Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva


Pregled aktivnosti na realizaciji projekta: 

Bolje je OdRživo”


Postavljena parkirališta za bicikle

Sa ciljem da se, u funkciji održivog razvoja grada, doprinese unapređenju biciklističkog saobraćaja u Boru, postavljeno je 4 parkirališta za bicikle u dvorištima 4 osnovne škole u Boru: „Vuk Karadžić“, „Branko Radičević“, „DušanRadović“ i „3. oktobar“.

Galerija:

Postavljena parkirališta za bicikle.

Image 1 of 7

Postavljena parkirališta za bicikle.


Završna tribina projekta „Bolje je OdRživo“

održana je 30 juna 2022. u prostoru Medija centra Bor.

Na početku Tribine  je prikazan jedan od video priloga koji su priremili polaznici obuke za izradu video priloga.

Zatim je moderator Dragan Ranđelovič, predsednik DMI Bor, upoznao prisutne učesnike tribine sa ciljem završne tribine, ciljevima projekta „Bolje je OdRživo“, glavnim donatorima i partnerima , kao i glavnim ciljnim grupama i grupama aktivnosti.

Nataša Ranđelović, koordinator projekta, pripremila je prezentaciju o rezultatima proteklih aktivnosti u okviru projekta.

Učesnicima tribine prikazan je edukativni film „Đubrići“ u čijem snimanju su učestvovali učenici osnovne škole „3. oktobar“ i OŠ “Dušan Radović” koje su partneri na projektu.
https://youtu.be/tiOID1SATQY

Edukativni film je dostupan svim zainteresovanima na sajtu DMI Bor, a biće podeljen i na nastavničkim društvenim grupama kako bi se koristio u nastavi.

Prikazana su još dva video priloga polaznika obuke za vršnjačke edukatore za izradu video priloga.

https://www.youtube.com/watch?v=KSj8HTxgQsA

Svi video prilozi nalaze se na društvenim mrežama i internet sajtovima. (linkovi)

U diskusiji je posebno ukazano na najvažnije ciljeve održivog razvoja koji su predloženi za ugrađivanje u ključna razvojna dokumenta grada Bora (Plan razvoja Grada Bora, Plan zaštite životne sredine i dr.) sa prioritetnim zadacima i merama iz Inicijative koja je upućena gradskim organima, a koje su proistekle iz analize dosadašnjih lokalnih dokumenata, ankete građana, tribina građana i dr.

Na završnoj tribini je učestvovalo 22 učesnika – predstavnika partnera, medija, građana, učesnika projektnih aktivnosti.

Galerija:

Zavrsna-tribnina-30062022_01

Image 1 of 13


Manifestacija „Vežbam za zdravlje“

Na zelenim površinama u gradu i u prostorima očuvane prirode u okolini Bora realizovana je manifestacija „Vežbam za zdravlje“.

no images were found

Manifestacija se odvijala 26. maja na tri lokacije: zelena površina pored OŠ „Dušan Radović“ Bor, Slatina i Lazarev kanjon.

Nastavljena je i 11. juna, prilikom edukativnog izleta na Rtanj.


Edukativni izlet za 50 učenika na Rtanj organizovan je 11. juna 2022. god. Ciljna grupa su bili učenici nižih razreda OŠ “3. oktobar”, viših razreda OŠ „Dušan Radović“ u Boru i učenici srednje Tehničke škole.

Detaljnije, galerija fotografija.


Manifestacija “Biciklam za zdravlje” koja je organizovana 9. juna u Boru u ulici Moše Pijade, pružila je mogućnost deci i mladima da doprinesu svesti o potrebi da se razvije biciklistički saobraćaj u gradu.

Detaljnije, galerija fotografija.

 


Kako kreirati medijske priloge, naziv je radionice koja je 24. maja 2022. godine održana u svečanoj sali OŠ “Dušan Radović” u Boru. Učestvovalo je 40 učenika srednje Tehničke škole i OŠ “Dušan Radović”…

Druga radionica odnosila se na pripremu i snimanje video priloga na temu ličnog odnosa prema održivom razvoju i izgrađene svesti po pitanju ekologije…

Kroz ove radionice polaznici su pripremljeni za snimanje njihovih medijskih priloga o održivom razvoju.

Detaljnije, galerija fotografija, film o iskustvu u ulogama snimatelja, montažera, novinara i spikera…


Kreativne radionice

U toku aprila realizovano je 5 kreativnih radionica za 130 dece i mladih iz Tehničke škole, OŠ „Dušan Radović“ i OŠ „3. Oktobar“. Na radionicama su osmišljane ekološke poruke od kojih je izabrano šest najoriginalnijih i one su oslikane na ekološkim tablama. Table će biti postavljene u gradu i okolini i imaju za cilj da podsećaju građane da se ponašaju ekološki kulturno.

