Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

 

Pregled aktivnosti na realizaciji projekta 

“Zajedno za Bor bez dima”


Резултати дијалога на фокус групама

Фокус група је једна од новијих техника у истраживању ставова. Фокус групно истраживање се заснива на дијалогу учесника и реализује према посебним принципима ове врсте истраживања.

Циљ дијалога/разговора је прикупљање података о мишљењима, осећањима, ставовима, искуствима, идејама и реакцијама о животној средини и искуству у решавању проблема животне средине различитих група грађана, посебно кроз њихово учешће у процесима израде и усвајања јавних политика. Поверљивост података била је загарантована тако да је све о чему се водио дијалог у групама коришћено само за потребе овог истраживања.

У оквиру пројекта “Заједно за Бор без дима” спроведено је фокус групно истраживањe ставова три групе учесника – представника младих, представника грађана из месних заједница и представника јавне управе и установа.

Пројекат су реализовали Друштво младих истраживача Бор у сарадњи са Градом Бор и удружењима Дом омладине и Алтернатива Бор.

Циљеви фокус групног истраживања су били:

1. Утврдити мишљења, оцене и ставове учесника у дијалогу о стању животне средине, посебно квалитета ваздуха, изворима загађења и утицају загађења на здравље, као и познавање основних националних и локалних докумената јавне политике,

2. Утврдити оцене учесника о степену њихове информисаности и каналима информисања о стању и проблемима заштите ваздуха и уопште животне средине у Бору и шире, као и европским еколошким стандардима, стратешким и нормативним опредељењима на националном и локалном нивоу.

3. Посебно сагледати мишљења учесника о стању квалитета ваздуха и начинима решавања овог проблема у граду Бору.

4. Сагледати мишљења учесника о улози и активностима локалне самоуправе – градске управе и јавних служби, као и цивилног сектора – организација цивилног друштва стручних институција и др. у решавању проблема загађања ваздуха.

Збирни извештај Фокус група

 


U utorak 19. aprila 2022. u prostorijama Medija centra Bor, povodom Svetskog dana planete zemlje, a u okviru programa Ekološki dani Bora 2022 i tekućeg projekata o zaštiti vazduha „Zajedno za Bor bez dima“, organizovana je tribina.
Tribina je organizovana u okviru projekta inovativnih inicijativa saradnje lokalnih samouprava i OCD u programu ACT-Zajedno za aktivno građansko društvo, uz podršku vlade Švajcarske, sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.
Organizatori su Društvo mladih istraživača Bor, u saradnji sa Gradskom upravom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa.
Na tribini su razmatrana pitanja kvaliteta vazduha, Ciljeva održivog razvoja i problemi upravljana otpadom (prezentacije možete pogledati / preuzeti sa sledećih linkova):
Opredeljenja Nacionalnog programa kvaliteta vazduha i aktivnosti na donošenju Plana kvaliteta vazduha aglomeracije Bor – Dr Viša Tasić
Ciljevi održivog razvoja u oblasti zaštite vazduha i upravljanja otpadom – Dragan Ranđelović
Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. godine i obaveze lokalne samouprave – Ljiljana Marković Luković


У Билтену број 9. од априла 2022. године,  

објављујемо податке о стању квалитете ваздуха у Бору у периоду јануар – март 2022. године.

Bilten 9

 Погледајте / преузмите билтен бр. 9.


Održana treća po redu fokus grupa na kojoj je vođen dijalog o stanju i aktivnostima u oblasti zaštite kvaliteta vazduha i životne sredine.

Učesnici prve dve fokus grupe su bili mladi i ostali građani a ove treće fokus grupe predstavnici javne uprave i ustanova.  Fokus grupe se realizuju u okviru projekta “Zajedno za Bor bez dima” koji realizuje Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Gradom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa Bor.  Ovaj lokalni projekat deo je šireg projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“  koji  realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) konzorcijum HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Pogledajte / preuzmite Vodič za razgovor na focus grupi.

