Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

miadminbro

Fokus grupa je jedna od novijih tehnika u istraživanju stavova. Fokus grupno istraživanje se zasniva na dijalogu učesnika i realizuje prema posebnim principima ove vrste istraživanja.

Cilj dijaloga/razgovora je prikupljanje podataka o mišljenjima, osećanjima, stavovima, iskustvima, idejama i reakcijama o životnoj sredini i iskustvu u rešavanju problema životne sredine različitih grupa građana, posebno kroz njihovo učešće u procesima izrade i usvajanja javnih politika. Poverljivost podataka bila je zagarantovana tako da je sve o čemu se vodio dijalog u grupama korišćeno samo za potrebe ovog istraživanja.

U okviru projekta “Zajedno za Bor bez dima” sprovedeno je fokus grupno istraživanje stavova tri grupe učesnika – predstavnika mladih, predstavnika građana iz mesnih zajednica i predstavnika javne uprave i ustanova.

Projekat su realizovali Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Gradom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa Bor.

Detaljnije…

Pogledajte / preuzmite: Zbirni izveštaj Fokus grupa

U utorak 19. aprila 2022. u prostorijama Medija centra Bor, povodom Svetskog dana planete zemlje, a u okviru programa Ekološki dani Bora 2022 i tekućeg projekata o zaštiti vazduha „Zajedno za Bor bez dima“, organizovana je tribina.
Tribina je organizovana u okviru projekta inovativnih inicijativa saradnje lokalnih samouprava i OCD u programu ACT-Zajedno za aktivno građansko društvo, uz podršku vlade Švajcarske, sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.
Organizatori su Društvo mladih istraživača Bor, u saradnji sa Gradskom upravom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa.
Na tribini su razmatrana pitanja kvaliteta vazduha, Ciljeva održivog razvoja i problemi upravljana otpadom (prezentacije možete pogledati / preuzeti sa sledećih linkova):
Opredeljenja Nacionalnog programa kvaliteta vazduha i aktivnosti na donošenju Plana kvaliteta vazduha aglomeracije Bor – Dr Viša Tasić
Ciljevi održivog razvoja u oblasti zaštite vazduha i upravljanja otpadom – Dragan Ranđelović
Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. godine i obaveze lokalne samouprave – Ljiljana Marković Luković

Kao veliki industijski centar Bor se nalazi pred novim ciklusom razvoja koji treba da obezbedi rešavanje brojnih nasleđenih i tekućih problema zaštite životne sredine. Očekuje se usvajanje i sprovođenje brojnih ključnih dokumenta u koje je potrebno ugraditi ciljeve i principe održivog razvoja. Uslov za to je podizanje znanja i ekološke svesti građana, a posebno dece i mladih koji su i glavna ciljna grupa ove inicijative. 

Podizanje ekološke svesti i znanja dece i  mladih radi vršnjačkog transfera znanja ostvareno je  obukom grupe učenika viših razreda osnovne škole i srednjoškolaca kroz edukativne radionice u toku novembra i decembra 2021.godine. Organizovano  je devet edukativnih radionica u partnerskim obrazovnim institucijama: Tehničkoj školi Bor, OŠ “3. Oktobar“ i OŠ “Dušan Radović“ Bor. U okviru  njih obuku je prošlo 75 vršnjačkih edukatora iz gradskih i ruralnih sredina.

Detaljnije…

 

Održana treća po redu fokus grupa na kojoj je vođen dijalog o stanju i aktivnostima u oblasti zaštite kvaliteta vazduha i životne sredine.

Učesnici prve dve fokus grupe su bili mladi i ostali građani a ove treće fokus grupe predstavnici javne uprave i ustanova.  Fokus grupe se realizuju u okviru projekta “Zajedno za Bor bez dima” koji realizuje Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Gradom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa Bor.  Ovaj lokalni projekat deo je šireg projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“  koji  realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) konzorcijum HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Pogledajte / preuzmite Vodič za razgovor na focus grupi.

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Društvo mladih istraživača iz Bora (DMI) podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora nad kompanijom Zijin Bor Copper doo zbog sumnje da su visoke koncentracije arsena u vazduhu tokom 2021. godine u Boru posledica prerade rude u topionici bakra u okviru njihovog privredno-industrijskog kompleksa.


Visoke koncentracije arsena zabeležene su i tokom 2022. godine, te je tako krajem januara koncentracija arsena u vazduhu bila čak 180 puta viša od dozvoljene.

Pogledajte / preuzmite Saopštenje.

U cilju informisanja javnosti o javnoj politici i praksi upravljanja komunalnim otpadom u lokalnoj zajednici u odabranim lokalnim zajednicama i na nacionalnom nivou, Zelena lista Srbije je objavila Analize o stanju i sadržaju dokumenata javne ekološke politike u oblasti upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u gradu Boru i selima koja teritorijalno pripadaju gradu Boru su za potrebe udruženja „Village“ i „Društvo mladih istraživača“ iz Bora.