Galerija fotografija sa održanih kreativnih radionica:

Kreativne radionice

Image 1 of 26


OBUKA VRŠNJAČKIH EDUKATORA

Kao veliki industijski centar Bor se nalazi pred novim ciklusom razvoja koji treba da obezbedi rešavanje brojnih nasleđenih i tekućih problema zaštite životne sredine. Očekuje se usvajanje i sprovođenje brojnih ključnih dokumenta u koje je potrebno ugraditi ciljeve i principe održivog razvoja. Uslov za to je podizanje znanja i ekološke svesti građana, a posebno dece i mladih koji su i glavna ciljna grupa ove inicijative. 

Podizanje ekološke svesti i znanja dece i  mladih radi vršnjačkog transfera znanja ostvareno je  obukom grupe učenika viših razreda osnovne škole i srednjoškolaca kroz edukativne radionice u toku novembra i decembra 2021.godine. Organizovano  je devet edukativnih radionica u partnerskim obrazovnim institucijama: Tehničkoj školi Bor, OŠ “3. Oktobar“ i OŠ “Dušan Radović“ Bor. U okviru  njih obuku je prošlo 75 vršnjačkih edukatora iz gradskih i ruralnih sredina.

VRŠNJAČKA EDUKACIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Obučena deca i mladi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, u okviru svojih obrazovnih institucija, počeli realizaciju vršnjačke edukacije za preko 300 njihovih vršnjaka. Ovaj model edukacije pokazao se kao dobar sa stanovišta motivacije dece i mladih za njihovu participaciju u podizanju ekološke svesti, kao i unapređenja znanja i jačanja aktivizma u rešavanju lokalnih ekoloških problema. Kao produkt vršnjačkih obuka dobili smo rezultate njihovog istraživanja koji ukazuju na to da je glavni uzrok pasivnosti mladih nedovoljna informisanost i nedostatak motivacije za ekološki aktivizam.  A nastali su i predlozi za prevazilaženje ovih problema. Deca su kreirala plakate za informisanje vršnjaka o ciljevima održivog razvoja, objave na instagram profilima, akcije ozelenjavanja, čišćenja otpada, selekcije otpada za reciklažu, ponovne upotrebe starih stvari i izložbu modela ugroženih vrsta biljaka i životinja.

Sa idejom da aktivizam dece i mladih najbolje može biti pokrenut od strane njih samih, u okviru projekta napravili smo nastavne materijale koji se mogu koristiti u nastavnim i vannastavnim aktivnostima škola u realizaciji Školskih programa zaštite životne sredine radi promocije održivog načina života. Nastavni materijali obuhvataju set radionica, koje se mogu koristiti za vršnjačku edukaciju ili od strane nastavnika, a u okviru kojih je i planiranje projekata za rešavanje ekoloških problema (https://mibor.rs/wp-content/uploads/2022/02/Odrzivi-razvoj-scenario-radionica.pdf). Kao pomoć u ovim aktivnostima napravili smo brošuru „Živi održivo- poboljšaj život budućim generacijama!“ koja je  svojevrstan vodič za održivi način života (https://mibor.rs/wp-content/uploads/2021/10/Brosura-GIZ.pdf). U toku je i snimanje edukativnog filma „Đubrići“ koji ćemo staviti na raspolaganje nastavnicima da ga mogu koristiti u ekološkom obrazovanju i vaspitanju učenika. Na kreativnim radionicama nastaju ekološke poruke i crteži koji će se naći na ekomobilijarima u gradu i okolini, te će na taj način deca i mladi svoje potrebe za očuvanjem njihove životne sredine preneti građanima Bora.

Jedan od specifičnih ciljeva inicijative „Bolje je održivo“ je i afirmacija pozitivnih primera održivog ponašanja i stilova života. Obučeni vršnjački edukatori našli su se u ulozi novinara koji fotografišu, snimaju i pišu članke o pozitivnim primerima održivog razvoja u lokalnoj sredini koji će biti objavljeni na omladinskom sajtu i društvenim mrežama.

Pogledajte / preuzmite…

Foto-dokumentacija-aktivnosti

Aktivnosti na projektu tokom januara i februara 2022. godine

 

DMI I MLADI O ODRŽIVOM RAZVOJU GRADA SA PREDSTAVNICIMA GRADSKE UPRAVE

U Gradskoj upravi Bor održan je 10. februara 2022. sastanak predstavnika DMI Bor, Gradske uprave Bor i učenika Tehničke škole i OŠ”Dušan Radović” Bor. Ovaj sastanak bio je prilika da se mladi, koji se u svojim obrazovnim institucijama obučavaju za vršnjačke edukatore u oblasti održivog razvoja, upoznaju sa aktivnostima koje lokalna zajednica preduzima ili planira u skladu sa Ciljevima održivog razvoja i Agendom 2030 u oblasti zaštite životne sredine.

