Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva


Семинар за представнике јавне управе и служби

Поводом Светског дана планете Земље, у оквиру програма Еколошки дани Бора, у четвртак 22. и петак 23. априла 2021. од 12,00 часова организован је семинар за представнике јавне управе и служби: градска управа, јавна предузећа и установе, школе, културне и научне институције, тим за мониторинг ваздуха…

Семинар је реализован хибридно, преко зоом платформе и учешћем групе учесника, вођена је расправа и обрађене су теме:

Документи јавне политике о квалитету ваздуха – Драган Ранђеловић (Погледајте/преузмите)

Друштвене мреже као извор информација о квалитету ваздуха – Младен Думитрашковић (Погледајте/преузмите)

Стање квалитета ваздуха у Агломерацији Бор у периоду 2016 – 2020. год. и предлог мера за побољшање – Др Виша Тасић (Погледајте/преузмите)

Законска регулатива ЕУ – Огњан Пантић (Погледајте/преузмите)

Утицај квалитета ваздуха на здравље људи и мере заштите – прим.др. Бранислава Матић Савићевић (Погледајте/преузмите)

Упутство за поступање у случајевима високих концентрација сумпордиоксида – прим.др. Бранислава Матић Савићевић (Погледајте/преузмите)

Процедуре учешћа јавности у процесу доношења одлука – Топлица Марјановић

Искуства градске управе у процесима јавних увида и презентација.

Модератор семинара: Топлица Марјановић


Објављујемо филм који је снимио Медија центар Бор у оквиру пројекта Јавна политика и пракса заштите ваздуха.

Мониторинг у заштити ваздуха у Бору

је присутан и развија се преко четрдесет година, а иновиран је касније и проширен мерним станицама које проследјују резултате мерења у национални систем и у систем мерења квалитета ваздуха које прати Институт за рударство у Бору.

Филм говори о резултатима али и потребама и могућим правцима усавршавања и примене резултата мерења стања ваздуха који утичу на здравље становништва.

 


Друштво младих истраживача Бор је поводом обележавања светских дана шума(21.3.), воде(22.3.) и метеорологије(23.3.), 23. марта 2021. год у оквиру пројекта: “Политика и пракса у заштити ваздуха” организовало онлајн трибину на којој су запажена излагања имали:Проф др Велизар Станковић и Огњан Пантић. Модератор трибине је био Топлица Марјановић

Проф др Велизар Станковић је у презентацији: “Добијање зелене енергије из биомасе акватичних биљака” указао, на примеру потенцијала приобаља Дунавске акумулације ХЕ Ђердап 2, како је могуће из биомасе произвести електричну и топлотну енергију довољну за 10-15 хиљада домаћинстава (потребе Неготина и Кладова) а истовремено би се велике количине угљен диоксида и метана које сада одлазе у ваздух могле елиминисати.

 Погледајте /Преузмите презентацију.

ZELENA BIOMASA

Огњен Пантић испред Београдске отворене школе је указао на обавезе и законодавство у области заштите ваздуха које Србију обавезују од европског ка регионалном и локалном нивоу. Он је у том контексту говорио о законодавству ЕУ, тематским стратегијама, пакету и програму за чисти ваздух, Директивама о квалитету ваздуха, Зеленој агенди и инвестиционом плану за Западни балкан.

 Погледајте /Преузмите презентацију.

BOŠ_MI Bor_Prezentacija

У трећем броју Билтена ЕКО БОР

објављени су подаци о концентрацијама Сумпордиоксида, Арсена, Олова и Кадмијума током 2020. године, као и подаци о меренјима концентрација Сумпордиоксида, и ПМ10 током јануара 2021. године на мерним местима у Бору.

 

Bilten 3 Март 2021

Билтен бр 3. (погледајте/преузмите).

 


Семинар: Локална политика и пракса заштите ваздуха и укључивање јавности у процес доношења одлука

Локална политика и пракса заштите ваздуха и укључивање јавности у процес доношења одлука је тема дводневног онлајн семинара за представнике ОЦД, који је организован у оквиру пројекта Политика и пракса заштите ваздуха. Модератор је Топлица Марјановић.

Првог дана семинара (23.2.2021.) обрађене су теме:

Документи јавне политике о квалитету ваздуха (Драган Ранђеловић)

Друштвене мреже као извор информација о квалитету ваздуха (Младен Думитрашковић) и

Процедуре учешча јавности у процес доношења одлука (Топлица Марјановић).

Другог дана семинара (25.2.2021.) разматране су теме:

Биомониторинг квалитета ваздуха (Проф.Др Снежана Шербула) и

Утицај квалитета ваздуха на здравље људи и мере заштите (Прим.др.сц.мед. Бранислава Матић Савићевић).

Препоруке у случају акутне изложености одређеним концентрацијама сумпор-диоксида (Прим.др.сц.мед. Бранислава Матић Савићевић).

Учесници су били у прилици да стичући нова сазнања и са ауторима размењују искуства и активно доприносе учвршћивању ставова и знања али и да сами износе непосредна искуства о активностима у којима су учествовали и стању са терена у својим срединама.


Саопштење за јавност

Због сумње да је дошло до загађења које може нарушити здравље људи и/или животну средину, Друштво младих истраживача из Бора је упутило Министарству животне средине захтев за наменским мерењем нивоа загађујућих материја у ваздуху у агломерацији Бор.
Захтев с односи на потребу мерења концентрација: сумпордиоксида, суспендованих честица (ПМ10, ПМ2,5), арсена, олова, кадмијума, живе и антимона.


Погледајте/преузмите Захтев.

Zahtev Ministarstvu za namenskim merenjem

У Другом броју билтена ЕКО БОР је објављен Извештај о стању квалитета ваздуха у Бору у 2020. години.