 


Saopštenje – Otrovna prašina, opasnija tišina

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Društvo mladih istraživača iz Bora (DMI) podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora nad kompanijom Zijin Bor Copper doo zbog sumnje da su visoke koncentracije arsena u vazduhu tokom 2021. godine u Boru posledica prerade rude u topionici bakra u okviru njihovog privredno-industrijskog kompleksa.
Visoke koncentracije arsena zabeležene su i tokom 2022. godine, te je tako krajem januara koncentracija arsena u vazduhu bila čak 180 puta viša od dozvoljene.

 

Otrovna prašina, opasnija tišina

Otrovna prašina, opasnija tišina

 

Pogledajte / preuzmite Saopštenje.


У Билтену број 8. од јануара 2022. године,  

објављујемо податке о стању квалитете ваздуха у Бору у периоду октобар – децембар 2021. године.

Погледајте / преузмите билтен бр. 8.


Питали смо грађане шта знају о загађењу ваздуха у Бору и стављамо на увид јавности њихова мишљења

Извештај о резултатима анкете о ваздуху финално

Погледајте / преузмите Извештај о резултатима анкете са закључцима.


У шестом броју Билтена ЕКО БОР

објављени су подаци о стању квалитета ваздуха у периоду јул – септембар 2021. године на мерним местима у Бору.

Прочитајте / преузмите Билтен ЕКО БОР бр. 6.


Monitoring tim za praćenje rezultata monitoringa vazduha u Aglomeraciji Bor, radno telo lokalne samouprave, u čijem radu učestvuju predstavnici 6 nevladinih ekoloških organizacija 28. septembra održao je redovni sastanak na kome je razmatrao rezultate monitoringa u avgustu i primenu Kratkoročnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Koncentracije sumpordioksida u avgustu bile su nešto niže nego predhodnog meseca.  Koncentracije prašine su gotovo nepromenjene tokom cele ove godine.  Na mernom mestu Jugopetrol koncentracije arsena su i u avgustu bile svakodnevno višestruko veće od granične vrednosti imisije od 6 ng/m3 i maksimalna izmerena vrednost je bila 292,6 ng/m3. Maksimalna koncentracija kadmijuma iznosila je 18,36 bg/m3. Zabrinjavaju izuzetno visoke koncentracije kadmijuma (8,17 ng/m3), nikla (93,3 ng/m3) i arsena 313 (ng/m3) izmerene na mernom mestu u selu Krivelj 22/23. avgusta. Nije objašnjeno šta je uzrok ovako neoubičajeno visokih koncentracija na ovom mernom mestu.

     

Monitoring tim se osvrnuo i na Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine Agencije za zaštitu životne sredine u kome je ocenjeno da je vazduh u Boru treće kategorije. Tim očekuje da će Vlada Republike Srbije u najkraćem vremenu doneti Uredbu o kvalitetu vazduha po zonama i aglomeracijama i predvideti mere iz svoje nadležnosti za pboljšanje stanja. Očekuje se da će Programom zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, koji je u pripremi,  biti predviđene aktivnosti i mere na sanaciji sadašnjeg stanja i rešavanje problemi stalnih prekoračenja koncentracija arsena i teških metala u Boru i okolini.

Ocenjeno je da se Kratkoročni akcioni plan za poboljšanje kvaliteta vazduha ne sprovodi po predviđenoj dinamici i budžetom nisu predviđena sredstva za njegovu realizaciju. Predloženo je Skupštini grada da na sledećoj sednici obavi rebalans budžeta i predvidi sredstva za njegovu realizaciju u ovoj godini. Apelovano je na nosioce planiranih aktivnosti da pristupe realizaciji predviđenih mera.

U toku je javni uvid u Studiju o proceni uticaja projekta povećanja metalurških kapacita za proizvodnju 200.000 tona bakra sa sadašnjih 80.000t. Monitoring tim je zaključio da se uputi predlog Ministastvu da ne prihvati urađenu studiju i donese rešenje o izradi nove uz ponavljanje postupka javnog uvida jer studija nije urađena u skladu sa “Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu”:

  • nisu razmatrane alternativne lokacije, tehnologije i tehnološka oprema,
  • nije urađena disperzija materija koje se emituju u vazduh iz postrojenja,
  • nedostaju podaci o zdravlju stanovništva i procena kako će projekat uticati na zdravlje građana a posebno osetljivih grupa.

