Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Šta je LEAP?      

Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) je proces i dokument u skladu sa međunarodnim propisima koji je primenjen u mnogim lokalnim zajednicama u svetu. Poslednjih godina ovaj proces se uspešno primenjuje u zemljama centralne i istočne Evrope. Primena ove metodologije prilikom utvrđivanja ekoloških problema i određivanja prioritetnih akcija je preduslov međunarodne pomoći i saradnje.

Proces Lokalnog ekološkog plana podrazumeva informisanje i obrazovanje javnosti, uključivanje svih zainteresovanih strana (organi lokalne uprave, biznis sektor, stručne institucije, nevladine organizacije) u proces, uspostavljanje saradnje sa državnim i međunarodnim organizacijama i institucijama, iznalaženje fondova za ekološke programe i izradu plana.

Lokalni ekološki akcioni plan je i dokument koji određuje strategiju, plan aktivnosti, nosioce zadataka, rokove i potrebna sredstva za njegovu realizaciju.

Kako je započet LEAP proces u Boru?

Proces LEAP-a u Boru je otpočeo kampanjom Društva mladih istraživača za uključivanje svih zainteresovanih strana. Rezultati ove kampanje su formiranje Građanskog foruma u koji su uključeni predstavnici lokalne uprave, RTB-a, Instituta za bakar, Tehničkog fakulteta, Zdravstvenog centra, škola, informativnih glasila, nevladinih organizacija i mesnih zajednica.

Forum broji 47 članova a predsedavajući foruma je Dragoslav Nikolić, podpredsednik SO Bor. Građanski forum je imenovao Stručni tim i izabrao Toplicu Marjanovića, predsednika Ekološkog kluba Društva mladih istraživača, za Koordinatora projekta.

Kampanja je bila usmerena i na upoznavanje državnih organa i međunarodnih institucija sa ovim projektom.

Rezultati dosadašnjih aktivnosti

Rezultati dosadašnjih aktivnosti su finansijska pomoć Ambasade Kraljevine Holandije, Regionalnog ekološkog centra za centralnu i istočnu Evropu, Agencije za životnu sredinu Ujedinjenih nacija i Ministarstva za prirodna bogatstva i zaštitu životne sredine Republike Srbije. Uspostavljena je saradnja sa stručnim institucijama iz inostranstva koje su pomogle dosadašnje aktivnosti: UNEP – GRID Arendal-om (Norveška), Institutom za održive zajednice iz Vermonta i njegovom kancelarijom u Skoplju, Univerzitetom iz Lozane, kao i sa lokalnim zajednicama iz Makedonije koje ovaj projekat realizuju (Probištip i Pehčevo).

Anketa o mišljenu građana o ekološkim problemima
Ministarstvo za prirodna bogatstva i zaštitu životne sredine je finansiralo izradu ankete kojom je obuhvaćeno 1000 građana opštine. Anketa je imala četiri grupe pitanja: o pravcima budućeg razvoja, ekološkim problemima, stavovima o prioritetnim akcijama, informisanju i uključivanju u rešavanje ekoloških problema.

Pogledajte rezultate ankete ili je preuzmite u celosti u PDF formatu.

Informativni bilten “Ekobor”
Regionalni ekološki centar i Ambasada Kraljevine Holandije su finansirali početak projekta i izdavanje informativnog biltena “EKOBOR”.

Pogledajte brojeve koji su štampani .

Saradnja i pomoć međunarodnih organizacija

Agencija za zaštitu životne sredine Ujedinjenih nacija je na više načina pomogla realizaciju LEAP projekta:

1. Stručno osposobljavanje

  • Finansirala je obuku 5 polaznika iz Bora na jednonedeljnom kursu za stručne rukovodioce LEAP procesa,
  • Organizovala je i finansirala trodnevni seminar za članove stručnog tima o metodologiji izrade LEAP-a. Seminar je pohađalo 25 polaznika a organizovan je krajem marta 2002. godine u Brestovačkoj banji,
  • Organizovala je i finansirala trodnevni seminar o metodologiji prikupljanja, obrade i formiranja baza podataka, kao i o metodologiji određivanja prioriteta i planiranja aktivnosti. Seminar je pohađalo 25 polaznika a organizovan je početkom decembra u Boru.

