Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Кључна начелна примедба је да Програм не обухвата проблематику рудничког отпада, ни у аналитичком делу ( у табели Табела 1.8. Количине отпада генерисане у Републици Србији 2020. године нема података о рудничком отпаду – са образложењем да ову евиденцију не води Агенција за животну средину, али води Министратво енергетике и рударства) ни у циљевима и мерама за решавање проблема управљања отпадом.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

 

Поред низа предложених мера промотивног, информативног и едукативног карактера потребно је разрадити и реалне мере институционалног јачања, посебно локалних самоуправа и одговарајућих државних органа, привредних асоцијација и др. као и мере обезбеђивања средстава за развој и подстицање циркуларне економије (например посебне кредитне линије, посебни фондови и сл.).

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

Искуство у досадашњој примени Закона указује на формални приступ обавештавања јавности, као и у омогућавању учешћа у јавном увиду – презентацијама и разматрању предлога и примедби заинтересоване јавности.
Оваква пракса се мора изменити између осталог и овим предлогом закона и јавност мора бити укључена у цео процес и имати утицај на донете одлуке.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

Nacrt Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

Стратешка процена утицаја, у досадашњој пракси у Србији, била је само формални документ, који је формално био доступан јавности, без правог информисања и учешћа јавности у поступку његовог прихватања и без икакве контроле њене имплементације.
Мере које су њоме предвиђене су најчешће формалне, преписане из једне у другу процену. Хијерархијски нижи документи само преузимају такве одредбе што их чини још формалнијим.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

Нацрт Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину

Koncept održivog razvoja je nastao kao posledica poremećene ravnoteže između raspoložive količine prirodnih resursa i potrebe čovečanstva za njima. Ovaj koncept podrazumeva zadovoljavanje potreba i sadašnjih i budućih generacija uz smanjenje potrošnje prirodnih resursa i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, a sadrži i socijalnu (ravnopravnost za sve) i ekonomsku komponentu (smanjenje siromaštva).

Pitali smo i saznali stavove građana o primeni koncepta održivog razvoja u lokalnoj sredini i opredeljenost građana za implementaciju ciljeva održivog razvoja u dokumenta javne politike Grada Bora.

Pogledajte / preuzmite rezultate ankete.

Rezultati ankete

Заједно до чистог ваздуха
Анкета о ставовима грађана о стању и активностима на заштити ваздуха у Бору

У оквиру ширег пројекта „Снажно зелено“ који реализује ОЦД Београдска отворена школа уз финасијску подршку ЕУ, спроведена је анкета за потребе локалног пројекта “Заједно до чистог ваздуха” који реализује Друштво младих истраживача Бор у сарадњи са Градом Бор.
Анкета о ставовима грађана о стању и активностима на заштити ваздуха у Бору спроведена је преко интернета и физичким попуњавањем током августа, септембра и октобра 2021. године.
Пројектом је било предвиђено да анкету попуни 300 испитаника али су грађани Бора показали значајно интересовање тако да је коначно попуњено 314 валидних анкета.

Анкета је садржала 12 питања на које се одговарало заокруживањем само једног одговора. Питања су била разврстана у три главне групе.
Прва група питања (5) је обухватила оцену стања квалитета ваздуха, изворе загађења ваздуха и њиховог утицаја на здравље, као и оцене односа надлежних органа према решавању проблема загађења ваздуха.
Друга група (2) питања односила се на информисаност грађана о стању квалитета ваздуха и животне средине, изворима инфомисања који се користе и посебно о коришћењу могућности информатичке технологије за праћење података о квалитету ваздуха.
Трећа, најбројнија група питања (5), односила се на решавање проблема загађеног ваздуха – ко треба да решава овај у борској средини веома изражен проблем (посебно какава би била улога и шта би требало да ради посебно тело у граду Бору – Тим за мониторинг
3 ваздуха), како се организовати у локалној заједници за његово решавање, да ли су грађани довољно укључени у решавање и како би требало да учествују у решавању проблема загађеног ваздуха.
На крају анкете је било могуће навести слободне коментаре и предлоге анкетираних.

Поједини резултати анкете су упоређивани са ставовима изнетим у сличним анкетама у којима су грађани Бора и околине учествовали 2002. и 2013. године (приликом израде локалног акционог плана – ЛЕАП) као и 2020. године (у оквиру пројекта Б-О-Р за заштиту животне средине).

Погледајте шта су грађани у овој анкети рекли / преузмите комплетан извештај.

Održiva poljoprivreda u ruralnim sredinama Borske okoline je jedna od važnih tema koja je retko u fokusu javnosti.

O ovoj temi se razgovaralo na tribinama u Borskim selima Brestovac, Zlot i Šarbanovac tokom novembra 2021. god.

Detaljnije…

Tribina je održana 14. decembra 2021. godine., a organizovana je u okviru projekta Ekosistem, a u Boru ga realizuju članice saveza Zelena lista Srbije: Društvo mladih istraživača, Udruženje građana “Village”-Pokret za razvoj Istočne Srbije i Građanska čitaonica „Evropa“.
Razgovaralo se o principima zelenog rudarstva, cirkularnoj ekonomiji i rudničkom otpadu koji svakako nosi rizike i potrebu monitoringa i blagovremenog saniranja ali i prilike i određene izazove za svaku lokalnu sredinu ali i zajednicu u celini.
O rudničkom otpadu u Boru i Majdanpeku sa potencijalom tehnogenih ležišta bakra i zlata, govorio je Prof. Dr Radoje Pantović (pogledajte/preuzmite prezentaciju), a o Principuma i praksi zelenog rudarstva kod nas i u svetu govorio je Toplica Marijanović, dip. ing. (pogledajte/preuzmite prezentaciju).
Mladen Dumitrašković, ing informatike je prisutne upoznao sa projektima digitalnog katastra rudničkog otpada u Srbiji i ukazao na neke izazove u tom pogledu (pogledajte/preuzmite prezentaciju), a o Cirkularnoj ekonomiji i rudničkom otpadu je u zaključnom izlaganju govorio Dragan Ranđelović, dipl. pol. (pogledajte/preuzmite prezentaciju).

 Detaljnije…