Zajedno za čist vazduh – povodom Međunarodnog dana čistog vazduha

Povodom Međunarodnog dana čistog vazduha Društvo mladih istraživača je organizovalo javnu tribinu o aktuelnom stanju kvaliteta vazduha i posledicama po zdravlje.

Cljevi tribine su bili: informisanje građana o rezultatima monitoringa vazduha u Boru ove godine, edukacija o uticaju na zdravlje čestica prašine PM10 i PM2,5 i upoznavanje sa Kratkoročnim akcionim planom o poboljšanju kvaliteta vazduha.

Tribini su prisustvovali zainteresovani građani, predstavnici mesnih zajednica grada i sela, organizacija civilnog društva i neformalnih udruženja.

Dr Viša Tasić je govorio o rezultatima monitoringa u periodu januar – jul 2021. godine i uporedio sa rezultatima u istom periodu predhodnih godina. Gospodin Tasić je zaključio: “Način vođenja tehnološkog procesa u topionici bakra uslovio je pojavu većih koncentracija sumpordioksida. na menom mestu Jugopetrol do avgusta 2021. godine prekoračena je prosečna dnevna koncentracija 75 dana a na mernom mestu Tehnički fakultet 22 dana. U periodu januar – juli 2021. godine detektovana su prekoračenja graničnih vrednosti za srednje dnevne koncentracije na PM10 na svim mernim mestima u gradu i okolini od 3, kod Tehničkog fakulteta do 57 dana u Brezoniku. Prerada kncentrata bakra sa većim sadržajem arsena u topionici osnovni je razlog za povećanje koncentracija AS u PM10 na svim mernim mestima u aglomeraciji Bor u periodu od 2016 – 2021. godine”.

1.Prezentacija kvalitet vazduha 2020-2021

 

Prim. sci. dr med. Branislava Matić Savićević je govorila o uticaju PM10 i PM2,5 na zdravlje ljudi. Posledice po zdravlje ljudi zavise od dužine izlaganja. “Izloženost do 5 dana dovode do zapaljenskih procesa respiratornih organa i umanjenja plućnih funkcija, izloženosti do 14 dana uzrokuje sistematski upalni proces, a višegodišnje izalaganje prouzrokuje povećani mortalitet od hroničnih bolesti i sniženje očekivane dužine života.”

2.07.09.2021.Bor ppt1

Jovan Janjić je ispred Doma omladine u Boru ukazao na stavove mladih o aerozagadjenju koje su mladi iznosili odgovarajući na pitanja u okviru Fokus grupe.

4.Fokus grupa mladih na temu - Prezentacija Jovan Janjić

Toplica Marjanović je govorio o merama koje su predviđene Kratkoročnim akcionim planom za poboljšanje kvaliteta vazduha, rokovima za njihovu realizaciju i potrebnim sredstvima.

5.КРАТКОРОЧНИ АКЦИОНИ ПЛАН

Pokrenuta je inicijativa da Skupština grada na prvoj sednici obavi rebalans budžeta kako bi se obezbedila sredstva za realizaciju Kratkoročnog akcionog plana i apelovano je da se ubrza izrada Plana kvaliteta vazuha uz uključivanje javnosti u ceo proces donošenja u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i dokumentima lokalne javne politike.

Tribina-07092021-00014-Jovan Janjić

Image 12 of 12


Pozivnica za tribinu ACT 07092021


SASTANAK MONITORING TIMA ZA KVALITET VAZDUHA GRADA BORA

Monitoring tim za kvalitet vazduha čine predstavnici Gradske uprave, Instituta rudarstva i metalurgije, Zavoda za javno zdravlje “Timok” Zaječar, Zdravstvenog centra Bor, kompanije “SerbiaZiJincooperBor” i nevladinih organizacija: Društvo mladih istraživača, Alternativa, EkoIst, Građanska čitaonica “Evropa” i Grupa 55. Svakog meseca tim anlizira rezultate monitoringa vazduha i prati realizaciju Kratkoročnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Redovni mesečni sastanak održan je 20. avgusta.

