Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Društvo mladih istraživača je sa svojim saradnicima sačinilo predlog za izmenu i dopunu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i predlaže zabranu izgradnje derivacionih mini hidroelektrana na celoj teritoriji Republike Srbije.
Predloženo je da se dopune odredbe o ciljevima zakona osnovnim ciljem ublaževenje klimatskih promena. Suština predloga je da javnost bude infomisana i uključene u sve procese donošenja odluka o strateškim dokumentima, planovima i programima kojima se predviđaju mere i aktivnosti radi ispunjavanja ciljeva ovog zakona kao i u postupku donošenja odluka o sistemima podsticaja, budžeta i raspodeli podsticaja.
Pored poljoprivrednpog i otpada iz šumarstva kao važnu biomasu za dobijanje energije treba uvrstiti i akvatičnu biomasu koja nastaje čišćenjem reka i akumulacija.

(Pogledajte i preuzmite Predloge DMI o Nacrtu Zakona o OIE – pdf)

 

Fotografije mini hidroelektrane u sušnom periodu i periodu visokih voda:

 

(Pogledajte i ostale predloge DMI iz javnih rasprava)