Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Dani Mladih istraživača

“Dan voda, 22. mart – Dan planete Zemlje, 22. april”

KONSTITUISAN GRAĐANSKI FORUM ZA LEAP BORA

19. april 2001.Građanski forum za Lokalni ekološki akcioni plan Bora u organizaciji Ekološkog kluba Društva mladih istraživaca i Izvršnog odbora SO Bor održan je 19. aprila 2001. godine. U radu Foruma učestvovalo je više od 120 gradana i predstavnika organa opštinske uprave, Borskog okruga, naučnih i stručnih instucija, RTB-a Bor, privrednih i javnih preduzeća, osnovnih i srednjih škola, sredstava javnog informisanja i nevladinih organizacija.

Uvodno izlaganje na temu “Šta je i zašto Lokalni ekološki akcioni plan” podneo je Toplica Marjanović, predsednik Ekološkog kluba Društva mladih istraživaca.

U diskusiji su učestvovali:

 • dipl. inž. Dr Aca Jovanović, zaposlen u Instutu za bakar, na temu “Program sanacije ekoloških posledica rudarenja i odlaganja flotacijske jalovine”;
 • Mr Milorad Ćirković, dipl. inž. metalurgije, Institut za bakar, na temu: “Metalurgija – izvor zagadenja i modernizacija procesa u cilju zaštite životne sredine”;
 • Novica Milošević, dipl. hemicar, Institut za bakar, na temu: “Monitoring kvaliteta vazduha Bora i okoline”
 • Hristina Raković, dipl. tehnolog, Institut za bakar, na temu: “Fabrike sumporne kiseline – postrojenja za zaštitu životne sredine i otpadne metalurške vode”
 • Dr sci Petar Paunović, specijalista preventivne medicine iz Zavoda za zaštitu zdravlja “Timok” Zaječar, na temu: “Životna sredina i zdravlje ljudi”;
 • Ljubiša Radivojević, penzioner, Ekološki pokret “Dubašnica” na temu: “Nevladine organizacije i životna sredina”
 • dipl. inž. Novica Staletović, Društvo inženjera i tehničara zaštite na radu, na temu “Sistemi zaštite životne sredine”
 • dipl. inž. Đorde Anđelić, M.Z. Oštrelj, na temu: “Realizacija mera zaštite životne sredine M.Z. Oštrelj i sanacija izvora zagadenja sa flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj”;
 • Slađana Đurđekanovic, istoričar umetnosti, Muzej rudarstva i metalurgije, na temu: “Očuvanje kulturnih vrednosti i ekološka edukacija”
 • Ljubinka Jelić, načelnik odelenja za urbanizam i zaštitu životne sredine opštinske uprave, na temu:”Životna sredina i strategija razvoja opštine Bor”.

Nakon diskusije usvojeni su 

Zaključci:

 

 1. Životna sredina Bora je ugrožena višedecenijskom eksploatacijom i preradom rude bakra te je sanacija izvora i posledica zagađenja uslov opstanka i daljeg privrednog razvoja ovog kraja,

 2. Uspešno planiranje i realizacija programa zaštite životne sredine može se ostvariti uz saradnju svih subjekata zaštite životne sredine i uz aktivno učešće gradana borske opštine,

 3. Podizanje ekološke svesti građana, pravovremeno i objektivno informisanje o stanju životne sredine je osnov svake uspešne aktivnosti zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih vrednosti,

 4. Lokalni ekološki akcioni plan Bora je neophodnost za poboljšanje kvaliteta života, očuvanja zdravlja stanovništva i ekosistema, te izradi istog treba odmah pristupiti i u njegovu pripremu uključiti sve naučne i stručne potencijala naše sredine i čuti, razmotriti i prihvatiti svaki kvalitetan predlog nevladinih organizacija i građana,

 5. Lokalni ekološki akcioni plan treba da pokaže da je sanacija posledica zagađenja životne sredine, ne samo od značaja za građane borske opštine i Timočke krajine već je to i nacionalni ekološki pa i međunarodni prioritet.

Na kraju sastanka formirana je GRUPA UČESNIKA koja će voditi sve aktivnosti pripreme LEAP-a. Grupa broji 45 članova od kojih je 22 iz nevladinih organizacija. Za rukovodioca Grupe izabran je Dragoslav Nikolić, podpredsednik SO Bor.

Forum je organizovan u okviru obeležavanja Dana planete Zemlje i realizacije projekta “Kampanja za LEAP” Ekološkog kluba Društva mladih istraživaca koji su podržali Regionalni ekološki centar – Kancelarija u Jugoslaviji i Kraljevina Holandija – Ambasada u Beogradu.

Eko klub Društva mladih istraživača Bor