 

U julu 2021. godine prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida su bile iznad dozvoljenih 125 mikrograma po kubnom metru na mernom mestu Jugopetrol 20 dana, kod Tehničkog fakulteta 8 a u Gradskom parku 2 dana. Koncentracije čestica PM10 iznad graničnih vrednosti imisije bile su 11 dana kod Jugopetrola, 5 dana u Brezoniku i 1 dan u Krivelju. Koncentracije olova u njima prekoračile su graničnu vrednost kod Jugopetrola 7 dana, a višestruko koncentracija arsena na svim mernim mestima. Stalno su prisutne visoke koncentracije nikla.

Monitoring tim je zatražio od “SerbiaZiJincooperBor” da Monitoring timu dostavi informcije u skladu sa članom 58 Zakona o zaštiti vazduha.

Upućen je zahtev Republičkoj inspekciji zaštite životne sredine da hitno obavi vanredni inspekcijski pregled operatera i utvrdi uzoroke zagađanja vazduha.

Zadatak Monitoring tima je da prati realizaciju Kratkoročnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha (KAP) koji je usvojila Skupština Grada i isti je objavljen u Službenom listu br. 20/2021.

Zaključeno je da nisu stvoreni uslovi za njegovu primenu i Skupštini grada predloženo da hitno obavi rebalans budžeta kojim će predvideti sredstva za njihovu realizaciju kako bi KAP mogao da se realizuje.

Nadležnim organima i telima je predloženo da hitno odpočnu realizaciju mera organizacionog i funkcionalnog jačanja lokalne samoprave imenovanjem Zamenika gradonačelnika za zaštitu životne sredine, člana Gradskog Veća zaduženog za ovu oblast i povećaju broj zaposlenih u službi u gradskoj upravi.

Planom je predviđeno upućivanje 2000 školske dece na boravak van grada. Predloženo je da se uputi zahtev kompaniji “SerbiaZiJincooperBor” da finansira ovu meru i time pokaže spremnost da se aktivno uključi u realizaciju Kratkoročnog Akcionog Plana-a i integriše u lokalnu zajednicu.

 


У четвртом броју Билтена ЕКО БОР

објављени су подаци о концентрацијама Сумпордиоксида и ПМ10 од јануара до јуна 2021. године на мерним местима у Бору.

Прочитајте / преузмите Билтен ЕКО БОР 4. 


Корисно је да знамо како да се понашамо и сачувамо своје здравље и здравље најдражих.

Ако осетите да је ваздух у граду знатно загађен – урадите следеће:

Прво, проверите тренутне податке о висини загађења ПМ10 и ПМ2,5 на сајтовима или апликацијама ових сајтова на вашем мобилном телефону:


– Агенције за заштиту животне средине која редовно, на сваки сат, објављује податке са мерних станица у Граду(http://www.amskv.sepa.gov.rs/);
– На сајту града Бора(https://bor.rs/) у делу (Тренутне вредности квалитета ваздуха, линк који вас води на: http://www.amskv.sepa.gov.rs/stanicepodaci.php);

– Или на сајтовима који дају још неке додатне информације – проверите које су вредности загађења за вашу локацију:

https://getaircare.com/web/ 
https://xeco.info/xeco/vazduh/ 
https://www.ventusky.com/

Друго, понашајте се у складу са Препорукама експерата за поступаље грађана Бор у случају високих концентрација ПМ (ПМ10 или ПМ2,5) суспендованих честица у ваздуху, тачније примените их – у вашем је интересу.

Преузмите/погледајте репоруке експерата за поступање грађана Бор у случају високих концентрација ПМ суспендованих честица:

Преузмите/погледајте Препоруке за ПМ10 честице.

Преузмите/погледајте Препоруке за ПМ2,5 честице.


 

Ваше мишљење нам је веома битно, зато вас питамо,

кликните на овај линк и започните попуњавање анкете: 

Линк за попуњавање анкете.

Хвала.