Sa mladima su ispred Gradske uprave razgovarali Srećko Zdravković, član Gradskog veća za projekte i životnu sredinu i Ljiljana Luković, savetnik Kancelarije za životnu sredinu. Mladi su bili u prilici da pitaju i daju predloge o održivom razvoju grada. Najviše ih je interesovalo kada će početi rešavanje problema komunalnog otpada i biti organizovana selekcija otpada u gradu, da li se planiraju novi sadržaji u očuvanim prostorima prirode u okolini Bora koji bi bili u skladu sa održivim turizmom, da li lokalna samouprava može da utiče na rudarske kompanije da što pre reše problem aerozagađenja, kako se rešavaju problemi napuštenih i oronulih objakata u gradu, dodatno ozelenjavanje grada.

Predložili su da se napravi više zelenih igrališta, pogotovu u blizini škola i da grad nagrađuje uređena i zelena dvorišta i zgrade kako bi se stimulisalo ozelenjavanje grada u cilju smanjenja uticaja aerozagađenja. Razgovaralo se o mogućnostima svakog pojedinca da smanji svoj negativni uticaj na životnu sredinu, o podrškama koje lokalna samouprava i država pružaju o oblasti energetske efikasnosti i prečišćavanju voda, ali i o potrebi da se stanovništvo edukuje o tome kako da unapredi kvalitet života u skladu sa konceptom održivog razvoja. 

Predstavnici Društva mladih istraživača Bor izvestili su o realizovanim aktivnostima u okviru projekta “Bolje je OdRživo”, čiji je partner i lokalna samouprava, i aktivnostima koje će se realizovati u narednom periodu.

Predstavnicima Gradske uprave predata je Inicijativa za ugrađivanje određenih  Ciljeva održivog razvoja (Agenda 2030) u dokumente javne politike Grada Bora u oblasti životne sredine koju je izradilo Društvo mladih istraživača na osnovu analize dosadašnjih dokumenata javne politike i prikupljenih mišljenja i stavova građana preko ankete, tribina, okruglih stolova i fokus grupa.

Pogledajte / preuzmite Inicijativu…

Inicijativa-ugradivanja-COR-u-javna-dokumenta-Bora-1

 

 

Učenici Tehničke škole predstavili su svoje volonterske aktivnosti u okviru projekata “Eco challenge” i “Bolje je OdRživo” koji se odnose na istraživanje prioriteta održivog razvoja, edukaciju vršnjaka u svojoj školi i preko društvenih grupa, akcije sakupljanja otpada za reciklažu i ozelenjavanje, kao i edukaciju stanovništva grada. To je bila prilika da mlađi vršnjački edukatori uvide mogućnosti za volonterizam u ovoj oblasti, a predstavnici Gradske uprave mogućnosti da podrže ekološki volonterizam mladih.

 

Izrađena su tri efektna lifleta o ciljevimaa održivog razvoja (COR) i projektu Bolje je OdRživo.

Pogledajte / preuzmite liflete… 

Pogledajte / preuzmite liflet…1

liflet-1

Pogledajte / preuzmite liflet…2

liflet-2

Pogledajte / preuzmite liflet…3

liflet-3

 

Jedna od projektnih aktivnosti bila je kreiranje scenarija za radionice o održivom razvoju koje se mogu koristiti u školama u redovnoj nastavi, vannastavnim aktivnostima i za vršnjačku edukaciju.

Pogledajte / preuzmite scenarije.

Odrzivi-razvoj-scenario-radionica

 


Rezultati ankete o održivom razvoju

Stavovi o primeni koncepta održivog razvoja u lokalnoj sredini i opredeljenost građana za implementaciju ciljeva održivog razvoja u dokumenta javne politike Građana Bora su bili predmet istraživanja anketom koja je u okviru projekta realizovana.
Stavljamo na uvid javnosti rezultate i stavove koje su građani iskazali prilikom anketiranja.

Pogledajte / preuzmite Izveštaj.

GIZ Izveštaj o rezultatima ankete o primeni COR

 


Tribine o održivoj poljoprivredi

Održiva poljoprivreda u ruralnim sredinama Borske okoline je jedna od važnih tema koja je retko u fokusu javnosti.

Tema o kojoj se na tribinama u Borskim selima Brestovac, Zlot i Šarbanovac tokom novembra 2021. god. razgovaralo i za koju je bilo dosta interesovanja, a za koju su prisutni isticali da nisu dovoljno informisani i da im nedostaju informacije i savetodavna podrška, bila je tema o Održivoj poljoprivredi i ciljevima održivog razvoja.