Radni sastanak

Sa jednog od radnih sastanaka Zelene liste.

Detaljnije na: http://www.oplanetise.com/category/vesti/

Analizu upravljanja otpadom i dokumenta javne politike za Grad Bor pogledajte / preuzmite:
http://www.oplanetise.com/wp-content/uploads/2022/03/ANALIZA-OTPAD-GRAD-BOR.pdf

Analizu upravljanja otpadom i dokumenta javne politike za sela u okolini Bora pogledajte / preuzmite:
http://www.oplanetise.com/wp-content/uploads/2022/03/ANALIZA-OTPAD-SELA-BOR.pdf

Društvo mladih istraživača je detaljno razmotrilo predlog Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda rudnika Cerovo i Jama u Boru.
U studiji su dati netačni podaci o lokaciji i udaljenosti postrojenja od osetljivih objekata (škole, obdaništa, pijaca itd) pa nije bilo moguće pravilno proceniti njegov uticaj na zagađenje vazduha na ovim lokacijama. Izabrana je tehnologija pri kojoj se izdvaja vodonik sulfid otrovan i eksplozivan gas koji će pogoršati stanje i onako zagađenog vazduha. Iz tih razloga smatramo da ne treba usvojiti ovu studiju o proceni uticaja odnosno naložiti investitoru da promeni tehnologiju prečišćavanja rudničkih voda, jer su u primeni nove membranske i biotehnologije svuda u svetu, a inspekciji da ne dozvoli rad postrojenja koje je izgrađeno bez studije o proceni uticaja.

DMI nije protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ali da pri tome ne dolazi do zagađenja vazduha i nepravilnog odlaganja otpada.

Pogledajte / preuzmite stavove i predloge DMI.

Društvo mladih istraživača Bor je 28.4.2021. godine, zajedno sa Građanskom čitaonicom Evropa, Udruženjem građana Vilaž, Pokretom za novo doba Bor i Udružanjem građana Grupa 55, na Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine podnelo 110 sugestija i primedbi i podnelo je 12. predloga i primedbi na Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana RS od 2021. do 2035.

Prema Izveštaju o obavljenom Javnom uvidu u Nacrt Prostornog plana RS od 2021. do 2035., (str 48-83) od podnetih 110 predloga i primedbi, prihvaćeno je 40 a delimično je prihvaćeno još 40, nije prihvaćeno 5 a za 25 sugestija/predloga se smatra da nisu predmet Nacrta Prostornog plana RS odnosno odnosno da nisu osnovane.

Prema Izveštaju o objavljenom Javnom uvidu u Izveštaja o Strateškoj proceni uticaja Prostornog plana RS od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu, (str 734-736) prihvaćeno je 7, delimično prihvaćeno 3 a nisu prihvaćene 2 primedbe odnosno sugestije.

Namena psrostora

Namena psrostora

Životna sredina

Životna sredina

Urbanizacija

Urbanizacija

 

Saobraćaj

Saobraćaj

Bolje je OdRživo

Tokom januara i februara 2022. godine, realzovane su značajne aktivnosti u okviru projekta “Bolje je OdRživo”

  • Predstavnicima Gradske uprave predata je Inicijativa za ugrađivanje određenih Ciljeva održivog razvoja (Agenda 2030) u dokumente javne politike Grada Bora u oblasti životne sredine koju je izradilo Društvo mladih istraživača na osnovu analize dosadašnjih dokumenata javne politike i prikupljenih mišljenja i stavova građana preko ankete, tribina, okruglih stolova i fokus grupa. Detaljnije…
  • Jedna od projektnih aktivnosti bila je kreiranje scenarija za radionice o održivom razvoju koje se mogu koristiti u školama u redovnoj nastavi, vannastavnim aktivnostima i za vršnjačku edukaciju. Detaljnije…
  • U okviru ovog projekta izrađena su tri efektna lifleta o ciljevimaa održivog razvoja (COR) i projektu Bolje je OdRživo. Detaljnije… 1, 2, 3.
  • U Gradskoj upravi Bor održan je 10. februara 2022. sastanak predstavnika DMI Bor, Gradske uprave Bor i učenika Tehničke škole i OŠ”Dušan Radović” Bor.
    Učenici Tehničke škole predstavili su svoje volonterske aktivnosti u okviru projekata “Eco challenge” i “Bolje je OdRživo” koji se odnose na istraživanje prioriteta održivog razvoja, edukaciju vršnjaka u svojoj školi i preko društvenih grupa, akcije sakupljanja otpada za reciklažu i ozelenjavanje, kao i edukaciju stanovništva grada. Detaljnije…

 

Učesnici projekta DMI Bolje je OdRživo 1

Image 1 of 5

U razgovoru sa predstavnicima Gradske uprave Bora.

 

Bolje je OdRživo.