Или одговорите на питања из анкете непосредно овде на сајту: 


 


Tomas Šib, Ambasador SR Nemačke sa saradnicima u okviru posete Istočnoj Srbiji (25. juna 2021. god) je posetio Bor

Ambasador SR Nemačke, njegova ekselencija gospodin Tomas Šib sa saradnicima u okviru posete Istočnoj Srbiji (25.juna 2021. god) je posetio Bor i ovom prilikom se sastao sa gradonačelnikom Bora Aleksandrom Milikićem, predstavnicima lokalne samouprave a posetio je i Javno komunalno preduzeće Toplana.

Njegova ekselencija, gospodin Tomas Šib se sastao sa predstavnicima Društva mladih istraživača koji su ga upoznali sa tenutnom ekološkom situacijom u Boru.

Razgovaralo se o programu razvoja i mogućnostima primene ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija u procesu izrade i implementacije programa razvoja lokalne zajednice.

A bilo je reči i o prostornom i urbanističkom planiranju i mogućnostima rešavanja problema nastalih razvojem rudarstva i metalurgije.

Takođe se razgovaralo i o ulozi nevladinih organizacija u informisanju, edukaciji i razvoju ekološke svesti.

Dogovorena je mogućnost nastavaka saradnje na konkretnim programima.


Fokus grupno istraživanje u oblasti životne sredine – Fokus grupa

Fokus grupa u okviru projekta „Zajedno za Bor bez dima“ koji realizuje Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Gradom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa Bor je održana (23. juna 2021.god.).

Projekat je deo šireg projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“ koji realizuje uz finasijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) konzorcijum HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

„U pitanju je projekat koji se bavi problemom zagadjenja vazduha, ali i povećanjem nadležnosti Monitoring Tima grada Bora. Ideja jeste Fokus grupa mladih na kojoj smo okupili mlade različitih doba i uzrasta: osnovce, srednjoškolce i fakultetski obrazovane mlade kako bi sakupili, različita mišljenja, različite ideje, različita znanja. Kada je ovaj program u pitanju, a radi se o zaštiti životne sredine pod sloganom: “Zajedno za Bor bez dima“ rekao je Jovan Janjić, iz Udruženja gradjana Doma omladine Bor.

Fokus grupno istraživanje u oblasti životne sredine je jedna od novijih tehnika u istraživanju stavova a zasniva se na dijalogu učesnika i realizuje prema posebnim principima ove vrste istraživanja.
Cilj dijaloga/razgovora je prikupljanje podataka o mišljenjima, osećanjima, stavovima, iskustvima, idejama i reakcijama o životnoj sredini. O iskustvu u rešavanju problema životne sredine, posebno kroz učešće javnosti. Učesnici su slobodni da obrazlažu svoje mišljenje, svoje poglede na pitanja u vezi sa time i da ih argumentuju. Svaki primer iz njihovog iskustva je dragocen. Ovom metodom želi se da se čuju mišljenja o problemima zagađenja vazduha i životne sredine uopšte. Nije jedini cilj da se sopstveno viđenje ispriča samo voditelju nego da se kroz međusobni dijalog razmenjuju mišljenja i iskustva.

Ciljevi istraživanja putem fokus grupe su:
1 . Utvrditi mišljenja, ocene i stavove mladih učesnika u dijalogu na fokus grupi o stanju životne sredine. Posebno kvaliteta vazduha, izvorima zagađenja i uticaju zagađenja na zdravlje, kao i poznavanje osnovnih nacionalnih i lokalnih dokumenata javne politike,

2 . Utvrditi ocene učesnika u radu fokus grupe mladih o stepenu njihove informisanosti i kanalima informisanja o stanju i problemima zaštite vazduha i uopšte životne sredine u Boru i šire. O evropskim ekološkim standardima, strateškim i normativnim opredeljenjima na nacionalnom i lokalnom nivou.

3 . Posebno sagledati mišljenja učesnika u radu fokus grupe mladih o stanju kvaliteta vazduha i načinima rešavanja ovog problema u gradu Boru.

4 . Sagledati mišljenja učesnika u radu fokus grupe mladih o ulozi i aktivnostima lokalne samouprave i civilnog sektora – organizacija civilnog društva, škola i dr. u rešavanju problema zagađanja vazduha.

Učesnici fokus grupe u Domu omladine.