Bilten 2 Januar 2021

Друштво младих истраживача је са експертима сачинило aнализу квалитета ваздуха у Бору и докумената јавне политике о ваздуху локалне самоуправе.

Анализа ваздуха се односи на промене у последњих десет година до којих је дошло променом технолошких процеса топљења концентрата бакра и власничке структуре загађивача.

Анализа докумената јавне политике односи се на документа које су усвојили надлежни органи локалне заједнице и њихову примену у пракси.

Предложене су мере које треба хитно да предузму загађивач, локална управа и државне институције ради побољшања квалитета ваздуха. Указано је на неопходну сарадњу свих субјеката заштите и улози грађана и организација цивилног друштва.

Аутори публикације су: др Виша Тасић, мр Бранислав Живановић и Топлица Марјановић.

Квалитет ваздуха и документи јавне политике града Бора (пдф)

Kvalitet-vazduha-i-dokumenti-javne-politike-Bor

Ако осетите да је ваздух у граду знатно загађен сумпордиоксидом из индустријских објеката, урадите следеће:

Прво, проверите тренутне податке о висини загађења на сајту Агенције за заштиту животне средине која редовно, сваког сата, објављује податке са мерних станица у Граду. 

Дневни извештаји о квалитету ваздуха се објављују и на званичној интернет презентацији града Бора.

Друго, понашајте се у складу са Препорукама експерата за поступаље грађана Бор у случају високих концентрација сумпордиоксида у ваздуху, тачније примените их  у вашем је интересу.

Погледајте или преузмите Препоруке експерата за поступање грађана Бор у случају високих концентрација сумпордиоксида:

PREPORUKE-Postupanje-sumpordioksid

У оквиру реализације Пројекта Политика и пракса у заштити ваздуха и поводом обележавања Дана чистог ваздуха, 3. октобра 2020. одржана је Трибина Друштва младих истраживача у Медија центру у Бору

 

О пројекту Политика и пракса у заштити ваздуха говорио је Топлица Марјановић испред Друштва младих истраживача.

TRIBINA 3.11.2020

О квалитету ваздуха у Бору и мерењима у периоду 2016-2020 године говорио је: Др Виша Тасић, Научни саветник у Институту за рударство и металургију Бор.

Kvalitet-vazduha-Bor-2016-2020

Др Виша Тасић, је презентирао податке о повећаним концентрацијама: SO2 , PM10, As(арсен) у PM10, Pb(оловo) у PM10, Cd(кадмијум) у PM10 и Ni(никл) у PM10  на мерним местима TF(Технички факултет), TP(Градски парк), JP(Југопетрол), BR(Брезоник), и SL(Слатина) и IN(Институт) у периоду 2019-2020. год., у поређењу са концентрацијама измереним у периоду 2016-2018. год.

На основу резултата мерења у овом периоду, указао је и на разлоге таквих резултата:

Основни разлог за појаву високих концентрација SO2 у агломерацији Бор је чињеница да све емисије SO2 у топионици бакра нису обухваћене адекватним системима за третман отпадних гасова. Ради се пре свега о отпадним гасовима који се стварају у процесу пламене рафинације (Конвертори), а који због свог састава и количине нису погодни за третман у Фабрици сумпорне киселине, тако да део тих гасова одлази у атмосферу без адекватног третмана.

Начин вођења технолошког процеса у топионици бакра условио је појаву повећаних емисија SO2.

Од доласка стратешког партнера крајем 2018. године производња катодног бакра је скоро достигла пројектовани капацитет топионице од 80000 тона катодног бакра годишње. То значи, да је, као последица повећане производње у 2019. и 2020. години  дошло до повећаних емисија SO2.

Застоји који се јављају у топионици услед кварова такође су разлог за повећане емисије SO2 из топионице.

Прерада концентрата бакра са већим садржајима As, Pb, Cd и Ni  у топионици основни је разлог за повећање концентрација ових састојака у PM10 на свим или појединим мерним местима у агломерацији Бор у периоду 2016-2020. год.

Бранислав Живановић је презентирао Анализу докумената јавне политике о заштити ваздуха.

Prezentacija analiza dokumenata

У расправи која је потом следила, а у којој је учествовало више присутних, као и на основу детаљних резултата вишегодишњих мерења и сагледавања докумената јавне политике о заштити ваздуха предложено је да се предузму адекватне мере на националном, локалном нивоу али и на нивоу привредних предузећа.

Ови предлози ће бити доступни  и јавности и надлежним органима Републике Србије, Града Бора и привредним предузећима на која се односе.


Одржан је Инструктивни семинар у Новом Саду 

Семинар у оквиру програма подршке цивилном друштву за заштиту животне средине и одрживи развој заједнице “Снажно зелено” оранизује Београдска отворен школа у Новом Саду.
Представници Друштва младих истраживача из Бора чествују у раду семинара са програмом “Јавна политика и пракса заштите ваздуха”.
Програм “Снажно зелено”, који подржава ЕУ, реализују, својим пројектима, 14 организација у локалним заједницама из области: заштита ваздуха, воде, природе, управљања отпадом и праћења докумената локалне политике.

 


Састанак пројектног тима пројекта “Јавна политика и пракса заштите ваздуха” Друштва младих истраживача Бора одржан је 20. октобра 2020. 


На састанку су договорени детаљнији задаци за наредни период и сумирани резултати активности на овом пројекту за протекла два месеца.


У Првом  броју билтена ЕКО БОР објављен је Извештај о Стању квалитета ваздуха у Бору у периоду јануар – септембар 2020. године.

БИЛТЕН ОКТОБАР 2020