Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
Društvo mladih istraživača Bor, sa partnerima Građanskom čitaonicom Evropa, Udruženjem za razvoj lokalne zajednice GRUPA 55, Udruženjem Pokret za novo doba, Udruženjem za ekologiju i zaštitu životne sredine Ekoeast, Udruženjem Čukaru Peki za zaštitu interesa meštana u zoni uticaja rudnika, Udruženjem za razvoj i zaštitu životne sredine srbijanski Vlasi i dr. uključilo se kao zainteresovana javnost (organizacije civilnog društva registrovane u oblasti zaštite životne sredine) u javni uvid u Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina  na lokaciji Čukaru Peki na teritoriji katastarskih opština Brestovac, Slatina i Metovnica, grada Bora, koji je podneo nosilac projekta preduzeće ZiJin/”Rakita Exploration” d.o.o. iz Bora. 
Uvid je izvršen na službenom sajtu Ministarstva zaštite životne sredine a rasprava o nacrtu Studije raspravljana je na posebnoj tribini OCD i građana održanoj 23. januara 2020. u Boru i tribini u ugroženom se lu Metovnica.  Ministarstvu za zaštitu životne sredine upućena su mišljenja, predlozi i primedbe, koje su većim delom predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine i obrađivača prihvatili na javnoj sednici održanoj 5.2.2020. na kojoj su učestvovali predstavnici OCD i veliki broj građana.

Projekat sprovode British Council i Trag Fondacija u saradnji sa
Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva