Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva


Pregled aktivnosti na realizaciji projekta: 

Bolje je OdRživo”


OBUKA VRŠNJAČKIH EDUKATORA

Kao veliki industijski centar Bor se nalazi pred novim ciklusom razvoja koji treba da obezbedi rešavanje brojnih nasleđenih i tekućih problema zaštite životne sredine. Očekuje se usvajanje i sprovođenje brojnih ključnih dokumenta u koje je potrebno ugraditi ciljeve i principe održivog razvoja. Uslov za to je podizanje znanja i ekološke svesti građana, a posebno dece i mladih koji su i glavna ciljna grupa ove inicijative. 

Podizanje ekološke svesti i znanja dece i  mladih radi vršnjačkog transfera znanja ostvareno je  obukom grupe učenika viših razreda osnovne škole i srednjoškolaca kroz edukativne radionice u toku novembra i decembra 2021.godine. Organizovano  je devet edukativnih radionica u partnerskim obrazovnim institucijama: Tehničkoj školi Bor, OŠ “3. Oktobar“ i OŠ “Dušan Radović“ Bor. U okviru  njih obuku je prošlo 75 vršnjačkih edukatora iz gradskih i ruralnih sredina.

VRŠNJAČKA EDUKACIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Obučena deca i mladi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, u okviru svojih obrazovnih institucija, počeli realizaciju vršnjačke edukacije za preko 300 njihovih vršnjaka. Ovaj model edukacije pokazao se kao dobar sa stanovišta motivacije dece i mladih za njihovu participaciju u podizanju ekološke svesti, kao i unapređenja znanja i jačanja aktivizma u rešavanju lokalnih ekoloških problema. Kao produkt vršnjačkih obuka dobili smo rezultate njihovog istraživanja koji ukazuju na to da je glavni uzrok pasivnosti mladih nedovoljna informisanost i nedostatak motivacije za ekološki aktivizam.  A nastali su i predlozi za prevazilaženje ovih problema. Deca su kreirala plakate za informisanje vršnjaka o ciljevima održivog razvoja, objave na instagram profilima, akcije ozelenjavanja, čišćenja otpada, selekcije otpada za reciklažu, ponovne upotrebe starih stvari i izložbu modela ugroženih vrsta biljaka i životinja.

Sa idejom da aktivizam dece i mladih najbolje može biti pokrenut od strane njih samih, u okviru projekta napravili smo nastavne materijale koji se mogu koristiti u nastavnim i vannastavnim aktivnostima škola u realizaciji Školskih programa zaštite životne sredine radi promocije održivog načina života. Nastavni materijali obuhvataju set radionica, koje se mogu koristiti za vršnjačku edukaciju ili od strane nastavnika, a u okviru kojih je i planiranje projekata za rešavanje ekoloških problema (https://mibor.rs/wp-content/uploads/2022/02/Odrzivi-razvoj-scenario-radionica.pdf). Kao pomoć u ovim aktivnostima napravili smo brošuru „Živi održivo- poboljšaj život budućim generacijama!“ koja je  svojevrstan vodič za održivi način života (https://mibor.rs/wp-content/uploads/2021/10/Brosura-GIZ.pdf). U toku je i snimanje edukativnog filma „Đubrići“ koji ćemo staviti na raspolaganje nastavnicima da ga mogu koristiti u ekološkom obrazovanju i vaspitanju učenika. Na kreativnim radionicama nastaju ekološke poruke i crteži koji će se naći na ekomobilijarima u gradu i okolini, te će na taj način deca i mladi svoje potrebe za očuvanjem njihove životne sredine preneti građanima Bora.

Jedan od specifičnih ciljeva inicijative „Bolje je održivo“ je i afirmacija pozitivnih primera održivog ponašanja i stilova života. Obučeni vršnjački edukatori našli su se u ulozi novinara koji fotografišu, snimaju i pišu članke o pozitivnim primerima održivog razvoja u lokalnoj sredini koji će biti objavljeni na omladinskom sajtu i društvenim mrežama.

Pogledajte / preuzmite…

Foto-dokumentacija-aktivnosti

Aktivnosti na projektu tokom januara i februara 2022. godine

 

DMI I MLADI O ODRŽIVOM RAZVOJU GRADA SA PREDSTAVNICIMA GRADSKE UPRAVE

U Gradskoj upravi Bor održan je 10. februara 2022. sastanak predstavnika DMI Bor, Gradske uprave Bor i učenika Tehničke škole i OŠ”Dušan Radović” Bor. Ovaj sastanak bio je prilika da se mladi, koji se u svojim obrazovnim institucijama obučavaju za vršnjačke edukatore u oblasti održivog razvoja, upoznaju sa aktivnostima koje lokalna zajednica preduzima ili planira u skladu sa Ciljevima održivog razvoja i Agendom 2030 u oblasti zaštite životne sredine.

Sa mladima su ispred Gradske uprave razgovarali Srećko Zdravković, član Gradskog veća za projekte i životnu sredinu i Ljiljana Luković, savetnik Kancelarije za životnu sredinu. Mladi su bili u prilici da pitaju i daju predloge o održivom razvoju grada. Najviše ih je interesovalo kada će početi rešavanje problema komunalnog otpada i biti organizovana selekcija otpada u gradu, da li se planiraju novi sadržaji u očuvanim prostorima prirode u okolini Bora koji bi bili u skladu sa održivim turizmom, da li lokalna samouprava može da utiče na rudarske kompanije da što pre reše problem aerozagađenja, kako se rešavaju problemi napuštenih i oronulih objakata u gradu, dodatno ozelenjavanje grada.

Predložili su da se napravi više zelenih igrališta, pogotovu u blizini škola i da grad nagrađuje uređena i zelena dvorišta i zgrade kako bi se stimulisalo ozelenjavanje grada u cilju smanjenja uticaja aerozagađenja. Razgovaralo se o mogućnostima svakog pojedinca da smanji svoj negativni uticaj na životnu sredinu, o podrškama koje lokalna samouprava i država pružaju o oblasti energetske efikasnosti i prečišćavanju voda, ali i o potrebi da se stanovništvo edukuje o tome kako da unapredi kvalitet života u skladu sa konceptom održivog razvoja. 

Predstavnici Društva mladih istraživača Bor izvestili su o realizovanim aktivnostima u okviru projekta “Bolje je OdRživo”, čiji je partner i lokalna samouprava, i aktivnostima koje će se realizovati u narednom periodu.

Predstavnicima Gradske uprave predata je Inicijativa za ugrađivanje određenih  Ciljeva održivog razvoja (Agenda 2030) u dokumente javne politike Grada Bora u oblasti životne sredine koju je izradilo Društvo mladih istraživača na osnovu analize dosadašnjih dokumenata javne politike i prikupljenih mišljenja i stavova građana preko ankete, tribina, okruglih stolova i fokus grupa.

Pogledajte / preuzmite Inicijativu…

Inicijativa-ugradivanja-COR-u-javna-dokumenta-Bora-1

 

 

Učenici Tehničke škole predstavili su svoje volonterske aktivnosti u okviru projekata “Eco challenge” i “Bolje je OdRživo” koji se odnose na istraživanje prioriteta održivog razvoja, edukaciju vršnjaka u svojoj školi i preko društvenih grupa, akcije sakupljanja otpada za reciklažu i ozelenjavanje, kao i edukaciju stanovništva grada. To je bila prilika da mlađi vršnjački edukatori uvide mogućnosti za volonterizam u ovoj oblasti, a predstavnici Gradske uprave mogućnosti da podrže ekološki volonterizam mladih.

 

Izrađena su tri efektna lifleta o ciljevimaa održivog razvoja (COR) i projektu Bolje je OdRživo.

Pogledajte / preuzmite liflete… 

Pogledajte / preuzmite liflet…1

liflet-1

Pogledajte / preuzmite liflet…2

liflet-2

Pogledajte / preuzmite liflet…3

liflet-3

 

Jedna od projektnih aktivnosti bila je kreiranje scenarija za radionice o održivom razvoju koje se mogu koristiti u školama u redovnoj nastavi, vannastavnim aktivnostima i za vršnjačku edukaciju.

Pogledajte / preuzmite scenarije.

Odrzivi-razvoj-scenario-radionica

 


Rezultati ankete o održivom razvoju

Stavovi o primeni koncepta održivog razvoja u lokalnoj sredini i opredeljenost građana za implementaciju ciljeva održivog razvoja u dokumenta javne politike Građana Bora su bili predmet istraživanja anketom koja je u okviru projekta realizovana.
Stavljamo na uvid javnosti rezultate i stavove koje su građani iskazali prilikom anketiranja.

Pogledajte / preuzmite Izveštaj.

GIZ Izveštaj o rezultatima ankete o primeni COR

 


Tribine o održivoj poljoprivredi

Održiva poljoprivreda u ruralnim sredinama Borske okoline je jedna od važnih tema koja je retko u fokusu javnosti.

Tema o kojoj se na tribinama u Borskim selima Brestovac, Zlot i Šarbanovac tokom novembra 2021. god. razgovaralo i za koju je bilo dosta interesovanja, a za koju su prisutni isticali da nisu dovoljno informisani i da im nedostaju informacije i savetodavna podrška, bila je tema o Održivoj poljoprivredi i ciljevima održivog razvoja.

Objavljujemo najvažnije stavove na temu Ciljeva održivog razvoja poljoprivrede u ruralnim područjima borske opštine.

Detaljnije…


Tribine o održivom razvoju u Brestovcu, Zlotu i Šarbanovcu

U Borskim selima: Brestovcu, Zlotu i Šarbanovcu su 15. i 16. novembra 2021. godine održane informativne tribine na kojima su učesnici upoznati sa pojmom „Održivi razvoj“ – Agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja, sa najvećim fokusom na ciljeve održivog razvoja koji se tiču zaštite životne sredine, posebno na lokalnom nivou.

Posebno su prikazane prezentacije i razgovarano je o mogućnostima za energetsku efikasnost u ruralnim područjima, održivom  turizmu i održivoj poljoprivredi.

Detaljnije…


Edukativni izlet na Stol

U okviru projekta DMI Bor  “Bolje je Održivo” u nedelju 3. oktobra 2021. realizovana je prva u nizu edukativnih aktivnosti za decu uzrasta 12 do 19 godina. Učenici Tehničke škole, OŠ”Stanoje Miljković”, “3.oktobar” i “Dušan Radović”, njih 40, boravili su na planini Stol. Decu smo na terenu upoznali sa ciljevima i aktivnostima u okviru projekta, konceptom održivog razvoja, prirodnim bogatstvom područja i mogućnošću njihovog održivog korišćenja. Saznali su zašto je Stol jedno od međunarodno značajnih područja za ptice i dnevne leptire (IPA i IBA područje), o šumskim ekosistemima i planinskim livadama, geologiji i geomorfologiji terena. Voditelji izleta, Dejana Boranović Marinković i Aleksandar Bogosavljević, razgovarali su sa decom o mogućnostima za održivi turizam koje pruža okolina Bora. Jedna grupa dece, ona izdržljivija, popela se do vrha odakle su mogli da uoče „crnu ekološku tačku“ odnosno grad Bor sa rudarsko- metalurškim kompleksom, odlagališta raskrivke i flotacijska jalovišta, ali i „zeleni prsten“ oko Bora- Gornjanski karst na kome smo se nalazili i Malinik i Dubašnicu sa druge strane. Deca su fotografisala i snimala video zapise koji će im biti potrebni u narednim projektnim aktivnostima.

Ovo je još jedna od aktivnosti projekta koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a finansira GIZ- Nemačka kancelarija za međunarodnu saradnju.


Brošura Agenda 2030

Agenda 2030 je svojevrstan vodič za život u skladu sa prirodom i potrebama budućih generacija.

Srbija se obavezala da svoje politike uskladi sa ciljevima održivog razvoja, tako što ih treba uneti u nacionalni i lokalne programe razvoja.

Pogledajte/preuzmite brošuru Agenda 2030:

Brošura GIZ

 


Održana prva informativna tribina pod nazivom  Agenda 2030 i Ciljevi održivog razvoja – učešće građana u implementaciji Ciljeva održivog razvoja na lokalnom nivou

 

U prostoru IT centra u OŠ”Branko Radičević” u Boru 24. septembra održana je prva informativna tribina za građane o Agendi 2030 i Ciljevima održivog razvoja. Koordinator projekta, Nataša Ranđelović, predstavila je partnere, ciljeve i predstojeće projektne aktivnosti. Moderator tribine, Ana Jovanovski, član Doma omladine Bor, upoznala je prisutne sa konceptom održivog razvoja, značajem Agende 2030 i sa 17 ciljeva održivog razvoja. Potom je fokus bio na ciljevima koji se odnose na zaštitu životne sredine i vođena je diskusija sa posetiocima o tome koji su ciljevi i potciljevi priroritetni za našu lokalnu sredinu. Prisutni članovi Doma omladine bili su visoko motivisani za razgovor o ovim temama i iskazali potrebu za većom edukacijom mladih ljudi o trenutnom stanju razvoja lokalne sredine i mogućnostima da kao pojedinci i kao organizacija utiču na održivi razvoj grada. Na tribini su predstavljena i iskustva Opštine Raška na realizaciji Ciljeva održivog razvoja, kao i grantovi za mlade Mladih istraživača Srbije, pogotovu oni koji se odnose na zaštitu životne sredine, a u okviru kojih mladi mogu da konkurišu sa svojim projektima na lokalnom nivou dajući time svoj doprinos održivom razvoju lokalne zajednice.

GIZTribina24092021-8373a

Image 1 of 19


Vaše mišljenje nam je veoma bitno, zato vas molimo, kliknite na ovaj link i započnite popunjavanje ankete: 

Link za popunjavanje ankete.

Ili odgovarajte na pitanja iz ankete neposredno ovde na sajtu: 

 

Hvala,

rezulate ankete objavićemo na ovom sajtu.