Monitoring tim za kvalitet vazduha
je razmatrao podatke za maj 2021. godine 

Monitoring tima Grada Bora, na redovnom sastanku (22. Juna 2021. god.), je razmatrao Izveštaj o rezulatatima monitoringa vazduha za maj 2021. godine.

Konstatovano je da je početkom meseca maja vazduh u Boru bio veoma zagađen. Konstatovano je takođe da su koncentaracije sumpordioksida u Brezoniku bile opasne po zdravlje ljudi 05. maja počev od 7 sati u trajanju od 3 sata, a u Gradskom parku 6. maja, počev od 17 sati i trajale su trajale tri sata. Stalno su prisutne visoke koncentracije arsena i kadmijuma a povremeno koncentracije olova.

Monitoring tim je predložio Skupštini Grada, da pre usvajanja Kratkoročnog akcionog plana, razmatra izveštaj o aktuelnom stanju zagađenosti vazduha i pored mera predviđenih planom zahteva od SerbijaZiJin copper doo ogranak TIR da preduzme HITNE tehnološko – tehničke mere i proces proizvodnje uskladi tako da se koncentracije zagađujućih materija svedu na propisane granične vrednosti. Predložena je korekcija predloženog budžeta Grada da bi se obezbedila sredstva za realizaciju mera predviđenih Kratkoročnim akcionim planom.

Monitoring tim jun 2021

Monitoring tim 22. jun 2021. razmatra podatke za maj 2021.


Održan sastanak Projektnog tima, konsultacije i utvrđen Akcioni plan

Projekat “Žajedno za aktivno građansko društvo” sprovodi Švajcarska nevladina orgainzacija Helvetas Swiss inetrcooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje “Građanske inicijative”. Projekat je finansiran od strane Švjcarske vlade kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju – SDC.

Društvo mladih istraživača iz Bora sa Gradskom upravom Bora, Domom omladine i udruženjem “Alternativa”, u okviru ovog projekta, realizuje program “Zajedno za Bor bez dima”.

Pored drugih aktivnosti projektom je predviđena izrada dokumenata u cilju funkcionalnog, organizacionog i stručnog jačanje Monitoring tima. Za izradu dokumenata angažovan je ekspert prof. Dr Petar Dimitrijević sa Pravnog fakulteta u Nišu.

Profesor Dr Petar Dimitrijević je (18. juna 2021. god.) obavio razgovor sa članovima projektnog tima, Načelnicom Gradske uprave i članom Gradskom veća na sastanku je usvojen Akcioni plan rada za sprovođenje funkcionalnog, organizacionog i stručnog jačanja Monitoring tima.

Projektni tim 18062021

Projektni tim 18. juna 2021. god.


Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, a u okviru programa “Ekološki dani Bora 2021” i projekta inovativnih inicijativa saradnje lokalnih samouprava i OCD u programu ACT-“Zajedno za aktivno građansko društvo”, koji uz podršku vlade Švajcarske, sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative,

Društvo mladih istraživača Bor, sa Gradskom upravom Bor, Domom omladine i udruženjem “Alternativa”,

organizovalo je, u četvrtak 3. Juna 2021.god:

Tribinu “Zajedno za čist vazduh za Svetski dan zaštite životne sredine”.

Na tribini su o aktuelnom stanju zagađenosti vazduha u Boru, projektu “Zajedno za Bor bez dima”, ekspertskoj podršci projektu i doprinosu tradicionalnog ekološkog skupa “Ekološka istina – Ecoter” te naučnim saznanjima o zaštiti vazduha prisutne i javnost informisali:

Toplica Marjanović, koordinator projekta (pogledajte/preuzmite prezentaciju).

Prim. dr Petar Punović u penziji (pogledajte/preuzmite prezentaciju) i

Prof. dr Velizar Stanković profesor Tehničkog fakulteta u Boru u penziji, (pogledajte/preuzmite prezentaciju)

Prof. dr Snežana Šerbula šefica katedre
za zaštitu životne sredine Tehničkog fakulteta u Boru, (pogledajte/preuzmite prezentaciju)

 

 

 


Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.