Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Društvo mladih istraživača iz Bora je sa svojim saradnicima sačinilo predlog za izmenu i dopunu nacrta Zakona o rudarstvu.

Konstatovano je da predloženi nacrt zakona prepoznaje interes investitora i države a ne i lokalne zajednice i stanovništva koje živi na lokaciji ili je izloženo uticaju rudnika.

Predlog je da se zakonom utvrdi obaveza nadoknade štete lokalnim zajednicama zbog uništavanja ili oštećenja komunalne infrastrukture: puteva, vodovoda, knalizacije, niskonaponske razvodne mrže, telekomunikacione mreže i sistema, javnih objekata i dr….. Predloženo je da se zakonom reguliše obaveza nadoknade štete lokalnom stanovništvu zbog uništavanja, oštećenja i ugrožavanja materijalnih dobara (a ne samo zauzimanja zemljišta), onemogćavanja bavljenja tradicionalnim privrednim delatnostim ili umanjenja prihoda i povećanja troškova života kao i nematerijalne štete zbog opasnosti i/ili ugrožavanja zdravlja i narušavanja kvaliteta života.

Predlozi se odnose i na stvaranje zakonskih uslova i obaveza za primenu uredbe o upravljanju rudarskim otpadom koja je doneta još sredinom 2017. godine, koja je u primeni od 1. januara 2020 godine. Nije nam poznato da se po njoj postupa jer nije objavljen ni jedan javni uvid niti dokument o kategorizaciji i klasifikaciji rudarskog otpada i deponijma koje postoje ili se otvaraju nove, što je obaveza po uredbi.

Predlozi se odnose i na sanaciju, rekultivaciju, postojećih napuštenih rudarskih objekata i deponija i, posebno, za hitnu sanaciju rekultivaciju, remedijaciju i privođenja predhodnoj nameni ugroženog, degradiranog i uništenog zemljišta i čišćenju korita reka i priobalja od nanetog rudarskog otpada i vraćanja života u njima.

Posebna pažnja je posvećena predlozima koji se odnose na pristup informacijama od javnog značaja vezanih za rudarske aktivnosti, informisanja javnosti i uključivanja u donošenju odluka.

Ovim predlozima bi se stvorili uslovi za ostvarenje proklamovanih ciljeva donošenja ovog zakona: zaštita životne sredine i održivi razvoj lokalne zajednice.

Detaljnije o ovim i drugim predlozima DMI iz javnih rasprava…

Pogledajte – preuzmite Primedbe i predloge DMI Bor na Nacrt Zakona o rudarstvu – pdf.