Objavljujemo najvažnije stavove na temu Ciljeva održivog razvoja poljoprivrede u ruralnim područjima borske opštine.

Detaljnije…


Tribine o održivom razvoju u Brestovcu, Zlotu i Šarbanovcu

U Borskim selima: Brestovcu, Zlotu i Šarbanovcu su 15. i 16. novembra 2021. godine održane informativne tribine na kojima su učesnici upoznati sa pojmom „Održivi razvoj“ – Agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja, sa najvećim fokusom na ciljeve održivog razvoja koji se tiču zaštite životne sredine, posebno na lokalnom nivou.

Posebno su prikazane prezentacije i razgovarano je o mogućnostima za energetsku efikasnost u ruralnim područjima, održivom  turizmu i održivoj poljoprivredi.

Detaljnije…


Edukativni izlet na Stol

U okviru projekta DMI Bor  “Bolje je Održivo” u nedelju 3. oktobra 2021. realizovana je prva u nizu edukativnih aktivnosti za decu uzrasta 12 do 19 godina. Učenici Tehničke škole, OŠ”Stanoje Miljković”, “3.oktobar” i “Dušan Radović”, njih 40, boravili su na planini Stol. Decu smo na terenu upoznali sa ciljevima i aktivnostima u okviru projekta, konceptom održivog razvoja, prirodnim bogatstvom područja i mogućnošću njihovog održivog korišćenja. Saznali su zašto je Stol jedno od međunarodno značajnih područja za ptice i dnevne leptire (IPA i IBA područje), o šumskim ekosistemima i planinskim livadama, geologiji i geomorfologiji terena. Voditelji izleta, Dejana Boranović Marinković i Aleksandar Bogosavljević, razgovarali su sa decom o mogućnostima za održivi turizam koje pruža okolina Bora. Jedna grupa dece, ona izdržljivija, popela se do vrha odakle su mogli da uoče „crnu ekološku tačku“ odnosno grad Bor sa rudarsko- metalurškim kompleksom, odlagališta raskrivke i flotacijska jalovišta, ali i „zeleni prsten“ oko Bora- Gornjanski karst na kome smo se nalazili i Malinik i Dubašnicu sa druge strane. Deca su fotografisala i snimala video zapise koji će im biti potrebni u narednim projektnim aktivnostima.

Ovo je još jedna od aktivnosti projekta koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a finansira GIZ- Nemačka kancelarija za međunarodnu saradnju.


Brošura Agenda 2030

Agenda 2030 je svojevrstan vodič za život u skladu sa prirodom i potrebama budućih generacija.

Srbija se obavezala da svoje politike uskladi sa ciljevima održivog razvoja, tako što ih treba uneti u nacionalni i lokalne programe razvoja.

Pogledajte/preuzmite brošuru Agenda 2030:

Brošura GIZ

 


Održana prva informativna tribina pod nazivom  Agenda 2030 i Ciljevi održivog razvoja – učešće građana u implementaciji Ciljeva održivog razvoja na lokalnom nivou

 

U prostoru IT centra u OŠ”Branko Radičević” u Boru 24. septembra održana je prva informativna tribina za građane o Agendi 2030 i Ciljevima održivog razvoja. Koordinator projekta, Nataša Ranđelović, predstavila je partnere, ciljeve i predstojeće projektne aktivnosti. Moderator tribine, Ana Jovanovski, član Doma omladine Bor, upoznala je prisutne sa konceptom održivog razvoja, značajem Agende 2030 i sa 17 ciljeva održivog razvoja. Potom je fokus bio na ciljevima koji se odnose na zaštitu životne sredine i vođena je diskusija sa posetiocima o tome koji su ciljevi i potciljevi priroritetni za našu lokalnu sredinu. Prisutni članovi Doma omladine bili su visoko motivisani za razgovor o ovim temama i iskazali potrebu za većom edukacijom mladih ljudi o trenutnom stanju razvoja lokalne sredine i mogućnostima da kao pojedinci i kao organizacija utiču na održivi razvoj grada. Na tribini su predstavljena i iskustva Opštine Raška na realizaciji Ciljeva održivog razvoja, kao i grantovi za mlade Mladih istraživača Srbije, pogotovu oni koji se odnose na zaštitu životne sredine, a u okviru kojih mladi mogu da konkurišu sa svojim projektima na lokalnom nivou dajući time svoj doprinos održivom razvoju lokalne zajednice.

GIZTribina24092021-8373a

Image 1 of 19


Vaše mišljenje nam je veoma bitno, zato vas molimo, kliknite na ovaj link i započnite popunjavanje ankete: 

Link za popunjavanje ankete.

Ili odgovarajte na pitanja iz ankete neposredno ovde na sajtu: 

 

Hvala,

rezulate ankete objavićemo na ovom sajtu.