Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Vlada Republike Srbije je odlučujući po žalbama Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Društva mladih istraživača iz Bora (DMI Bor) donela 16. juna rešenje kojim se poništava rešenje Ministarstva zaštite životne sredine da Serbia Zijin Copper nema obavezu da izradi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za povećanje flotacije rudnika bakra Majdanpek.

RERI i Društvo mladih istraživača iz Bora podneli su žalbe Vladi Republike Srbije u novembru 2020. godine protiv ovog rešenja kojim je odlučeno da za drastično povećanje kapaciteta flotacije rudnika Majdanpek sa 6.000.000 t na 11.000.000 t godišnje nije potrebno da Serbia Zijin Copper izradi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. 

Iako pozdravljaju odluku Vlade, RERI i DMI Bor ukazuju da Vlada nije na adekvatan način ukazala Ministarstvu zaštite životne sredine na osnovni nedostatak zbog kojeg je potrebno ponovo sprovesti celokupan postupak odlučivanja o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Naime, Serbia Zijin Copper je pribegao salami slicing-u te je iz projekta izostavio celokupan postupak odlaganja flotacijske jalovine. Kako je flotacija jedan od tehnoloških postupaka odvajanja korisnih od nekorisnih sastojaka mineralnih sirovina, kao krajnji proizvod prerade rude bakra u flotaciji nastaje flotacijska jalovina, a koja potencijalno proizvodi najviše negativnih uticaja na životnu sredinu. Ukoliko bi se izrađivala posebna studija o proceni uticaja na životnu sredinu za odlaganje jalovine, ne bi bilo moguće ispravno proceniti celokupan uticaj odlaganja jalovine nastale flotacijom na životnu sredinu.

Čini se da je postala praksa da ova kompanija pokušava da veštačkim razdvajanjem projekta na manje celine prikriva uticaj svojih projekata na životnu sredinu, na šta su organizacije RERI i DMI Bor već ukazivale. Ministarstvo zaštite životne sredine je na osnovu primedbi ovih organizacija odbacilo zahtev kompanije Serbia Zijin Copper doo Bor kada je pokušala da pripremne radove na izgradnji nove topionice predstavi kao poseban projekat i ukazalo investitoru da je potrebno da izradi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za ceo projekat, a ne parcijalno, za pojedine radove u sklopu tog projekta.

“Nažalost, Serbia Zijin Copper doo Bor je već proizvela štetne posledice u životnoj sredini početkom ove godine kada je ispuštanje vode iz Severnog i Južnog revira dovelo do visokih koncentracija teških metala u slivu reka Mali i Veliki Pek.” ističe Toplica Marjanović, inženjer zaštite životne sredine i bivši radnik RTB Bor-a. 

RERI je zbog sumnje da investitor gradi rudarske objekte i izvodi rudarske radove na realizaciji dopunskog rudarskog projekta za povećanje kapaciteta flotacije rudnika Majdanpek, bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podneo zahtev za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora tražeći od inspekcije da se radovi obustave. 

RERI i DMI Bor ukazuju da postupak procene uticaja ne bi trebalo da predstavlja puku formalnost koju je potrebno ispuniti kako bi se što brže realizovao planirani projekat već je sa razlogom procedura kompleksna i podrazumeva više faza sa učešćem javnosti u svakoj fazi postupka. Procena uticaja je proceduralni instrument koji omogućava primenu načela prevencije pre donošenja određenih odluka kako bi se sprečio ili umanjio negativan efekat projekta na životnu sredinu, te je od suštinskog značaja da efikasnost postupka ne ide na uštrb njihove zakonitosti.  

* Salami slicing predstavlja u praksi i teoriji uočen fenomen da investitor razdvajanjem jedinstvenog projekta na više faza i manje delove izbegava procenu uticaja na životnu sredinu, odnosno, pokušava da prikaže manji uticaj projekta na životnu sredinu od stvarnog uticaja.

Prilog: Rešenje Vlade republike Srbije. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *