešća javnosti i razvijene ekološke svesti, što zahteva i odgovarajuće napore na informisanju i edukaciji građana. Arhuska konvencija pruža osnove na kojima je moguće obezbediti ove preduslove za brže i adekvatnije rešavanje ekoloških problema Bora. LEAP procesi pokrenuti u Boru, uz podršku lokalne vlasti, državnih organa i stranih donatorskih organizacija, podrazumevaju i širok krug aktivnosti na planu informisanja, edukacije, podizanja ekološke svesti i učešća građana u odlučivanju.

Društvo mladih istraživača Bor, koje najveći deo svojih aktivnosti realizuje na području zaštite životne sredine, objedinilo je više različitih informativnih, edukativnih i tzv. učesničkih aktivnosti u poseban Program primene odredbi Arhuske konvencije. Relizaciju ovog programa finasirali su: Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, SO Bor, strani donatori idr. Realizacija programa odvijala se tokom cele 2003. god, a posebno je intenzivirana u drugoj polovini, kada je Ministarstvo podržalo program.

U punoj meri si realizovani postavljeni ciljevi:

• Informisanje javnosti o osnovnim odredbama Arhuske konvencije,
• Edukovanje predstavnika biznis sektora, lokalne uprave, medija, naučno stručnih institucija i javnost radi efikasnog uključivanja u proces donošenja odluka o posebnim aktivnostima, izradi planova, programa i politike u domenu životne sredine, kao i u pripremi izvršnih instrumenata,
• Uspostavljanje saradnje između lokalnih vlasti, privrede – zaga|ivača i zainteresovane javnosti radi implementacije odredbi Arhuske konvencije na lokalnom nivou,
• Jačanje kapaciteta lokalne zajednice za primenu Arhuske konvencije,
• Animiranje medija, naučno – stručnih i obrazovnih institucija, NVO i javnosti za uključivanje u aktivnosti primene Arhuske konvencije.

Program je realizovan kroz sledeće aktivnosti:

1. Štampana su dva lifleta o osnovnim odredbama Arhuske konvencije i potrebi učešća javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini. Lifleti su deljeni građanima na skupovima povodom obeležavanja značajnih ekoloških datuma, tribina, seminara, naučno – stručnih skupova i na ekološkim štandovima u gradu i selima.

2. Identifikaovani su objekti za koje je potrebna izrada analize uticaja na životnu sredinu i objekata koji ne poseduju građevinske i upotrebne dozvole a za koje je potrebna anliza zatečenog stanja. Sačinjena je baza podataka sa spiskom objektata, njihovom delatnošću i adresama. Ova baza je dostupna javnosti i nalazi se u LEAP kancelariji.

3. Identifikovane su, motivisane i uključene u ovaj program sve zainteresovane strane (organizacije, institucije, javna preduzeća i ustanove, biznis sektor, NVO i organi lokalne vlasti). Oni su uključeni u proces formiranja Lokalnog ekološkog parlamenta i Gradske mreže ekoloških informacionih resursa. Mreža, koju čine 13 organizacija i institucija, sačinila je svoj program rada, formirala organizacione oblike delovanja, i prikuplja, obrađuje i distribuira informacije vezane za životnu sredinu, ekološke programe i aktivnosti u opštini.

4. Raspisan je konkurs likovnih radova za učenike osnovnih i srednjih škola. Organizovana je izložba radova u toku koje su posetioci izabrali najbolje radove. Oni su nagrađeni i objavljeni na lifletima.

5. Kroz aktivnosti u okviru primene Arhuske konvencije lokalni mediji su postali članovi Gradske mreže ekoloških informacionih resursa. Redovno su u informativnim emisijama objavljivane informacije o toku programa, članovi DMI i stručni saradnici su učestvovlai u kontakt emisijama radije i televizije gde su odgovarali na pitanja gledeleca i slušalaca. TV Bor je pokrenula nedeljnu obrazovno – informativnu polučasovnu emisiju “Zeleni ekran”. Društvo mladih istraživača je postalo lokalni koordinator (čvorište) elektronske ekološke mreže NVO Srbije “VOLVOX” kroz koju su plasirane brojne informacije o ekološkoj problematici i učešću javnosti u odlučivanju u Timočkoj krajini. Objavljen je veći broj priloga o ovom programu u nacionalnim glasilima.

6. Na sajtu DMI instalirane su stranice o primeni Arhuske konvencije u Boru i realizaciji ovog programa. Takođe, postavljena je grupa tema na diskusionom forumu sajta, kao i anketa.

