Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Kao veliki industijski centar Bor se nalazi pred novim ciklusom razvoja koji treba da obezbedi rešavanje brojnih nasleđenih i tekućih problema zaštite životne sredine. Očekuje se usvajanje i sprovođenje brojnih ključnih dokumenta u koje je potrebno ugraditi ciljeve i principe održivog razvoja. Uslov za to je podizanje znanja i ekološke svesti građana, a posebno dece i mladih koji su i glavna ciljna grupa ove inicijative. 

Podizanje ekološke svesti i znanja dece i  mladih radi vršnjačkog transfera znanja ostvareno je  obukom grupe učenika viših razreda osnovne škole i srednjoškolaca kroz edukativne radionice u toku novembra i decembra 2021.godine. Organizovano  je devet edukativnih radionica u partnerskim obrazovnim institucijama: Tehničkoj školi Bor, OŠ “3. Oktobar“ i OŠ “Dušan Radović“ Bor. U okviru  njih obuku je prošlo 75 vršnjačkih edukatora iz gradskih i ruralnih sredina.

 

VRŠNJAČKA EDUKACIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 

Obučena deca i mladi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, u okviru svojih obrazovnih institucija, počeli realizaciju vršnjačke edukacije za preko 300 njihovih vršnjaka. Ovaj model edukacije pokazao se kao dobar sa stanovišta motivacije dece i mladih za njihovu participaciju u podizanju ekološke svesti, kao i unapređenja znanja i jačanja aktivizma u rešavanju lokalnih ekoloških problema. Kao produkt vršnjačkih obuka dobili smo rezultate njihovog istraživanja koji ukazuju na to da je glavni uzrok pasivnosti mladih nedovoljna informisanost i nedostatak motivacije za ekološki aktivizam.  A nastali su i predlozi za prevazilaženje ovih problema. Deca su kreirala plakate za informisanje vršnjaka o ciljevima održivog razvoja, objave na instagram profilima, akcije ozelenjavanja, čišćenja otpada, selekcije otpada za reciklažu, ponovne upotrebe starih stvari i izložbu modela ugroženih vrsta biljaka i životinja.

Pogledajte / preuzmite…

Foto-dokumentacija-aktivnosti

Sa idejom da aktivizam dece i mladih najbolje može biti pokrenut od strane njih samih, u okviru projekta napravili smo nastavne materijale koji se mogu koristiti u nastavnim i vannastavnim aktivnostima škola u realizaciji Školskih programa zaštite životne sredine radi promocije održivog načina života. Nastavni materijali obuhvataju set radionica, koje se mogu koristiti za vršnjačku edukaciju ili od strane nastavnika, a u okviru kojih je i planiranje projekata za rešavanje ekoloških problema (https://mibor.rs/wp-content/uploads/2022/02/Odrzivi-razvoj-scenario-radionica.pdf). Kao pomoć u ovim aktivnostima napravili smo brošuru „Živi održivo- poboljšaj život budućim generacijama!“ koja je  svojevrstan vodič za održivi način života (https://mibor.rs/wp-content/uploads/2021/10/Brosura-GIZ.pdf). U toku je i snimanje edukativnog filma „Đubrići“ koji ćemo staviti na raspolaganje nastavnicima da ga mogu koristiti u ekološkom obrazovanju i vaspitanju učenika. Na kreativnim radionicama nastaju ekološke poruke i crteži koji će se naći na ekomobilijarima u gradu i okolini, te će na taj način deca i mladi svoje potrebe za očuvanjem njihove životne sredine preneti građanima Bora.

Jedan od specifičnih ciljeva inicijative „Bolje je održivo“ je i afirmacija pozitivnih primera održivog ponašanja i stilova života. Obučeni vršnjački edukatori našli su se u ulozi novinara koji fotografišu, snimaju i pišu članke o pozitivnim primerima održivog razvoja u lokalnoj sredini koji će biti objavljeni na omladinskom sajtu i društvenim mrežama.