2. Materijalna pomoć

Na seminaru u Brestovačkoj banji određeni su prioriteti koji mogu da pomognu realizaciji LEAP procesa u 2002. godini. Prioriteti su bili:

  • Poboljšanje sistema monitoringa kvaliteta vazduha
    Ovaj program je UNEP prihvatio i nakon stručnih sagledavanja od strane domaćih i međunarodnih stručnih timova finansira nabavku opreme čiji će vlasnik biti opština a njome će merenja obavljati Institut za bakar
  • Organizaciono i materijalno osposobljavanje LEAP tima
    UNEP je finansirao opremanje Kancelarije odgovarajućom računarskom opremom, finansira rad dva zaposlena lica 6 meseci i izdavanje 14 brojeva lista “EKOBOR”

3. Pomoć u uspostavljanju međunarodne saradnje

UNEP je pomogao u uspostavljanju saradnje sa međunarodnim stručnim institucijama, lokalnim zajednicama iz drugih sredina u kojima je realizacija LEAP-a u toku i potencijalnim donatorima za nastavak finansiranja LEAP procesa i realizaciju aktivnosti koje budu definisane kao prioritetne..

Saradnja sa stručnim institucijama

GRID Arendal – Institucija UNEP-a koja se bavi razvojem globalnih i regionalnih informacionih sistema o životnoj sredini pruža stručnu pomoć izradi LEAP-a u Boru a urađen dokument će zajedno sa stručnim timom predstaviti na Evropskoj ministarskoj konferenciji o životnoj sredini koja će biti održana u Kijevu početkom juna 2003. god., sa ciljem da zainteresuje potencijalne donatore za pomoć u realizaciji pojedinih aktivnosti.

Institut za održive zajednice iz Vermonta okuplja preko 6000 gradova i lokalnih zajednica iz celog sveta koje realizuju slične programe i pruža stručnu pomoć izradi LEAP u Boru.

Saradnja sa donatorima

Evropska agencija za rekonstrukciju
Pokazala je zainteresovanost da u 2003. god. finansira:

1. Izradu LEAP- a Borskog okruga čiji bi nosilac bila LEAP kancelarija u Boru i

2. Realizaciju jednog projekta u vrednosti do 500000 EUR koji bude LEAP dokumentom određen kao prioritet.

Kraljevina Holandija
Ambasada Holandije i do sada je pružala pomoć ovom projektu. Najavljeno je da će biti sagledane potrebe i oblici potencijalne buduće pomoći.

CHF
Ova organizacija je prisutna u selima boske opštine. U 2003.g. spremni su da pruže pomoć realizaciji ekoloških programa borske opštine.

 

Zajednički rad svih zainteresovanih strana kroz LEAP proces se pokazao kao efikasan i kao jedini pravi put koji vodi do potencijalnih donatora što je sada jedini način za obezbeđenje sredstava za sanaciju ekoloških problema naše opštine.

Pravci budućih aktivnosti

1. Nastavak aktivnosti moguć je uz uspostavljanje mnogo bolje partnerske saradnje između svih institucija borske opštine. Saradnju koja se sada odvija zahvaljujući ličnoj volji pojedinaca i njihovom entuzijazmu treba institucionalno verifikovati tako da iza njihovog rada stoje organizacije u kojima rade ili su njihovi članovi.

2. Realizacija prioritetnih aktivnosti koje će biti finansijski pomognute bilo iz domaćih ili međunarodnih izvora treba da bude dobro organizovana jer će to predstavljati izraz spremnosti naše sredine da rešava ekološke probleme.

3. Početak procesa izrade Lokalne agende koja objedinjuje ekološke, socijalne i programe privrednog razvoja je jedini način da se zadrži pažnja međunarodne zajednice i skrene pažnja, ne samo donatora, već i potencijalnih investitora u razvoj opštine.

4. Organizaciono i kadrovsko jačanje LEAP kancelarije i njeno prerastanje u Agenciju za životnu sredinu za obavljanje stručnih poslova iz ove oblasti, nadzora nad realizacijom projekata iz LEAP dokumenta i uspešnu saradnju sa državnim institucijama i međunarodnim organizacijama.

5. Formiranje ekološkog fonda koji treba da iskaže spremnost lokalne zajednice da izdvaja, ma to bila i veoma skromna sredstva, novac za rešavanje ekoloških problema.