7. Redovno je štampan ekološki informator “EKOBOR” u kome su objavljene razglednice sa anketom o spremnosti građana da se aktivno uključe u rešavanju ekoloških problema Bora. Rezultat ove ankete je baza podataka više od 300 građana koji su zainteresovani da se dobrovoljno angažuju u rešavanju ekoloških problema.

8. Organizovana su dva seminara (avgust i novembar) za predstavnike lokalne vlasti, biznis sektora, NVO i medija sa ciljem upoznavanja sa sadržajem konvencije, modelom primene konvencije kroz LEAP proces, načinu prikupljanja, obrade i plasiranja ekoloških informacija preko elektronskih mreža i interneta. Kroz rad u radionicama utvrđeni su pripritetni programi koje treba realizovati u narednom periodu u loklanoj zajednici u cilju primene Arhuske konvenvije i animiranja i uključivanja što većeg broja građana u ekološke aktivnosti i programe, kao i ostvrivanja obaveza organa vlasti.

9. Organizovane su tribine i multimedijalni programi:

9.1. Povodom svetskog dana voda, 22. marta, organizovana je tribina o problemima vodosnabdevanja i zaštite voda koje je praćena izložbom dečjih radova, prezentacijom istraživačkih radova učenika, stručnih radova saradnika DMI i promocijom CD- a Vital Water Graphics UNEP-a.
9.2. Povodom svetskog dana zdravlja sproveden je istraživački program o stanju zdravlja stanovnika Bora pod nazivom «Zdravstveni blic» u organizaciji DMI i Zdravstvenog centra. Sačinjena je baza podataka o zdravlju i zdravstvenim navikama stanovničtva, posebno mladih. Promovisani su istraživački radovi učenika o zdravlju i životnoj sredini. Sprovedena je anketa o zdravim stilovima života i navikama učenika osnovnih i srednjih škola.
9.3. Dan planete zemlje DMI i Ustanova za decu «Bambi» promovisali su ekološke programe namenje najmlađima i proglašenje ovog za dana ove ustanove. Program su pripremili polaznici predčkolske ustanove sa svojim vaspitačima. Promovisan je projekat «Eko vrtić» i sajt Ustanove.
9.4. Svetski dan biodiverziteta obeležen je multimedijalnim projektom «Biodiverzitet i održivi razvoj» u organizaciji DMI i osnovnih škola. Promovisan je projekat «Školski bio – blic». Sprovedena je anketa o značaju biodiverziteta među učenicima i nastavnicima. Kroz radove učenika promovisana je okolina Bora kao jednog od centara biodiverziteta.
9.5. Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, u okviru naučno – stručnog skupa «Ekološka istina» organizovan je okrugli sto o učešću javnosti u LEAP procesu na kome su razmeljena iskustva LEAP opština Srbije, Crne Gore i Bugarske.
9.6. Povodom Svetskog dana čistih planina DMI i Planinarsko društvo su realizovali program uređenja planine Stol i obnovili inicijativu za zaštitu Stola, Velikog i Malog krša, prostora izuzetnog biodiverziteta i prirodnih vrednosti.
9.7. Obeležena je Evropska noć slepih miševa u okviru koje su prezentirani rezultati višegodišnjih istraživanja u okolini Bora koja je najznačajniji centar biodiverziteta slepih miševa u Srbiji.
9.8. Povodom Svetskog dana naselja DMI i LEAP kancelarija su organizovali multimedijalni program na temu vodosnabdevanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda. Promovisani su rezultati rada ekološke sekcije Osnovne škole “Sveti Sava”.

10. Formiran je Lokalni ekološki parlament kao oblik učešća i uticaja javnosti na donošenju odluka o životnoj sredini. Parlament čine 47 predstavnika lokalne uprave, javnih preduzeća i ustanova, biznis sektora, mesnih zajednica, medija i NVO. Usvojeni su Statut, Poslovnik i Program rada. Izabrano je rukovodovotstvo parlamenta. Pokrenuta je inicijativa za formiranje Lokalnog ekološkog fonda, pripremljeni su normativni dokumenti fonda i dostavljeni Skupštini opštine na usvajanje.

Ovaj Program se nastavlja u narednoj godini kroz LEAP procese opštine i okruga kao i pružanjem pomoći drugim gradovima i opštinama koje vode LEAP procese. Pokrenute su inicijative za formiranje mreže nevladinih organizacija Timočke krajine i mreže LEAP gradova i opština u Srbiji.

U Boru, 12.12.2003.g.

Društvo mladih istraživača Bor
Koordinator Projekta
Toplica Marjanović